SAL8142, Act: V°311.2-R°312.1 (555 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°311.2-R°312.1  
Act
Date: 1474-03-05

Transcription

2020-11-19 by myriam bols
Item na dien dat jan van ost als wettich p(ro)cureur meester jans trabukier ind(er)/
stad van loeven hadde doen co(m)me(re)n en(de) raste(re)n zeke(re) rijp(er)de toebehoiren(de) h(ere)nhenr(icke)/
van witham he(re) tot bout(er)shem en(de) de selve h(er)henrick die p(er)de met borghen/
te weten joese smeyers en(de) arnde de cock ontslaghen hadde om te rechte/
te comen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en) en(de) rechts te plegen en(de) den voirs(creven)/
h(ere)nhenr(icke) tgewijsde te doen voldoene Ende dair na de vors(creven) meest(er) jan/
trabukier alse geleidt tot den goeden anthoenijs madea voer alsulke/
gebreken als verclairt staen bijden bekynbrief dair tvoirs(creven) beleid uutgespruytt/
es onder baussele int jair xiiii[c] [vacat] en(de) bijden selven/
meester janne ende anthoenijse bij eede ten beiden zijden geverificeert in/
deen zijde ende jannes robbijns alse p(ro)cureur svoirs(creven) h(er)henricks in dande(re)/
Aldair de voirs(creven) meester jan met zinen geleverden voerspreke dede segge(n)/
dat de voirs(creven) anthoenijs bekynder van zinen beleide na staet der heilig(er) kercken/
getruwt hadde joffr(ouwe) katlinen van ardinghen weduwe jonck(er) jans wilen/
hee(re) te boutershem die moeder was des voirs(creven) h(er)henr(icks) en(de) een wettige docht(er)/
dairaf hadde die noch leven(de) es Seggen(de) voerts dat de voirs(creven) anthoenijs/
na der trouwen voirscr(even) langhen tijd gevanghen heeft gelegen inden slote/
van vilvoirden en(de) dat bynnen den tijde zijnre gevanckeniss(en) de vors(creven) joff(rouwe) katline/
buyten lands getoghen es tot ludick ten huyse jans madea vaders des vors(creven)/
anthoenijs om dat zij haers goeds niet gebruycken en mochte en(de) also heuren/
staet haer toebehoiren(de) niet en conste geleiden en(de) was also langen tijd/
en(de) e(m)mer wel den tijd van iii jairen oft dair omtrint bijden voirs(creven) janne/
madea tot zijnen coste gehouden met heurer familien en(de) state zo haer dat/
toebehoirde Seggende voirts dat de voirs(creven) h(er)henrick van witham he(re) te/
boutershem ten tijde vander gevanckenissen des voirs(creven) anthoenijs en(de) oic ten/
tijde vander absencien der voirs(creven) joffr(ouwe) katlinen doen wettighe medegeselli(n)ne/
des voirs(creven) anthoenijs zeke(re) goede have ende schulden der selver joff(rouwe) toebehoren(de)/
inden huyse van boutershem ende dair omtrint zijnde en(de) desgelijcks/
die waren tot huldenberghe ende dair omtrint aenveerd gebeurt en(de)/
opgehaven hadde Ende oic noch geboert ende gehaven hadde eenen t(er)mijn/
van alsulker erfliker rinten als de voirs(creven) joff(rouwe) houdende was tot goetsen/
hoven ende heure voer heur aflivicheit gevallen ende verschenen bieden(de)/
dese voirs(creven) poenten te thoenen hopende en(de) meynende dat h(er)henr(ick) gehoude(n)/
soude zijn allen de vors(creven) aenveerde have gehaven sculden ende rinten en(de)/
bizunder de voirs(creven) gehaven rinten der voirs(creven) joff(rouwe) katlinen toebehoirende/
inde vijftich cronen erfliker rinten staende op de goede van goetsenhove(n)
//
der selver joff(rouwe) katlinen in heuren levene verschenen ende gevallen/
over te leve(re)n ende te restitue(re)ne tot behoef vanden voldoene vanden/
reste zijnre wettiger gebreke voirs(creven) p(rese)nte(re)nde de selve meest(er) ja(n)/
hem bij zijnre wettigher eed te clee(re)n wes hij op de vors(creven) gebreke/
gehaven hadde en(de) voirt oic zijn wettich deughdelic restende/
gebreck deughdeliken te groetsenne te clee(re)ne ende met zijnre/
wettigher eed te verifice(re)ne Ende den p(ro)cureur des voirs(creven) h(er)henr(icks)/
van witham ter ande(r) zijden de welke ontkynde tghene des/
trabukier hem vermeten heeft Seggende voirt zeke(re) ande(re) poente(n)/
die hij meynde hem ter contrarien dienende en(de) bizunder dat hij/
de goede van huldenberghe aenveerd hadde met mandamente m(ijns)/
gened(ichs) h(ere)n tsh(er)toghen voe(r) zeke(re) gebreke van schulden die de voirs(creven)/
joff(rouwe) katline sculdich was hem oic van dien thoeniss(en) vermeten(de)/
So es ten uutersten thoeniss(en) ten beiden zijden gehoirt zijnde ter/
maniss(en) tsmeyers bijde scepen(en) van loeven na aensprake v(er)antwerde(n)/
en(de) thoeniss(en) van beiden p(ar)tien gewijst evenverre de voirs(creven) meest(er)/
jan met zijnre wettig(er) eed verificeert zijn gebreke noch gedragen(de)/
ter so(m)men van eenre jairrinten die der voirs(creven) joff(rouwe) katlinen toebe/
hoirde in die vijftich cronen erfliker rinten opde goede van/
goetsenhoven dat dan h(er)henr(ick) van witham he(re) tot boutershem/
gehouden zal zijn hem die een jairrinte op te leggen(e) en(de) te/
restitue(re)n cor(am) lye(mingh)[en] abs(oloens) militib[(us)] [blanckairt] iud(oco) abs(oloens) f(ilio) quond(am) iudoci/
bl m(er)cels hoeven lynden m(ar)cii v
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus