SAL8142, Act: V°376.1-R°377.1 (656 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°376.1-R°377.1  
Act
Date: 1474-04-19

Transcription

2021-01-08 by myriam bols
It(em) symon vand(er) hofstad ende joffr(ouwe) kat(li)[ne] va(n) halleer sijn wijf/
in p(rese)nc(ia) hebben geloeft en(de) de vors(creven) symon tot dien sole(m)plic/
ten heiligen gesworen bij stave(n)gen mercx crauwels dieneers/
ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)toghen in sijnre stad van loeven(e) dat sij t(er) maniss(en)/
jans vand(er) hofstad en(de) desgelijx t(er) manissen willems vand(er) hof/
stad brued(er) des vors(creven) symoens aut alt(er)i[(us)] come(n) sulle(n) voir hoff/
en(de) hee(re) d(aer) afmen die nae geruerde goede houden(de) is ende aend(en)/
vors(creven) ja(n)ne vand(er) hofstad veroblige(re)n en(de) behoirlike(n) in hande(n) sette(n)/
erflike goede te ha(n)nuyt en(de) tev(er)nas geleg(en) weert sijnde bove(n) co(m)m(er)/
d(aer) voe(r) uutgaen(de) alsulke laste(n) sculden en(de) lijftochte(n) als de selve/
jan tot hemw(er)t genome(n) heeft te dragene en(de) te betalene beg[r]epe(n)/
en(de) gespecificeert in eene(n) tractate tusschen den voirs(creven) symoene met/
sijnre huysvrouwe(n) en(de) ja(n)ne vand(er) hofstad gepasseert xv daghe/
in aprille lestleden voirleden Ende de vors(creven) jan vand(er) hofstad/
heeft geloeft de vors(creven) vestich(eit) hebben(de) dat hij de vors(creven) aenge/
nome(n) lasten van sculden va(n) lijftochte(n) inden vors(creven) tractate beg(re)pen/
v(er)nuegen en(de) betalen sal beide int p(ri)ncipael en(de) acht(er)stellige(n) ende/
jaerlike renten h(ier) nae v(er)schinen(de) en(de) die bi(n)ne(n) eene(n) ja(r)e naestcomen(de)/
volcomelic betalen de sculde(n) en(de) de lijftochte(n) aflegge(n) en(de) quite(n)/
also dat nyema(n)t inden selve(n) sculden oft lijftochte(n) v(er)bonden be/
scedicht noch belast noch gepraemt en sal worde(n) En(de) heeft/
de selve jan geloeft dit te voldoene op eene(n) banduyn va(n)/
vijftich rinsch gul(den) tot behoef ons gened(ichs) he(re)n oft and(ere)n he(re)n/
d(aer) onder hij va(n) desen gebreclijc sijnde bevonden sal worden/
en(de) desgelijx oic t(er) vors(creven) plaetsen den vors(creven) wille(m)me insgelijx/
te v(er)oblige(re)n en(de) behoirlic nae recht in handen te sette(n) zekere/
erfgoede ter vors(creven) plaetsen geleg(en) weert sijnde bove(n) alle co(m)m(er)/
d(aer) vore uutgaen(de) ix mudden corens d(er) mate(n) vand(er) plaetsen/
d(aer) die goede geleg(en) sijn En(de) heeft geloeft die vors(creven) symoen
//
met sijnre huysvrouwen vors(creven) de voirs(creven) pointe(n) beide aen janne vand(er)/
hofstad en(de) aen wille(m)me vand(er) hofstad te voldoene gelijc vors(creven)/
steet op eene(n) banduyn van vijftich leewen tot behoef ons/
gened(ichs) h(ere)n ts(er)toghen oft and(ere)n he(re)n d(aer) ond(er) de selve symoen van/
desen gebreckeliken sijnde bevond(en) sal worden cor(am) blanckaert/
linden aprilis xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus