SAL8142, Act: V°285.2 (494 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°285.2  
Act
Date: 1474-02-17

Transcription

2020-10-31 by myriam bols
It(em) nae dien dat jan van beerhem ende pauwels van beerhem/
sijn neve hadden doen houden eene(n) gheheeten joes ty(m)merman uut/
saken van bet(er)nissen van hem te hebben(e) van zeke(re)n quetssue(re)n bijden/
selven ty(m)merman aen hen ghedaen soe sij voir hen name(n) en(de)/
de selve jan hem uut(er) hachten verborcht hadde met met goeswijne/
vanden veere [inden pellicaen] o(m)me te rechte alh(ier) te comen(e) en(de) totten ynde toe vanden/
rechte rechts te pleghen(e) ende tghewijsde te voldoene Soe sijn de/
voirs(creven) p(ar)tijen op heden come(n) in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
aldair de voirs(creven) jan ende pauwels van berhem hen pijnden den voirs(creven)/
pete(re)n ty(m)merman van des voirs(creven) es aen te spreken(e) dair de voirs(creven)/
peter ty(m)m(er)man dede met sijne(n) voirsprake allege(re)n soe wale hij hem/
verborcht hadde uut(er) hachten om te rechte alh(ier) te comen ghelijck voirs(creven)/
steet ende dat den p(ar)tijen ghecu(n)dicht soe hadde nochtan de selve [sijn] wed(er)/
p(ar)tije hem dae(re)n bove(n) in hachten doen houden ende voir de selve zake/
meyen(de) voir al van dier hachten ontslaghen ende vanden costen/
onghehouden te zijne Soe es bijden scepen(en) beyde den p(ar)tije(n) gehoert/
ghewijst dat de voirs(creven) peet(er) ty(m)merman mids der borchtochten voirs(creven)/
vander hachten sal ontslaghen sijn ende heeft de vorste(r) van sijne(n)/
vroentcosten yet te volghen(e) dat hij dat doen sal mach aen den/
ghenen die den voirs(creven) ty(m)merman heeft doen houde(n) ende den selve(n)/
vroentene(r) den cost verantw(er)t cor(am) lyemi(n)ghen m(ychaele) absoloens blanck(aer)t/
iu(doco) abs(oloens) m(er)cels hoeve(n) lynden febr(uarii) febr(uarii) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus