SAL8147, Act: V°100.1-V°102.1 (178 of 645)
Search Act
previous | next
Act V°100.1-V°102.1  
Act
Date: 1481-10-06

Transcription

2022-11-07 by Dominique Van Daele
Cont zij allen lieden dat dyonijs melgiers geheeten lankens en(de) jan/
vander mee(re)n behouwede zone desselfs dyonijs pelsmake(r) in p(rese)ncia/
hebben gegeven en(de) bekint dat sij gegeven heebben janne voets geheete(n)/
cuype(re) en(de) katlijne(n) bollarts zijnre huysvr(ouwe) thoff der selver meest(er)s toebeho(r)ende/
dat toe te behoiren plach lenarde wijlen vand(er) mee(re)n metten huysen hoven/
wynnen(de) lande(n) beempden eeusselen en(de) allen ande(re)n toebehoirten gelege(n) inde/
p(ro)chie van bierbeke geheeten te wilde(re) Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van halff merte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van ix ja(r)en langk deen nae/
dande(r) sonder middel volgen(de) elcx jairs dae(re)nbynnen Te weten(e) de voirs(creven)/
wynnen(de) lande voe(r) en(de) o(m)me de helicht van allen den vruchten dair op/
wassende ende de weyde vanden beempden eeussele(n) en(de) bog(ar)den om/
ende voe(r) eenentwintich rijnsch guld(en) te xx stuv(er)s tstuck en(de) iii pl(a)c(ken) den/
stuve(r) alle ja(r)e tsinte m(er)tensmisse inden wynter vallen(de) en(de) bynne(n) meys/
dair nae volgen(de) te betalen(e) Te weten(e) den voirs(creven) dyonijse de tweedeele/
en(de) den voirs(creven) janne dander derdendeel d(air) aff den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] van welcker weyhue(re)n de voirs(creven) wynnen den voirs(creven) hue(re)n meesters/
gelooft hebben thuer(er) manissen aut vastich(eit) te doen(e) ende hen dair aff te/
vreden te stellen(e) Item is vorwairde dat de voirs(creven) wynnen den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) goede wynne(n) werven en(de) mesten selen wel en(de)/
lofflijc gelijc reengenoeten boven ende beneden ende thue(re)n afscheide(n)/
selen zij die laten bezayet wel en(de) loflijc want sijse alsoe aenveerden/
selen Te weten(e) een stuck lants gelegen op de delle tusschen de maer/
bekestrate en(de) den wolberch houden(de) xv dachmalen twee ende dertich/
roeden oft dair omtrint Item een stuck lants dair bij gelegen tusschen/
janne gielijs ende dwilderlant houden(de) een dachmale ende viii roeden/
Item een stuck lants op de delle aent airtgat tusschen janne van/
raitshove(n) ende der p(re)dicke(re)n lant houden(de) een dachmale ende twee/
ende dertich roeden Item een dachmale en(de) vijftich roeden dair bij/
gelegen op de delle tusschen lodewijcke van hoelair ende janne/
van raitshove(n) Item een stuck lants dat wout(er)s jans (christ)iaens was/
gelegen onder den wolberch tusschen den selve(n) berch ende den/
goeden jans gielijs houden(de) drie en(de) een halff dachmalen It(em) een/
stuck lants dat goorts calentijns was gelegen opde delle tusschen/
janne gielijs ende den wolberch houden(de) een dachmale ende twee/
ende twintich roeden Item een stuck lants gelegen opde delle tussche(n)/
den wolberch aent heyken ende janne gielijs houden(de) vijff dachmale(n)
//
Item een stuck lants gelegen aen de mersiers haghe tusschen die haghe/
en(de) janne gielijs houden(de) twee ende een halff dachmalen Item opt eycvelt/
drie dachmalen lants oft d(air) omtrint gelegen in drie p(ar)tien Item noch/
een cleyn blocxken lants gelegen acht(er) den wijng(ar)t vand(en) selve(n) hove/
tusschen den goeden jans van udekem en(de) desselfs meest(er)s goeden houden(de)/
omtrint een halff boende(r) al met wynt(er)coren(en) op vie(r) getijdighe voren/
Item de storte voe(r) kersmisse o(m)megedaen en(de) gdesgelijcx de brake voe(r) halff/
merte want sijse alsoe aenveerden sullen Item sullen de voirs(creven) wynnen/
jairlijcx inde brake erweten zayen en(de) die sullen zij halff en(de) halff becostigen/
en(de) die zij inde stortte zaeyen sullen dair [af] en sullen de voirs(creven) meest(er)s gheene(n)/
last noch oic vanden crucken hebben It(em) sullen de voirs(creven) wynnen tot hue(re)n affscheid(en)/
voir halff merte allet dmest int voirs(creven) hoff zijnde moeten uutvue(re)n op de/
braken der voirs(creven) landen Item want de voirs(creven) wynne(n) allet coren staen(de) op/
de voirs(creven) landen thue(re)n innecomen(de) bevynden sullen wel bevreedt soe is/
vorweerde dat de selve wynne(n) die thue(re)n afscheid(en) die alsoe late(n) sulle(n)/
bevreedt Item sullen de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) stortte bezayen Te weten(e)/
de even(en) op twee voren de gherste op drie en(de) de erweten en(de) vetsen/
oick op twee voren ende oft dair inne tenig(er) tijt gebreck viele soe/
sullen de selve wynne(n) gehouden zijn dat ten naesten oechste dair/
nae op te richten(e) ten prijse van goeden mans Desgelijcx sullen de/
voirs(creven) wynnen gehouden zijn wairt dat zij den roggen(en) airt met ontijde/
saeyden oft wonnen op te richten(e) ten oechsten ende ten prijse als/
voe(r) Item sulle(n) de voirs(creven) meest(er)s voe(r) hen behouden den wijbeempt en(de)/
den wijngairt metten lande dair aen gelegen welck lant de voirscr(even)/
wynne(n) den voirs(creven) hue(re)n meest(er)s jairlijcx acke(re)n sullen alst den voirs(creven)/
meest(er)s gelieve(n) sal en(de) beghe(re)n Desgelijcx sullen de voirs(creven) meest(er)s te/
henweerts behouden tduyfhuys metten duyven ende dmest dair aff/
comen(de) ende oic insgelijcx de huysinghe boven opden berch met/
allen den wate(re)n dijcken ende willighen dair op staende tusschen/
claese den keersmake(re) ende beide de wouwers sonder den voirs(creven)/
wynnen dair inne enich recht oft actie te hebben Item en sullen/
de voirs(creven) wynnen inde bosschen oft willigen dair op staende gheen recht/
noch bewindt hebben noch hue(r) beesten dair op laten gaen Item sullen/
de voirs(creven) wynnen jairlijcx gehouden zijn ter stont als de landen besaeydt/
sullen zijn die te bevreden ende te v(er)maken alsoe dat de voirs(creven) meest(er)s
//
dair bij gheen schade en lijden want die schade souden de voirs(creven) wynnen/
gehouden zijn hen op te richten(e) en(de) te betalen(e) ten goeden mans prijse/
It(em) soe wanneer de vruchten tijtverdich sullen zijn te binden te velde/
is vorweerde dat de voirs(creven) meest(er)s daer teghen schicken sullen/
eenen man die de bande slaen sal ende zijns meest(er)s deel sal/
hulpen inne doen dair af de voirs(creven) wynnen van elcken stucke lants/
sculdich sullen zijn dierste voeder inne te vue(re)n vander helicht des/
voirs(creven) huers meest(er)s te velde gedeylt zijnde ende dand(er) voeder dair/
nae voe(r) hen selven ende alsoe voirt ov(er) ander voeder inne te vue(re)n tot/
dat al inne zijn sal Item sullen de voirs(creven) meest(er)s int voirs(creven) hoff seynde(n)/
zijn dersschers alst hen gelieve(n) sal om zijn helicht te dersschen(e) Item/
sullen de voirs(creven) wynne(n) hebben halff dooft wassen(de) int voirs(creven) hoff/
sonder boven der valbruggen dair inne zij gheen recht hebben en/
sullen noch van enigen goeden dat dair vallen sal en(de) alsmen dat/
ooft leest dan sullen de voirs(creven) meest(er)s betalen de dachue(re)n ende/
de wynne(n) sullen hen den montcost geven It(em) sullen de voirs(creven) wy(n)ne(n)/
den wijn greyn en(de) anders dat dair vallen sal jairlijcx te loeven(e)/
leve(re)n dairt den voirs(creven) meest(er)s gelieve(n) sal en(de) dan sullen zij den/
montcost hebben Item sullen de voirs(creven) wynne(n) jairlijcx den selven t(er)mijn/
due(re)nde den voirs(creven) hue(re)n meest(er)s doen xvi corweyden elcke van eenen/
daghe ende dair voe(r) sullen hen de voirs(creven) meest(er)s jairlijcx geven vier/
ellen wullens lakens tot eenen tabbarde Item sullen de voirs(creven) wynnen/
moeghen truncken allet weeckhout staende bynne(n) den voirs(creven) goeden/
van drie jae(re)n te drie jairen o(m)me de voirs(creven) goede mede te bevreden(e)/
uutgenome(n) vand(er) willigen boven genoempt en(de) v(er)clairt Item wairt/
dat zake dat dair enige oude boomen uutwaydden oft v(er)droechden/
soe is vorweerde dat die den voirs(creven) wynne(n) toebehoe(re)n sullen behalve(n)/
dat zij voe(r) elcken alsulcken boom ten behoirlijcken tijde gehoude(n) sulle(n)/
zijn te setten ten naisten jae(r) dair nae twee leven(de) poten vand(en)/
selven arde Item sullen de voirs(creven) wynne(n) alle jae(re) moeghen halen inde/
thiende schue(r) oft dair men hen dat bewijsen sal bynnen bierbeke oft/
dair omtrint tweeenveertich mandelen stroes dair aff dat de voirs(creven)/
meest(er)s de tweedeele en(de) de voirs(creven) wynnen tderdendeel betalen/
sullen Item sullen de voirs(creven) wynnen alle de grechten weder om op v(er)heffen
//
die omgaens den voirs(creven) bog(ar)den beemden bloken en(de) lande oft elde(r) gebroken/
sullen zijn van menschen oft beesten Item en sullen de voirs(creven) wynne(n) nerge(re)ns/
moeghen varen met zijnen waghen en(de) p(er)den de voirs(creven) lande en sulle(n)/
te voren gelijc reengenoeten gewonnen wesen gedreven Item sullen/
de voirs(creven) wynne(n) jairlijcx merghelen drie boende(re)n lants oft soe vele/
als de selve wynnen ende zijn meest(er)s ordine(re)n sullen tsamen sond(er)/
cost der selv(er) meest(er)s behalven dat de selve meest(er)s dien m(er)ghel sulle(n)/
doen steken ende wairt sake dat de selve wynne(n) op e(n)nich/
jair meer m(er)ghelde dan drie boende(re)n dat en sal den voirs(creven) wynne(n)/
niet afcortte(n) It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n) houden de veken(en) alsoe/
men hen die leve(re)n sal en(de) sullen zij alsoe laten thue(re)n affscheide(n)/
en(de) desgelijcx de sloetele ende slote ende oft zij enige v(er)loren/
die souden zij moeten doen maken op hue(re)n cost Item sullen de/
voirs(creven) wynne(n) int voirs(creven) hoff jairlijcx leve(re)n vierhondert walme/
om de huysinge mede te decken(e) ende alsmen die dair v(er)dect/
sullen de selve wynne(n) den wercklieden den montcost geve(n) en(de)/
de meest(er)s sullen de dachue(re)n betalen Item sullen de voirs(creven) wynne(n)/
alle den leem diemen int voirs(creven) hoff v(er)orbe(re)n sal halen mair/
de voirs(creven) meest(er)s sullen dien doen steken Item sullen de voirs(creven)/
wynnen jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn langk due(re)nde ten behoirlijken/
