SAL8145, Act: R°17.3-V°17.1 (32 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°17.3-V°17.1  
Act
Date: 1478-07-01

Transcription

2020-11-08 by Pieter Soetewey
Alsoe als her jan van hugarden prieste(r) p(ro)chiaen te moelenbeke/
hadde doen dachdoen voir den rade vander stad janne malerbe begeren(de)/
van hem te hebben(e) alsulke(n) cedulle als hij ontfange(n) en(de) onder hadde uute(n)/
handen jans dillen beg(ri)pende en(de) inhoudende een zeke(re) rekeni(n)ge tande(re)n/
tijden gesciet tussce(n) de(n) selve(n) he(re)n janne en(de) jannes vanden peyne als va(n)/
den coepe van zeke(re)n lande weyde en(de) bossche gelegen neve(n) een inde voirs(creven)/
p(ro)chie van moelenbeke houden(de) omtrint negen boende(r) te leene gehoude(n)/
van geldolf vander lynden dair jege(n) de voirs(creven) jan malerbe seyde dat/
hij hem aen tvoirs(creven) goet niet en stiet noch he(m) dair in recht en kinde/
mair meynde dat hij die cedulle niet sculdich en ware ov(er) te gheve(n)/
ten ware bij consente van beyde de(n) p(ar)tie(n) gelijc ende ind(er) manieren/
die in zijne(n) handen come(n) ware aldair de voirs(creven) jan vanden peyne dat/
also begh(er)de te gesciene seggen(de) dat hij jege(n) de voirs(creven) he(re)n janne/
int recht stonde voir m(ijn) hee(re) de stadhoudere en(de) ma(n)ne(n) van leene/
ons gened(ichs) he(re)n tsh(er)togen ind(er) came(re)n va(n) brabant ende als hij vand(er)/
saken ter waerheit gewesen sal werde(n) dan begh(er)de de voirs(creven) vande(n)/
peyne die ald(aer) gebracht te werden soe is ten utersten bij gemeyne(n)
//
ov(er)drage uutgesproken en(de) get(er)min(eer)t voir reden(en) en(de) recht dat de/
voirs(creven) cedulle beruste(n) ende blive(n) sal in hande(n) des voirs(creven) jans/
malerbe tot der tijt toe dat p(ar)tie(n) die in rechte behoere(n) selen/
met goeder certificatien en(de) dat alsdan de voirs(creven) malerbe de selve/
cedulle aldair drage(n) en(de) p(rese)ntere(n) sal actu(m) in pleno (con)silio julii p(rim)[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator