SAL8142, Act: V°31.1 (54 of 810)
Search Act
previous | next
Act V°31.1  
Act
Date: 1473-08-06

Transcription

2019-09-17 by Véronique Bavin
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meest(er)s (et)c(etera) Doen te weten(e) dat/
opden dach van hiden voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)soene henrick van/
buetschore apothekier onse ingeseten poirte(r) ende heeft met sijne(n) vryen/
eygen(en) wille gheconstitueert ghesedt ende volcome(n) macht ghegeven/
willem(me) van daelhem nu t(er) tijt meye(r) taetrode zeghe(re)n philips wonen(de)/
taetrode voirs(creven) ende willem(me) van zuerpele van oplynthe(r) en(de) elken besundert/
o(m)me alle ende ieghewelke sijn goede chijsen renten erfpachten lijfrenten/
jairgulden vervallen en(de) schulden den voirs(creven) henricke van buetschore
//
toebehoren(de) te loven(en) toplynthe(r) taetrode ende elswair soe wair die bynne(n)/
den lande van brabant ghelegen sijn ende men hem schuldich es oft naemaels/
wesen sal te rege(re)n te mane(n) teysschen opte bue(re)n ende tontfangen aen wat/
p(er)soene(n) oft goeden oft te wat steden oft plaetssen dattet sijn mach Dair/
voe(r) te panden(e) te dagen(e) te beleyden(e) ende rastamenten te doen leggen(e) nae/
ghewoente ende costume vanden plaetssen dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n)/
soude moghen ende op dats noot ghebuerde voir alle rechte(re)n gheestelic/
en(de) weerlick met rechte te vervolgen(e) te v(er)antw(er)den te bescudden ende te/
bedinghen die te wynnen(e) en(de) te v(er)liesen composicie en(de) mynlijke yffeni(n)ge/
d(air) af te maken(e) den schulde(re)n van des sij oft e(n)nich van hen ontfa(n)ge(n)/
sal quit te schilden en(de) quitan(cie) te gheven(e) ende voirtaen generalick ende/
sp(eci)alick allet ghene dair inne te doene en(de) te voirderen(e) dat de voirs(creven) henr(ick)/
selve soude mogen doen waert dat hij ald(air) tegewoirdich en(de) voir oeghen/
wae(re) P(ro)mitten(tes) rat(um) (et)c(etera) due(re)nde (et)c(etera) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] lyeminghe(n)/
m(er)sels scabinis augusti vi[ta]
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus