SAL8142, Act: V°366.1-R°368.1 (647 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°366.1-R°368.1  
Act
Date: 1474-04-15

Transcription

2021-01-02 by myriam bols
It(em) symoen vander hofstad ende joffr(ouwe) katline van halleer/
sijn huysvrouwe in deen zijde jan vander hofstad sone wijlen/
vrancx wonen(de) te libbeke in dand(ere) willem vander hofstad/
brued(er) des voirs(creven) symoens inden name van hem selven ende/
inden name joffr(ouwe) katlinen sijnre sust(er) der welk(er) hij in des(er)/
op hem ghenome(n) heeft ende gheloeft te vervane joffr(ouwe) magriete/
vanden panhuyse weduwe ja(n)nes wijlen van udekem nat(tur)lix welke/
ja(n)nes met loenijse van udekem gheleydt wa(r)en totten goeden/
goerts h(er)meys willems vander hofstad ende lijsbette(n) vander/
rivie(re)n sijnre huysvrouwe(n) inden name van huer selve(n) ende/
inden name joffr(ouwe) lijsbette(n) vander rivie(re)n moed(er) des voirs(creven)/
symoens inde vierde zijde bij consente ende bij bijsijne pet(er)s/
vanden berghe in p(rese)ncien der scepen(en) van loven(e) gestaen/
hebben ghekint en(de) ghelijt dat sij o(m)me te vervallen(e) ende/
te betalen(e) alsulken lijfrenten met hue(re)n v(er)loepe dair inne/
willem wijlen vand(er) hofstad oft de voirs(creven) symoen sijn sone/
gehouden ende verbonden sijn en(de) om te losse(n)ne die ghene/
die daer voe(r) staen ov(er)comen sijn ende onderlinghe gesloten/
hebben de pointen hier nae bescreve(n) om die elc van hen/
den ande(re)n voldaen te wordden(e) Te weten(e) datmen alsulke(n)/
achtien rinssche gulden(en) als joffr(ouwe) lijsbeth vander rivie(re)n voirs(creven)/
houden(de) en(de) opt goet ghelegen te bethekem gheheeten/
baerleberch vercoepen sal ende van dien ghelde ende van dien/
ghelde dair af comen(de) sal de selve joffr(ouwe) lijsbeth voer huer/
tocht trecken den derden pe(n)ninck ende die ande(re) ov(er)wassen(de)/
pe(n)ninghe(n) salmen beke(re)n in betalinghe(n) vanden sculden der/
lijftochte(n) voirs(creven) nae de manie(re) ghelijc hier nae vercleert sal/
wordden ende datmen tvoirs(creven) beleydt te nyeute doen sal en(de)/
daer toe bringhen loenijse van udekem omdat te quiteren(e)/
It(em) de voirs(creven) willem sal ov(er)gheve(n) inde(n) name van hem selve(n)/
viere rinssche gulden(en) erfelic ende der voirs(creven) joffr(ouwe) katlinen/
sijnre sust(er) doen ov(er)gheven twee en(de) eene(n) halve(n) rinssche gul(denen)/
te xx stuv(er)s tstuc erfelijke renten o(m)me alle die voirs(creven) renten/
bijden voirs(creven) symoene ten hoeghsten te moeghen vercoepen(e)/
ende dan bijden selven willem(me) en(de) joffr(ouwe) katlinen den coepe(r)/
daer af guedinghe te doene ende dese pe(n)ninghe daer af/
comen(de) salmen oic bekee(re)n in betalinghe(n) der lijft(ochten) voirs(creven)/
It(em) de voirs(creven) symoen ende sijn huysvrouwe sullen gehouden sijn/
den voirs(creven) willem(me) vander hofstad brued(er) desselfs symoens/
behoirlijken over te goeden(e) en(de) behoirlijken te bevestegen(e) alsoe vele
//
erflijke goede ghelegen te ha(n)nuyt ende tev(er)nas wale ende loflijken/
weert sijnde boven alle co(m)me(r) daer voe(r) uutgaen(de) neghen mudden/
corens der maten vander plaetssen daer die goeden gelegen sijn/
en(de) daer voe(r) sal de selve willem als vanden acht mudde(n) den/
selven symoene gheven sessen(de)neghentich rinssche gulden(en) te xx/
stuv(er)s tstuck tot behoef vander betalinghen der lijftocht(en) voirs(creven)/
oft den selven symoene(n) afnemen alsoe vele sculden oft lijft(ochten)/
als de voirs(creven) xcvi rinssche gulden(en) ghedragen/
It(em) alle tghelt van des voirs(creven) es wassen(de) boven alle tghene des/
voirs(creven) es salmen beke(re)n ende daer mede betalen janne van/
oppendorp vijf rinssche gulden(en) lijft(ochten) metten verloepe tsamen/
ghedragen(de) lxv rinssche gulden(en) in sulk(er) weerden alse de brieve/
begrijpen/
It(em) salmen vernueghen der weduwe(n) zedeleers vier rijd(er)s lijftochte(n)/
metten verloepe ghedragen(de) omtrint lii rijd(ers)/
It(em) salmen betalen henricke wynt(er) vier rijd(er)s lijft(ochten) metten/
verloepe gedraghen(de) omtrint lvi rijders/
It(em) salmen betalen rase van graven ii croene(n) lijft(ochten) mette(n)/
verloepe gedragen(de) omtrint xxviii croenen/
It(em) salmen betalen der beghinen van dormale iii rijd(er)s lijft(ochten)/
met eene(n) pachte gedragen(de) xxxiii rijd(er)s/
It(em) salmen betalen rase vanden borchove(n) ii rijd(er)s lijft(ochten) mette(n)/
verloepe gedragen(de) omtrint xxiiii rijders/
It(em) de voirs(creven) jan vand(er) hofstad heeft toegheseeght en(de) gheloeft/
dat hij alle ande(r) schulden voe(r) niet ghenoempt ende hier/
nae ghespe[ci]ficeert op hem sal nemen sond(er) last van ieman(de)/
and(er)s ende die voirs(creven) p(er)sone(n) en(de) een ieghelijck and(er)s gheint(er)est/
sijnde te ontlastene ende oft oic de voirs(creven) pe(n)ninghe(n) de voirs(creven)/
ghespecificeerde lasten niet en verstringhden dat hij insgelijx/
dat ghebreck met allen den ande(re)n na ghespecificeerde(n) sculde(n)/
tot hemw(er)t neme(n) sal Ende daer voe(r) hebben de voirs(creven) symoen/
en(de) sijn huysvrouwe geloeft den selven ja(n)ne alsoe vele erfgoede/
geleghe(n) tev(er)nas ende te ha(n)nuyt weert sijnde boven alle/
co(m)me(r) en last vanden sculden voirs(creven) o(m)me daer ane hem/
vanden selven lasten te v(er)richten(e) ende te v(er)richten(e) v(er)halen(e)/
en(de) oft [in] die guedinghe oft inde weerde vanden goede(n) e(n)nich/
ghebreck wa(r)e alsoe dat de selve jan hem daer ane niet
//
v(er)richten en conste ende met rechte dat bleke dat in/
dien ghevalle de voirs(creven) symoen met joffr(ouwe) lijsbette(n) sijnre/
moed(er) den voirs(creven) ja(n)ne vander hofstad voer hoff en(de) hee(re)/
soe dat behoert als nu v(er)oblige(re)n sullen de twee derde(n)deele/
vanden renten en(de) h(er)licheiden te ryllaer o(m)me daer ane te/
verhalen(e) tghene des hem aende goede tev(er)nas ende te/
ha(n)nuyt gelege(n) ghebreken soude(n) ende dat ghebreck yerst/
daer aen verhalen nae de doot joffr(ouwe) lijsbette(n) voirs(creven) behoudelike(n)/
der selv(er) joffr(ouwe) lijsbette(n) huer tocht/
It(em) de specificacie vanden ande(re)n sculde(n) die jan vand(er) hofstad/
ghelijc voirs(creven) steet tot hem w(er)t ghenome(n) heeft volght h(ier) na/
P(ri)mo aen arnde de putte(re) drie en(de) eene(n) halve(n) rijd(er)s lijft(ochten)/
metten verloepe ghedragen(de) lxiii rijd(er)s oft d(aer) omtrint/
It(em) aen meest(er) lod(ewijx) svett(er)s docht(er) twee en(de) eene(n) halve(n) rijd(er)s/
lijft(ochten) metten v(er)loepe gedragen(de) xxx rijd(er)s/
It(em) aen ja(n)nese van cuggenbosch drie en(de) eene(n) halve(n) rijd(er)s/
lijft(ochten) xxi rijd(er)s v(er)loepe(n) en(de) iii(½) rijd(er)s die valle(n) sulle(n)/
maken tsamen lix(½) rijd(er)s h(ier) af jan scade gehadt xviii/
stuv(er)s van brieven/
It(em) aen ja(n)ne van thienen ii rijd(er)s lijft(ochten) iiii ja(r)en v(er)loepe(n)/
en(de) eene(n) rijd(er) die vallen sal maken tsamen xxx rijd(er)s/
te xxvi stuv(er)s tstuck/
It(em) aen meest(er) pete(re)n vand(er) heyden ii rinssche gulden(en)/
lijft(ochten) iii ja(r)e v(er)loepe(n) en(de) een dat vallen sal val(ens) tsame(n)/
xxviii rinssche gulden(en) h(ier) af heeft jan scade gehadt viii st(uvers)/
It(em) aend(er) joffr(ouwe) spapen ii rijd(er)s lijft(ochten) iiii jaer v(er)loepen/
en(de) een dat vallen sal val(ens) tsame(n) xxx rijd(er)s en(de) h(ier) af/
heeft jan scade gehadt ii brieve(n) en(de) mette(n) vroentcosten/
xxiiii st(uvers)/
It(em) aen arnde de smet eene(n) rijd(er) lijft(ochten) xv jaer v(er)loepe(n)/
maken xxv rijders/
It(em) aen symoene vand(er) hofstad voirs(creven) ii rijd(er)s lijft(ochten) iiii jaer/
verloepe(n) en(de) een jaer dat valle(n) sal val(ens) tsame(n) xxx rijd(er)s te xxvi st(uvers)?
//
It(em) sal noch de selve jan te hemw(er)t neme(n) iiii pachte/
die hij verleet heeft aende beghine(n) van dormale gedragen(de)/
xii rijd(er)s mett(er) scaden van xxiiii st(uvers) en(de) vand(er) scaden die/
jan dierix gehadt heeft gedragen(de) vii lichte gulden(en)/
It(em) noch twee rinssche gulden(en) die hij aen ja(n)ne va(n) oppe(n)dorp/
verleet heeft/
It(em) desgelijx oft de voirs(creven) willem vand(er) hofstad in gelijk(er)/
manie(re)n ghebreck hadde inde ix mudde(n) corens voirs(creven)/
datmen den selven willem(me) aende voirs(creven) renten ende/
h(er)licheiden van ryllaer insgelijx bevestighen sal Ende/
alle die voirs(creven) vurw(er)den en(de) condicien hebben geloeft/
die voirs(creven) p(ar)tijen elc den ande(re)n vast en(de) ghestentich te/
houden(e) ende elc den ande(re)n alsoe van dien ghenoegh/
te doene dat dat vast en(de) zeker zal moegen wesen/
cor(am) blanckart hoeven april(is) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus