SAL8142, Act: V°291.2 (502 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°291.2  
Act
Date: 1474-02-21

Transcription

2020-11-06 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) en(de) bizunder den eerw(er)dighen edelen voersienigen/
en(de) wisen he(re)n p(re)sident ende he(re)n vanden p(ar)lemente onss gened(ichs) h(ere)n tsh(er)toge(n)/
in zijnre stad van mechelen reside(re)nde onsen lieve(n) en(de) ze(er) gemi(n)den he(re)n en(de)/
bizunde(re)n goeden vrienden burg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raid der stad va(n) lov(en)/
saluut met ky(n)niss(en) der wairh(eit) doen te weten dat opten dach van heden ter/
p(rese)ncien van ons in p(ro)pe(re)n p(er)sonen verschinen(de) en(de) (com)pare(re)nde wouter vync/
als stadhoude(r) vanden leenhoven van arschot en(de) van bierbeke met den ma(n)ne(n)/
vanden selve(n) hove heeft met den selven ma(n)nen inden name en(de) va(n) wege(n)/
der leenhoven voirscr(even) in all der bester vormen en(de) manie(re)n zo dat na recht/
best mach dienen van weerden zijn en(de) stad gripen volcomelic mechtich/
gemaict geco(n)stitueert en(de) geheel auctoriteit gegeven meester robb(er)te de zage(re)/
meester griffone le febure meester janne de bourgue ende janne goed(er)toys/
diene(r) der vors(creven) constitueerd(er)s en(de) elken bizund(er) alsoe dat e(n)nich van hen/
inder saken begost hadde dat dat dander sal moegen (con)tinue(re)n en(de) voleynden/
Om voe(r) de voirs(creven) eerw(er)dighe h(ere)n te compare(re)n en(de) inder saken va(n) appele/
en(de) beroepe dwelc h(er) geleyn uuten zwane bailliu van aelst ridde(r) tand(ere)n/
tijden gedaen heeft van alsulken vo(n)niss(en) als bijden ma(n)nen vanden hove/
van bierbeke tanderwile gewijst zijn geweest tusschen den edelen wail/
geboiren(en) h(ere)n jacoppen greve te zalmen en(de) der grevi(n)nen zijnre medege/
sellynnen in deen zijde en(de) den voirs(creven) h(ere)n geleyne in dande(re) alle vord(er)ingen/
en(de) t(er)mijne van rechte also verre dat den stedehoude(r) en(de) leenhove(n) voirger(uert)/
aengaet te houden te verwaren en(de) voirt te ke(re)n ten eynde uut vand(er) sake(n)/
en(de) tot der sentencien diffinitijf incluys en(de) alle tgheen te doen des na/
recht d(air) inne behoeft oft behoirt gedaen te werden met alle(n) auctoriteite/
en(de) macht eenen of meer ande(re)n p(ro)cureure(n) te substitue(re)n de welke gelike/
macht in desen zullen hebben Geloven(de) vast gestentich en(de) van weerden/
te houden teeuwigen daghen des bijden voirs(creven) p(ro)cur(eur)s oft heuren gesub/
stitueerden ind(er) voirs(creven) saken gedaen en(de) gevordert sall werden in zulk(er)/
manie(re)n oft de selve stadhuld(er) gedaen ende gevord(er)t sal werden ende/
ma(n)nen aldair tegewoirdich hadden geweest en(de) selve gedaen cor(am)/
tybe burgim(a)g(ist)ro lyemi(n)ghen hoeven scabinis febr(uarii) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus