SAL8142, Act: V°84.1 (149 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°84.1  
Act
Date: 1473-10-04

Transcription

2020-09-01 by myriam bols
It(em) thoemaes boinvosijn van opgheldenaken molde(r) in p(rese)nc(ia) heeft/
ghenomen ende bekent dat hij ghenome(n) heeft van janne goedertoys/
als p(ro)cur(eur) stadhulde(r) en(de) lieuten(ant) wout(er)s vyncke rintmeest(er)s slants/
van bierbeke de wat(er)molen metten huysen hoven beempde(n) ende/
alle(n) sijne(n) toebehoirte(n) ghelegen te lyeteringhen inde p(ro)chie van ha(m)me/
ghelijkerwijs ernoult [vacat] molde(r) die selve mole(n) ald(air)/
h(ier) voirmaels in pechtinghen ghehouden heeft Te houden en(de) te hebben/
van sinte jansmisse baptisten lestleden eene(n) t(er)mijn van drie jaire(n) langk/
due(re)nde deen nae dande(r) zond(er) middel volgen(de) elcx jairs dai(re)nbynne(n) voe(r)/
en(de) o(m)me xix mudden rox goet ende paijabel met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel/
bereyt der maten van loven(e) alle jaire te weten(e) alle drie maenden/
een vier(en)deel dair af te betalen(e) en(de) te loven(e) te leveren(e) den voirscr(even)/
rintmeest(er) oft sine(n) lieuten(ant) aut alt(er)i den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] Met vurw(er)den dat de voirs(creven) thomaes molde(r) de voirs(creven) molen/
wel ende zonder onredelijke hanteringhe besyghen sal zond(er) e(n)nige/
utrage dair inne te doene ende sal de selve wyn de selve mole(n)/
houden van spillen ende ca(m)men op sijne(n) cost ende die tsijne(n) afscheyde(n)/
alsoe gherep(ar)eert laten laten It(em) sal de voirs(creven) molde(r) den voirs(creven) beempt sijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde moghen mayen oft etten mair niet moghen breken Ende/
voort dat de tintmeest(er) de voirs(creven) molen in ande(re) hue(r) behoeften houde(n)/
sal in redelijke state om die te moghen blive(n) gaen(de) Ende alle dese/
vurw(er)den ghelufte(n) en(de) (con)dicie(n) voirs(creven) hebben ghelooft (et)c(etera) Hier af sijn/
borghen des voirs(creven) thomaes als p(ri)ncipael schulde(re)n indivisim jan boinvosijn/
molde(r) wonen(de) t(er) capellen ondergrave(n) brueder des voirs(creven) thoemaes gheert/
die plueghe(re) molde(r) wonen(de) te duerne Ende in ghevalle oft de voirscr(even)/
thoemaes en(de) sijn borghe(n) voirs(creven) in ghebreke wa(r)en van voldoene int/
ghene des voirs(creven) es oft enichs van dien soe heeft ghelooft jan goffart/
van grave(n) nu wonen(de) te doerne alsdan telken halve(n) jaire deen nae dande(r)/
volghen(de) ende den voirs(creven) t(er)mijn vand(er) pechtinghe(n) due(re)nde te bet(alen) ix(½)/
mudden rox der maten en(de) pachts voirs(creven) ende te loven(e) te leveren(e) q(uolibet) ass(ecutu)[m]/
Et p(ri)mi tres insup(er) p(ri)mi duo ult(er)i[us] p(ri)m(us) s(ecundu)[m] cor(am) blanck(aert) hove(n) oct(obris) iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus