SAL8160, Act: R°12.1 (15 of 512)
Search Act
previous | next
Act R°12.1  
Act
Date: 1498-07-07

Transcription

2019-09-05 by Hadewijch Masure
Allen den ghenen dat aert hoevaerts briede(r) woinen(de) te/
loven(en) heeft gheconstitueert sijn p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s/
Te weten(e) henricke de pruyte(re) briede(r) sijne(n) neve meest(er) jacope/
witteman willem(me) van leefdale janne van udekem/
robeerte loenijs beyde voirspreken en(de) henricke van/
raveschote en(de) elken besund(er)t in allen sijne(n) saken gescille(n)/
en(de) bederve(n) die hij nu uitstaen(de) heeft oft naemaels/
hebben sullen moghen in aenlegg(er)s oft virw(er)ders stae(nde)/
hoed(anich) die sijn gheven(de) (et)c(etera) ende desghelijcx om alle desselfs/
constitueerd(er)s goede chijse renten pachten en(de) schuld(en)/
diemen hem nu schuld(ich) es oft naemaels wesen sal/
Te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n en(de) tontfanghe(n) den/
schulde(re)n van hue(re)n ontf(angen) quijt te schild(en) en(de) quitan(cie)/
te gheven(e) dair voe(r) te panden(e) te daghen(e) te claghen(e)/
en(de) rastamente(n) te doen legghen(e) composicie en(de) my(n)lijke/
yeffeni(n)ghe d(aer) aff te maken scep(enen) brieve(n) te vo(n)nissen/
en(de) texeque(re)n de selve chijsen renten pachten en(de) ande(re)/
schuld(en) met rechte teysschen en(de) te v(er)volghen te wy(n)ne(n)/
en(de) te v(er)liesen thonisse (et)c(etera) Ende alle poincten en(de) artijcle(n)/
van rechte dair toe te vorde(re)n en(de) te bewae(re)n die nae/
recht oft costume vand(en) plaetssen dair dat ghebuert/
behoren moghen en(de) den voirs(creven) procur(eur)s orberlijck du(n)cken/
zullen Ende voirtaen g(e)n(er)alijck en(de) sp(eci)alijck allet tghene/
dair inne te doen(e) en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven) (con)stitueerd(er)/
selve soude moghe(n) doen indien dat hij aldair p(rese)nt/
en(de) voir oeghen wa(r)e Gheloven(de) de selve constitueerder/
voir ons in goeden trouwen ende opt verbont van allen/
sijne(n) goeden tegew(or)dich en(de) toecomen(de) altijt goet vast/
ghestentich ende van weerden te houden(e) en(de) te hebben/
al tghene des bijd(en) voirs(creven) hue(re)n p(ro)cur(eur)s a(ut) h(ier) inne ende/
in des d(aer) aen claghen sal (et)c(etera) P(ro)mitt(entes) rat(um) cum (com)putac(i)o(n)e/
et revoc(ati)[o(n)e] Cor(am) roesmeer burg(imagistr)[o] tymple buetssele julii vii[a]
ContributorsHadewijch Masure , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator