SAL8145, Act: V°2.2 (5 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°2.2  
Act
Date: 1478-06-30

Transcription

2020-06-11 by Pieter Soetewey
Allen den ghenen (et)c(etera) dat joffr(ouwe) m(er)griete vanden dijke wed(uwe) jacops/
wijlen van raveschote ende heeft gheconstitueert gestelt en(de) geordineert/
huer p(ro)cur(eur)s ende voirgang(er)s willem(me) van berlair meye(r) te cu(m)ptich/
janne van borre lodewijke vanden steene en(de) elken besund(er)t in allen/
hue(re)n saken gheschillen ende bederve(n) die sij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels/
hebben sal moghen in aenlegg(er)s oft v(er)weerd(er)s stad hoedanich die sijn geven(de)/
en(de) verleenen(de) de selve constitueerdersse den voirs(creven) hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) elke(n) besu(n)d(er)t/
thoenre des(er) volcome(n) macht p(ro)curacie aucto(r)iteyt en(de) zunderlinghe beveel/
de selve saken met rechte te vervolghen te bescudden en(de) te bedinghen talle(n)/
plaetssen voir alle gherichte(n) ende tegen eene(n) yegelijken dair des behoeve(n)/
en(de) te doen sal wesen ende desgelijx o(m)me alle desselfs (con)stitueerd(er)sse(n) goede/
chijse rinten pachte(n) lijft(ochten) vervallen en(de) ande(re) schulde(n) te vertrijke ende/
elswair dieme(n) huer nu schuldich es oft naemaels wesen sal/
te maene(n) (et)c(etera) quit(ancien) (et)c(etera) dair voe(r) te panden(e) te daghen(e) en(de)/
rastamente te doen leggen(e) composicie ende mynlijke yffeni(n)ge dair af/
te maken(e) scepen(en) brieve(n) te vo(n)niss(en) ende texeque(re)n de selve chijze rinte(n)/
pachten lijft(ochten) v(er)valle(n) en(de) ande(re) sculde(n) met rechte teyssche(n) en(de) te bedinghe(n)/
die te wynnen en(de) te v(er)liesen thonisse en(de) wairh(eit) te leyde(n) (et)c(etera) in for(ma) p(ro)mitt(entes)/
rat(um) cu(m) (com)pu(taci)[o(n)e] et revocac(i)o(n)e cor(am) ar(nol)d(o) vand(er) berct burg(imagistr)[o] lang(rode) tybe scab(inis)/
junii ulti(m)a
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator