SAL8142, Act: V°281.2-V°282.1 (489 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°281.2-V°282.1  
Act
Date: 1474-02-09

Transcription

2020-10-30 by myriam bols
Item de vors(creven) jan boeck van deventer sone wilen jans/
tot desen renu(n)cie(re)nde alle vriheiden en(de) p(ri)vilegien van onsen/
heylighen vad(er) den paus van romen vanden keyser/
coninghen hertogen greven ande(re)n gheesteliken ende/
weerliken he(re)n en(de) oic steden verleent oft [die] namaels/
verleent souden mogen worden in e(n)niger manie(re)n/
in yegenwordicheiden der scepen(en) van loven(e) gestaen/
heeft opembairlic gekint en(de) gelijdt met zijnen/
eygen(en) wille en(de) alsoe hij seide wael beraden zijnde/
dat hij van alsulken twee hondert cronen der mu(n)ten/
sconinx van vrancrijcke te xxiiii stuvers tstuc gerekent/
die jan wilen vanden hove sone wilen jans meye(r)/
van halen als hij leefde den voirs(creven) janne boeck bekint/
hadde sculdich te zijne en(de) gelooften d(air)af gedaen/
voir notaris en(de) getuygen dair notaris af was/
gabriel hans clerc uuten busdo(m)me van camerick/
Gelic die instrumente(n) d(air) af zijnde vand(er) daet xiiii[c]/
lvi aprilis xxii uutwijsen oft met ande(re)n obligacien/
het zij onder hantteeken segelen oft met ande(re)n manie(re)n/
van obligacien nu ter tijt na de doot des vorscr(even)/
wilen jans met jouffruwe katlijnen horekens/
weduwe des vors(creven) wilen jans vanden hove finale/
rekeninghe gehadt en(de) geselebreert heeft Alsoe dat/
gerekent de principael scult en(de) ontfanc dair op/
gedaen en(de) alle costen en(de) co(m)mer bijden voirs(creven) janne/
boeck om betalinghe te hebben van dien [oic] ghedaen/
de selve jouffr(uwe) katlijne horekens hem alleene sculdich/
blijft beide vanden vors(creven) twee hondert cronen en(de)/
van allen costen en(de) co(m)mer d(air) om bij hem oft inden name
//
van hem int vervolgen d(er) vors(creven) saken gedaen in e(n)nigher/
manie(re)n de so(m)me van hondert ryns gulden(en)/
te xx st(uvers) tstuc van welcken hondert ryns guld(enen) de/
vors(creven) jan boeck bekint heeft vesticheit vander/
vors(creven) jouffr(uwe) ka(tlij)[ne(n)] met onderpandinghen van erfgoede(n)/
bynnen loven(e) gelegen ontfanghen te hebben Scelden(de)/
dair om de vors(creven) jan boeck der voirs(creven) jouffr(uwe) ka(tlij)[ne(n)]/
hue(re)n erfgenamen en(de) nacomelingen van allen/
obligacien die de voirs(creven) wilen jan vanden hove den/
selven janne boeck van des voirs(creven) steet gedaen mach/
hebben volcomentlic quijt Bekynnen(de) hem vanden/
voirs(creven) twee hondert cronen en(de) allen ande(re)n sculden dair/
inne de voirs(creven) wilen jan vanden hove te hemwert/
verbonden oft verobligeert mach zijn en(de) cost ende/
co(m)mer dair op geloepen volcomentlic v(er)nueght/
totter so(m)men toe vanden vors(creven) hondert ryns guld(enen)/
hem houden(de) van dien selven hondert ryns guld(enen) op/
alsulken vestich(eit) en(de) verbonden veronderpandinghen vors(creven)/
als de voirs(creven) jouffr(uwe) d(air) af op heden gedaen heeft voir scepen(en)/
van loven(e) Casserende en(de) te nyeute doende de/
voirs(creven) jan boeck alle instrumenten besegelingen en(de)/
alle ande(re) obligacien die de vors(creven) jan boeck voir desen/
dach d(air) af heeft en(de) bijden vors(creven) wilen janne vanden/
hove gedaen moghen zijn Gheloven(de) de voirs(creven) jan/
boec der voirs(creven) jouffr(uwe) katlijne hue(r) goede noch hue(r)/
erfgenamen niet vorder aentespreken noch teysschen/
dan va(n)de(n) voirs(creven) hondert r(yns) guld(enen) om die te heffen ende/
te boe(re)n ten dage voirs(creven) Affirme(re)nde de vors(creven) jan boeck/
bij sijnder truwen een(er) manwairheit in stat van eede/
dat hij trecht actie en(de) interest vand(er) obligacie(n)/
d(er) vors(creven) ii[c] cronen die hij heeft gehadt vand(en) vors(creven)/
wilen janne vand(en) hove niemande anders getrans/
porteert nocht overgegeven en heeft in gheend(er)/
manie(re)n geloven(de) dair voir inne te stane [en(de) warant te sijne] aen eenen/
yegeliken En(de) oft hij e(n)nighe(n) procur(eur) oft p(ro)cur(eur)s
//
gestelt heeft om de vors(creven) ii[c] cronen te vervolghen die/
vors(creven) jan van boec wilt dat de macht van dier procuracie(n)/
van nu vortaen te nyeute zij en(de) gerevoseert met/
allen acten en(de) vonnissen dair af gegaen oft gegeve(n)/
cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus