SAL8145, Act: V°1.2-R°2.1 (3 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°1.2-R°2.1  
Act
Date: 1478-06-27

Transcription

2020-06-09 by Pieter Soetewey
It(em) joff(rouwe) gheertruyt vanden meersberghe weduwe gorijs wijlen van/
sinte pet(er)s meest(er) peet(er) van sinte peet(er)s heur sone meest(er) in arten ende/
licenciaet in beyden rechte(n) te voe(re)n uut der voirs(creven) jouff(rouwe) g(her)truyden sij(n)re/
moeder broode met rechte ghedaen renu(n)cierende in desen der p(ri)vilegien en(de)/
vryheyde(n) vander univ(er)siteyt van loven(e) en(de) alle(n) ande(re) goort vanden berghe/
en(de) joff(rouwe) m(er)griete sijn huysvrouwe docht(er) der voirs(creven) joff(rouwe) gheertruyde(n) ende/
wijlen gorijs ghehuysschen ende zust(er) des voirs(creven) meest(er) peet(er)s in pr(esen)cien der/
scepen(en) van loven(e) ghestaen hebben ghekent en(de) ghelijt dat sij wale en(de) wettelic/
vercocht hebben janne de poirte(re) bried(er) wonen(de) te loeven(e) bried(er) inde dorpstrate/
inden kendelee(r) de leengoede h(ier)nae besc(re)ven yerst v dach(mael) lants lans/
ghelegen opt broekelvelt inde p(ro)chie van pelle(n)berch tusschen de goede des/
cloest(er)s vanden wittevrouwe(n) te loeven(e) te beyden zijden It(em) noch vijf dach(mael)/
lants leens ghelegen op derdbrugghevelt inde selve p(ro)chie naest den/
goede der voirs(creven) wittevrouwe(n) It(em) noch een stuckxken leens ghelegen neve(n)/
de voirs(creven) v dach(mael) dach(mael) in een block ald(aer) voe(r) eene(n) zeke(re)n prijs van ghelde/
dair af dat hen de voirs(creven) joff(rouwe) g(her)truyt meest(er) pet(er) goort en(de) sijn huysvr(ouwe)/
hen bekint hebben vanden voirs(creven) janne de poirte(re) ghenoech geschiet sijnde/
gheloven(de) de selve p(er)soene(n) den voirs(creven) janne de poirte(re) tot sijnre manissen te/
comen(e) voir de leenhee(re)n en(de) hue(re)n ma(n)ne(n) d(aer) af me(n) de selve goede te leene/
houden(de) es ende hen d(aer) inne te goeden en(de) terve(n) met ghelufte(n) van ghenoech/
doene d(aer) af te ghelove(n) ende die warande(re)n voyr vry en(de) ombeco(m)mert leen/
alsoe dat den voirs(creven) janne de poirte(re) voir hem sine(n) sone(n) en(de) naecomelinge(n)/
vast ende zeker sijn moghe tot ewighen daghen in welker guedinghen/
elck vand(er) voirs(creven) p(ar)tijen sine(n) last draghe(n) sal ghelijck h(e)n dien nae den/
rechte vanden selve(n) leene schuldich es te draghen met condicie(n) oft de/
voirs(creven) goede bevonde(n) wordde(n) ghehoude(n) te wesen in enighe(n) ouden dienste/
oft van ontfanghe oft and(er)ssins tot opde(n) dach toe van heden bijd(er) voirs(creven) joff(rouwe)/
g(her)truyde(n) ende hue(re)n kinde(re)n niet voldaen wesende dair af hebben sij gelooft ind(ivisim)
//
den selven janne inne te stane ende hem ende sijn goede dair aff/
tontheffen ende schadeloes te houde(n) hebben voort ghelooft de voirs(creven) joff(rouwe)/
gheertruyt meest(er) peet(er) huer zone renu(n)cieren(de) als voi(r) goort vanden/
berghe ende joff(rouwe) m(er)g(rie)te sijn huysvrouwe den voirs(creven) janne de/
poirte(re) ende alle sijn goede te pelleberch ende dair omtrent ghelegen/
teghen hen v(er)creghe(n) sijnde verobligeert staen(de) voir twee mudden core(n)s/
lijftochte(n) deen d(aer) af ten live alijten van eycken ende dand(ere) mudde ten/
live van ander vrouwe(n) wonen(de) te bruesselle coffermakersse vanden/
selve(n) ii mudde(n) corens ende van allen pachten der selv(er) die v(er)schene(n)/
sijn oft naemaels verschijne(n) zullen tewighen daghen schadeloes en(de)/
costeloes te houden ende tontheffen ende de selve ii mudde(n) corens/
bynne(n) drie jaire(n) naestc(omende) gheheelick en(de) al te lossen(e) ende af te quiten(e)/
ende dair toe soe vele te doene dat den voirs(creven) janne de poirte(re) ende/
sijne(n) voirs(creven) goede(n) vast ende zeker sijn moghe cor(am) tybe willem(air) junii xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator