SAL8142, Act: V°26.3-R°27.1 (43 of 810)
Search Act
previous | next
Act V°26.3-R°27.1  
Act
Date: 1473-07-29

Transcription

2019-11-27 by Véronique Bavin
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten(e) dat opden dach van heden/
voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)soene jannes donde(re) ende heeft met/
sijne(n) vrijen eyghen wille gheconstitueert gesedt en(de) volcome(n) macht/
en(de) auctoryteit ghegeve(n) pete(re)n vanden broeke zone henricx vande(n)/
broeke o(m)me alle en(de) yeghewelke sijn goide chijsen rinten pachten lijfrinte(n)/
jairgulden v(er)vallen ende schulden den voirs(creven) ja(n)nese toebehoren(de) soe/
waer die ghelegen sijn oft bevonde(n) sulle(n) wordde(n) ende men hun sculd(ich)/
es oft naemaels wesen sal te rege(re)n te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de)/
tontfanghen aen wat p(er)soene(n) oft goiden oft te wat steden oft plaetssen/
dattet sij Dair voe(r) te panden(e) te dagen(e) te clagen(e) en(de) rastamente(n)
//
te doen leggen(e) nae ghewointe ende costume(n) vanden plaetssen/
dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude moghen ende op dats/
noot ghebuerde voir alle richte(re)n gheestelick oft weerlick met/
rechte te vervolgen(e) te verantw(or)den(e) te bescudden(e) en(de) te bedinghen(e)/
die te wynnen(e) ende te verliesen(e) composicie en(de) mynlijke yeffeni(n)ghe/
dair af te maken(e) den sculde(re)n van des hij ontfanghen heeft/
sal hebben quijt te schilden(e) en(de) quitan(cie) te gheven ende voirtaen/
g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick al tghelick al tghene dair inne te doene/
dat de voirs(creven) jannes donde(re) selve soude moghen doen wairt dat/
hij ald(air) tegewoirdich inde voir oeghen wae(re)n P(ro)mitt(ens) rat(um) due(re)nde (et)c(etera)/
cor(am) egidio de duffle vice burg(imagistr)[o] blanck(ar)t hoeve(n) scab(inis) julii pe(nulti)[ma]
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus