SAL8142, Act: V°50.1 (82 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°50.1  
Act
Date: 1473-08-28

Transcription

2020-08-26 by myriam bols
Nae dien dat katline die wijf es he(n)rix va(n) roeme(n) met pete(re)n/
vanden berghe en(de) met ja(n)ne willems sond(er) clachte in/
hachte(n) hadden doen setten eene(n) gehete(n) arnt die wolf voir/
zeke(re) mesdadighe c(ri)mineele sake(n) opseggene va(n) c(ri)minelen/
famen doe de selve arnt den voirs(creven) henricke(n) opgeseeght/
soude hebben En(de) d(aer) nae come(n) sijn in rechte voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) va(n) loven(e) ald(aer) als de voirs(creven) kat(li)[ne] met pete(re)n vande(n)/
berghe en(de) ja(n)ne willems huer pijnde(n) den voirs(creven) arnde/
va(n)des voirs(creven) is aen te spreke(n) Soe heeft de vors(creven) arnt/
doen segge(n) hoe dat de vors(creven) kat(li)[ne] eene(n) wettighen man/
heeft sond(er) den welke(n) sij in rechte egene(n) mont te/
spreke(n) en heeft noch oic de vors(creven) peet(er) vande(n) b(er)ghe/
noch jan willems sond(er) p(ro)cu(ra)cie vanden vors(creven) he(n)ricke/
van roeme(n) te hebben(e) alse va(n) enighe(n) messeggen(e)/
d(aer) aen den selve(n) henricke messeeght soude sijn Meynen(de)/
d(aer) om vand(er) hachte(n) ontslaghe(n) te sine ongehouden te/
zijne p(re)sente(re)nde goede redelike borchtochte te stelle(n)ne/
also hij oec ten tijden van sijnre hachte(n) gep(re)senteert hadde/
te doene om talle(n) tijden tegen de p(ar)tijen te rechte te/
comen en(de) te compareren soe wa(n)neer sij behoirlike/
p(ro)cu(ra)cie bringe(n) oft hen also sterc make(n) dat sij met rechte/
mogen dinghe(n) Soe hebben de scepen(en) gewijst waer/
huer de vors(creven) p(ar)tie niet also mechtich en maect dat/
sij met rechte moghe(n) dinge(n) dat de vors(creven) arnt de wolf/
met sijnre p(re)sentacie(n) gestae(n) sal cor(am) blanck(aer)t iud(oco) abs(oloens)/
m(er)sels hoeve(n) linden aug(usti) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus