SAL8142, Act: V°342.1-R°343.1 (614 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°342.1-R°343.1  
Act
Date: 1474-03-22

Transcription

2020-12-20 by myriam bols
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) peet(er)/
ty(m)merman in deen zijde ende jan van berhem in dande(re) ende/
desgelijx de selve pet(er) ty(m)merman in deen zijde ende pauwels/
van berhem in dande(re) Aldair de selve peet(er) ty(m)mermans yerst/
aensprack den selve(n) janne van berhem seggen(de) dat [des] omtrent/
kersmisse lestleden een jair was een ghevicht gheschiedde te/
voscapelle tusschen den selve(n) pete(re)n ende janne van berhem ald(air)/
de voirs(creven) den voirs(creven) peete(re)n quedste ende hem ghaff vele wonde(n)/
in sijn hoeft in evelen moede ende ghelate(n) van strijde Segghende/
voort dat de voirs(creven) plaetsse van voscapelle leeght onder onsen gened(igen)/
hee(re) [de(n) h(er)toge] onder da(m)ma(n)nye van bruesselle ende onder den hee(re) va(n) zave(n)the(m)/
Sprekende insgelijx aen den voirs(creven) pauwelse alse van dat hij t(er) selver/
tijt ende plaetssen voirs(creven) den voirs(creven) peete(re)n quedtste ende hem met eend(er)/
pijken nederloepen(de) gaf vele wonden ende onder den ande(re)n twee groote/
swaer wonnen in sijn been in evelen moede ende ghelate van strijde/
Segghen(de) als vore dat die plaetsse lieght onder onsen ghened(igen) hee(re)/
onder de a(m)ma(n)nye van bruessel ende onder de hee(re) van zaventhem/
Seggen(de) voort in beyde den voirs(creven) saken dat trecht vander voirs(creven) plaetssen/
van voscapelle dair de quetssue(re)n gheschiet [sijn] van bet(er)nissen van quetssue(re)n/
aldair ghedaen alsulck es dat de ghequedste p(ar)tije dobbel heeft van/
tghene des de meester chirurgijn bij sijnre eedt behoirlick v(er)ificeert/
dat hij aen die cuere vander quedtsue(re)n verdient heeft ende oft dair/
myncken wa(r)en dat die myncken staen op huer bet(er)nisse alleene/
Segghen(de) voort dat de voirs(creven) jan ende pauwels zinder der mysdaet/
voirs(creven) hen afhendich ghehouden hebben vander a(m)ma(n)nye en(de) plaetssen/
voirs(creven) ende e(m)mer alsoe dat minse mette(n) hee(re) in hachte(n) noch te rechte/
en heeft conne(n) ghecrighen Bieden(de) de voirs(creven) pointe(n) te thoene(n) soe/
metten ghene(n) die tvoirs(creven) ghevicht ghesien hebben en(de) oick metten/
wetten ter plaetssen voirs(creven) [als] vanden wesene ende natu(r)e vanden rechte/
der bet(er)nissen voirs(creven) Hopen(de) wair hij die ghethoene(n) can dat hem de/
voirs(creven) jan ende pauwels en(de) elck van hen hem bet(er)nisse doen sullen nae/
recht vand(er) plaetssen dair de voirs(creven) mesdaett gheschiet es oft goede/
vesticheyt ende caucie stellen om ter selv(er) plaetssen te rechte te comen(e)/
en(de) rechts te plegen(e) ten ynde uut vanden rechte Dair op de voirs(creven) jan/
ende pauwels deden seggen dat sij vanden voirs(creven) pete(re)n alh(ier) ghehacht/
en(de) ghehouden wa(r)en in des(er) stad al ende alsoe alhier te rechte bethogen/
Segghende oick mede dat sij van des(er) saken gheweest hadde voir den/
raide vander stad aldair tusschen hen ghet(er)mineert was dat sij gestaen
//
souden van bet(er)nissen te doene nae den rechte van des(er) stad/
bieden(de) dat te thoene(n) met den burg(er)meest(er) ende ande(re)n h(ere)n/
vanden raide hopende dair om dat sij ghestaen souden metten/
rechte van des(er) stad ende bet(er)nisse te doene vanden mesdaden/
voirs(creven) hae der natue(re)n ende wesene van rechte van des(er) stad/
Ende nae dien dat beyde p(ar)tijen tot hue(re)n thonisse ghewesen/
wa(r)en ende de voirs(creven) peet(er) ghethoent heeft de voirs(creven) quetssue(re)n/
ghelijck hij van dien elken van ja(n)ne ende pauwelse ae(n)gesproke(n)/
heeft gheschiet te zijne ende voort met scepen(en) van campenhout/
ende oick metten ghesworen(en) ma(n)nen van zaventhen ghethoent/
heeft de natue(re) van rechte vand(er) plaetssen alsulck te zijne/
soe hij hem vermete(n) hadde ende oick ghethoent hadde de vluchtich(eit)/
ende afhindicheit dair af voe(r) gheruert es ende de voirs(creven) jan/
en(de) pauwels huers vermeets niet volcome(n) en sijn Soe hebben/
de scepen(en) t(er) manissen smeyers ghewijst voir een vo(n)nisse dat/
jan ende pauwels van beerhem ghehouden sullen sijn pete(re)n/
ty(m)m(er)man bet(er)nisse te doene nae der bancken recht dair die misdaet/
gheschiet es nae dat die wairheyt ghedraghen heeft oft/
schuldich sijn hen dair af tontwrickene voir de wet der selv(er)/
plaetssen cor(am) absol(oloens) milit(e) blanck(aer)t absoloens m(er)sels hoeve(n) lynde(n)/
m(ar)cii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus