SAL8154, Act: R°44.2-R°45.1 (64 of 634)
Search Act
previous | next
Act R°44.2-R°45.1  
Act
Date: 1490-08-11
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-31 by Mi-Je Van Gils
Villicus lovanien(sis) med(iantibus) scab(inis) lov(aniensibus) adduxit egidiu(m) de duffle/
p(ro)nu(n)c scab(inum) lov(aniensem) ad o(mn)ia et singula bona i(m)mo(bilia) et he(re)d(itari)[a] daniel(is)/
q(uon)d(am) de mollebaix danielis d(i)c(ti) de mettencourt joh(ann)is hubrechts/
joh(ann)is quond(am) [d(i)c(ti)] le leu et joh(ann)is q(uon)d(am) le cuevlir infra lo(vaniu)m et extra/
sit(a) in mans(ionibus) domibus curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis censu/
t(re)censa redditib[(us)] et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis Pro de(bi)[to] illo videl(ice)t/
ducentor(um) flor(enorum) renen(sium) aur(eorum) bonor(um) et leg(alium) in quo necnon pro/
c(er)t(is) recog(nicionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) quar(um) tenor/
sequi(tu)[r] in hec v(er)ba Cont zij allen lieden dat daneel va(n) mollebaix/
zone jans wijlen van mollebaix in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekynt/
genome(n) te hebbene van willem van leefdale als p(ro)cur(eur) en(de) voirgange(re)/
en(de) des volcomelijck gemechticht bij gielijs van duffle thof desselfs/
gielijs gelegen te malevie(n) mette(n) wynnen(de) landen en(de) beempden/
en(de) allen den toebeh(oirten) uutgenome(n) de bosschen totte(n) voirs(creven) goede(n) behoe(re)nde/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van half m(er)te dat zijn sal/
a(n)no lxxxix eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanck due(re)nde deen nae/
dande(r) sonder middel volgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynne(n) op alle de
//
vorweerden cond(ici)[en] vorme(n) en(de) manie(re)n gelijck een cyrograf/
voirmaels a(n)no xiiii[c] xliii febr(uarii) xv gemaict g volcomelijck inhoudt/
en(de) begrijpt En(de) voirts voe(r) en(de) o(m)me xxiii mudden rocx ende/
twee mudden t(er)wen elcx grains goets en(de) payabels cu(m) va(n)no der mate(n)/
van p(er)weys te weten(e) xi(½) dossijne(n) der selv(er) maten voe(r) elck mudde/
ge(re)kent alle jae(re) tsent andriesmisse ap(poste)ls te betalen(e) en(de) te leve(re)n/
de xi(½) mudden rocx en(de) een mudde t(er)wen dair af te loeven(en)/
dair dat den voirs(creven) gielijs oft zijne(n) p(ro)cur(eur) gelieven sal En(de) dand(er)/
xi(½) mudden rocx en(de) een mudde t(er)wen dair af dair af te/
malevien op den solder des voirs(creven) gielijs jairl(ijcx) den voirs(creven) t(er)mijn uut/
due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)m Met cond(ici)[en] dat de voirs(creven) gielijs en(de) de/
wynne van malcande(re)n selen moegen sceiden tallen drie/
jae(re)n op alsoe dat de ghene die sceiden sal willen dat den/
ande(re)n sal moeten cundigen een jaer te vore(n) It(em) voirts is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne hebben sal de weyde vand(en) bosschen behoudel(ijck)/
dat de selve wynne zijn beesten niet en sal moege(n) laete(n)/
gaen inde bosschen voe(r) aen der tijt dat de spruyten out/
genoech zijn selen alsoe dat behoirt It(em) want de voirs(creven) gielijs/
van duffle den voirs(creven) zijne(n) wynne alnoch onderlaet xxii/
gulden pet(er)s vie(r) mudden rocx twee mudden hav(er)meels en(de)/
acht mudden evenen der maten voirs(creven) te weten(e) xii dossijnen/
der selv(er) maten voe(r) elck mudde vanden voirs(creven) greyne ge(re)kent/
Soe heeft gelooft de voirs(creven) wynne den voirs(creven) gielijs de voirs(creven)/
so(m)me van pe(n)ni(n)gen en(de) greyne te betalene en(de) uut te reykene/
t(er) stont als de voirs(creven) wynne vand(en) voirg(eruerde) hove sceyden sal/
willen ass(ecutu)m Voirts heeft de voirs(creven) wynne bekynt genome(n)/
te hebbene vand(en) voirs(creven) gielijs de voirs(creven) goede van opden/
dach van heden totten voirs(creven) jae(re) oft t(er)mijne va(n) lxxxix elcx tselve/
jairs als voe(r) en(de) o(m)me als voe(r) en(de) op alle de voirs(creven) condicien/
en(de) en(de) oic de cond(ici)[en] begrepen inden voirs(creven) cyrograve ass(ecutu)m/
En(de) h(ier) voe(r) zijn borghen als p(ri)ncipael sculde(re)n indivisim daneel/
van mettencourt f(ilius) q(uon)d(am) daniel(is) joh(ann)es hubrechts f(ilius) q(uon)[d(am)] reneri/
ambo co(m)mor(antes) apud malevien joh(ann)es d(i)c(t)us le leu f(ilius) q(uon)d(am) goffardi/
co(m)mo(ans) apud orbaix et joh(ann)es le cuevlir f(ilius) q(uon)d(am) s(er)vacii co(m)mor(ans)/
apud p(er)weys Et p(ri)mus En(de) alle dese vorweerden (et)c(etera) cor(am)/
pynnock tybe febr(uarii) xxvi a(nn)[o] lxxxvi Et h(ab)uit que(re)las h(iis) int(er)f(uerunt)/
hoeve(n) vynck augusti xi It(em) d(i)c(t)us daniel de mollebaix et o(mn)es/
p(re)d(i)c(ti) sui fideiussores p(ro)mis(erun)t ind(ivisim) d(i)c(t)o egidio de duffle (et) will(el)m(u)s/
de leefdale eius p(ro)cur(ator)i aut xxxvi flor(enos) renen(ses) renen(ses) te lx
//
pl(accen) tstuck xlvi modios siliginis et quatuor modios frumenti/
pag(abilis) cu(m) vanno mens(ur)e p(re)d(i)c(t)e vid(elicet) viii flor(enos) renen(ses) exin(de)/
ad p(ri)ma(m) diem mensis maii p(ro)x(ime) viii flor(enos) renen(ses) exinde/
ad festu(m) s(an)c(t)i lamb(er)ti seq(uentem) dcem flor(enos) renen(ses) xxiii mod(ios) silig(in)is/
et duos modios frumenti exin(de) infra unu(m) a(n)nu(m) continuu(m)/
et i(n)me(dia)[te] subseq(uentem) decem flor(enos) renen(ses) xxiii modios silig(ini)s/
et duos modios frumenti exin(de) infra unu(m) a(n)nu(m) q(uod) deinde/
et i(n)me(dia)[te] seque(ntu)[r] p(er)sol(vendos) quoli(be)t ass(ecutu)[m] Et p(ri)mus cor(am) hoeve(n) vynck/
pynnock tybe febr(uarii) xxvi a(n)no lxxxvi Et h(ab)uit que(re)las h(iis) int(er)f(uerunt)/
hoeven vynck augusti xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-09 by kristiaan magnus