tijde opt voirs(creven) goet planten en(de) setten dairt meest behoeft/
ende plaetse is viventwintich willigen oft popele(re)n poten Item/
sullen de voirs(creven) meest(er)s en(de) wynnen jairlijcx te gelijcke deylen/
alle rapen die op de voirs(creven) goede jairlijcx wassen sullen It(em)/
sullen de voirs(creven) wynnen hebben den voirs(creven) t(er)mijn langk due(re)nde/
thalff boender boschs luttel myn oft meer gelegen op de delle aen/
raetshovens bosch Item sullen de voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn/
langk due(re)nde int voirs(creven) hoff houden hondert scape(n) en(de) niet/
myn mair meer op dat hen gelieft Item de voirs(creven) wynnen/
sullen jairlijcx hebben voir uut dbloecxken gelege(n) voe(r) den wijng(ar)t/
comen(de) metten eene(n) ynde aen her weyns van houthem block en(de)/
een dach(male) lants gelegen inde brake Item sulle(n) de voirs(creven) wynne(n)/
jairlijcx alle de ooftboomen eens o(m)megaens ontgraven Item de
//
voirs(creven) wynnen sullen jairlijcx den selve(n) t(er)mijn due(re)nde saeyen sesse/
moelevaten lijnzaets en(de) dlant dair toe bereyden des sullen/
hen de voirs(creven) meest(er)s op dierste jair den zaet dair toe leve(re)n/
den welcken zij den selve(n) hue(re)n meest(er)s ten lesten jae(r) vand(en) selve(n)/
t(er)mijne wederom leve(re)n sullen en(de) wederkee(re)n gelijc zij dien voirs(creven) is/
geleent sullen hebben en(de) gelijc hij op tvoirs(creven) goet gewassen sal zijn/
en(de) zullen de voirs(creven) meest(er)s en(de) wynnen jairlijcx tvlas d(aer) aff comen(de)/
te gelijcke deylen alst bijden voirs(creven) wynnen [bereyde ende] opgedroecht sal zijn dwelc/
zij alsoe jairlijcx gelooft hebben te bereyden(e) ende ten ynde vand(en)/
selven t(er)mijne sullen de wynnen den voirs(creven) meest(er)s wederkee(re)n/
den voirs(creven) saet die zij gelijc voirs(creven) is geleent sullen hebben Item/
es vorwairde wairt dat de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) goede en(de) lande/
niet en wonne(n) noch en worfden gelijc reengenoeten boven en(de) benede(n)/
als voirs(creven) steet soe sullen de voirs(creven) meest(er)s ten yersten iii jae(re)n/
vand(en) voirs(creven) wynne(n) moeghen scheyden Mair oft de voirs(creven) wynnen de/
voirs(creven) goede int wynne(n) der selv(er) beterden alsoe dat de selve meest(er)s/
dan de selve goede ten hoghe(re)n p(ri)se consten uutgegeven(en) soe en/
sullen de voirs(creven) meest(ers) vand(en) voirs(creven) wynne(n) niet moeghe(n) scheyde(n)/
en(de) oft de selve wynne(n) van hue(re)n meest(er)s scheyden wouden dat/
sullen zij moeghen ten yersten vi jae(re)n en(de) niet eer bij alsoe zij dat/
den selve(n) hue(re)n meest(er)s een halff te voe(re)n cundichden It(em) de voirs(creven)/
wynne(n) hebben gelooft t(er) manissen der voirs(creven) meest(er)s aut alh(ier) voe(r)/
wet te bringen(e) goede borghen die hen voe(r) de voirs(creven) pechtinge/
v(er)oblige(re)n sulle(n) d(aer) mede de selve meest(er)s te vreden zijn sulle(n) moegen/
Rn(de) alle dese vorweerden (con)dicien en(de) geloften hebben gelooft (et)c(etera) hier/
voe(r) es borghe der voirs(creven) gehuyssche(n) als p(ri)ncipael schulde(r) jan voets/
de jonghe huer sone p(ri)us emancip(atus) Et p(ri)mi duo cor(am) oppendorp/
hoelair octobr(is) vi
Contributorsmyriam bols , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator