SAL8160, Act: R°5.1-V°5.1 (8 of 512)
Search Act
previous | next
Act R°5.1-V°5.1  
Act
Date: 1498-06-28

Transcription

2019-02-19 by Hadewijch Masure
Want willem van bierbeke geheeten van wilde(r) die nae de/
hooghe heerlicheit ons gened(ichs) he(re)n eertsh(er)toghen ph(ilip)s ende/
den rechte des(er) zijnre stad van loeven(en) uut machte van scepen(en)/
brieven van loeven(en) voe(r) zijn wettich gebreck van vierhondert/
rijns gul(den) eens en(de) oick voe(r) zijn gebreck vand(er) geluften/
van onderpanden te stellen onder den ande(re)n comen ende/
geleydt is tot allen den goeden beide en(de) have en(de) erve/
roelofs de langhe wair die belegen zijn met symoene/
bellens vorste(r) in deser stad van loeven(en) heeft doen bevelen/
lambeert dufay weert inde h(er)berghe geheeten zweert staen(de)/
inde p(ro)fstrate Item m(er)ten de bubbele(re) die den voirs(creven) roelove/
de langhe sculdich zijn van zeke(re)n huer(en) beider goeden/
div(er)se erfrinten en(de) aen den huerlinck van eene(n) huyse /
desselfs roelofs de langhe gelegen inde craeckhofstrate dat/
zij dair af nyeman(de) betalinghen doen en souden dan den/
voirs(creven) geleydden bij alsoe zij oft de voirs(creven) roelof de langhe/
dair jegen yet wouden seggen oft de voirs(creven) scep(enen) brieven/
invalide(re)n dat zij des op heden te loeven(en) comen wae(re)n/
inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) rechts plegen en(de) tot/
desen met c(er)tificacien des(er) stad van loeven(en) ond(er) des(er) stad/
zeghel gesonden aen den voirg(enoemde) roelove de langhe/
woenen(de) int lant van luydick Ten v(er)sueke desselfs/
[willems van bierbeke dair mede] roelofve de langhe gec(er)tificeert is dat de selve willem/
van bierbeke de voirg(enoemde) execucie hadde doen doen op/
de voirs(creven) erfrinten [goeden] en(de) huyshueringhe en(de) alsoe den/
selven roelove gecu(n)dicht Zoe verre hij tegen de/
voirs(creven) execucie yet hadde willen seggen oft de voirs(creven)/
scepen(en) brieven invalide(re)n dat hij des op heden te loeven(en)/
comen wae(r) inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) rechts plegen/
Ald(aer) de voirg(enoemde) wederp(ar)tien niet comen en zijn noch/
ande(r) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe wijsden de he(re)n scep(enen) van loeven(en)/
t(er) manissen smeyers voe(r) een vo(n)nis ierst aengehoirt den /
voirs(creven) vorste(r) en(de) laureys van valckenborch des(er) stad bode die/
clairden elck bij hue(re)n eede te weten(e) de voirs(creven) vorste(r) dat
//
hij de voirs(creven) execucie gedaen hadde gelijck dat op hede [xxv junii lestleden]/
ge(re)gistreert steet en(de) de voirs(creven) bode dat hij de voirs(creven) c(er)tifica(tie)/
aen den voirs(creven) roelove gedraghen hadde datmen den/
voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden rinten en(de) huyshueringen/
houden soude inde macht van zijnen beleyde alsoe v(er)re/
alst noch voe(r) scepen(en) come(n) is cor(am) o(mni)b[(us)] scab(inis) dempto/
pynnock junii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator