SAL8142, Act: V°52.1 (87 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°52.1  
Act
Date: 1473-09-06

Transcription

2020-10-02 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten(e) dat opden dach van/
heden voir ons come(n) es in p(ro)p(er)en p(er)sone arnt bloems zone wijlen/
arnts wonen(de) te wiltssele ende heeft met sijne(n) vryen eyghenen/
wille gheconstitueert ghesedt ende volcome(n) macht ghegeven henricke/
truydens sijne(n) behouden soude o(m)me alle die [en(de) yegewelke] goide ende p(ro)fijte(n) der/
selv(er) chijsen renten vervallen en(de) schulden den voirs(creven) arnde bloems/
toebehorende te loven(e) te rotsselair te wiltsele te herent te weesemael/
te pelleberch en(de) eslwair bynne(n) den lande van brabant ghelegen/
ende men hem schuldich es oft naemaels wesen sal te rege(re)n te/
mane(n) teysschen op te bue(re)n ende tontfangen aen wat goiden oft p(er)sone(n)/
oft te wat steden oft plaetssen dat dat sijn mach dair voe(r) te/
panden te daghen(e) te beleyden(e) ende rastamente(n) te doen leggen(e) oft/
and(er)ssins soe dat nae recht vand(er) plaetssen dair dat behoe(re)n/
sal oft behoeve(n) soude moghen te p(ro)cede(re)n Ende op dats noot/
ghebuerde voir alle richte(re)n gheestelick oft weerlick met/
rechte te v(er)volgen(e) te verantw(er)den(e) te bescudden(e) en(de) te bedingen(e) die/
te wynnen(e) ende te verliesen(e) composicie en(de) mynlijke yffeninghe d(air)/
af te maken(e) den schulde(re)n van des hij ontfangen sal quijt te/
schilden(e) en(de) quitan(cie) te gheven ende de omberuerlijke goide des/
voirs(creven) arnts eene(n) t(er)mijn van drie jaire(n) uuttegheven(e) te v(er)pachte(n)/
en(de) te verhue(re)n Ende voirtaen g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick allet ghene dair/
inne te doene ende te vorderen(e) dat de voirs(creven) arnt selve soude moge(n)/
doen waert dat hij tegew(or)dich ende voir oighen wa(r)e P(ro)mittens/
rat(um) due(re)nde (et)c(etera) cor(am) tybe viceburgimagi(str)o blanck(aer)t iu(doco) absol(oens)/
scab(inis) sept(embris) vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus