SAL8160, Act: V°7.1 (10 of 512)
Search Act
previous | next
Act V°7.1  
Act
Date: 1498-06-28

Transcription

2019-02-18 by Hadewijch Masure
Nae dien bastijn nouwens in rechte comen is inde/
banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) als p(ro)cur(eur) van/
katlijnen sgrooten en(de) m(ar)grieten sgrooten gesuste(re)n die/
uut machte vand(en) selv(en) p(ro)cu(ra)cie voe(r) gebreck van betalinge(n)/
vand(en) tweedeelen van xxix stuv(er)s erflijck den voirg(enoemde)/
gesuste(re)n toebehoe(re)nde staen(de) bevasticht op zeke(r) huysingen/
en(de) hoven metten toebehoirten der weduwen adriaens/
wijlen van thienen gelegen op de voere acht(er) sinte/
m(ar)grieten capelle totten ii[ten] genechte op goede en(de)/
onderpanden v(er)volcht hadde t(er) eenre en(de) de voirs(creven)/
weduwe adriaens wijlen van thienen die de voirg(eruerde)/
goeden int selve ii[te] genechte van daghemente pantbarich/
gemaict hadde beghe(re)nde alsoe de voirs(creven) hue(r) goeden/
te v(er)antwordden t(er) ande(r) zijden Ald(air) de voirs(creven) weduwe/
te kynnen gaf al wairt zoe dat de voirg(eruerde) hue(r) goeden/
aen de voirs(creven) gesuste(re)n v(er)obligeert voe(r) de voirs(creven) erfrinte/
dwelck zij ontkynde dat zij nochtans dien niet tegen/
staende ontlast soude zijn en(de) blijven vand(er) costen die/
de voirs(creven) bastijn inde voirs(creven) rechtvorderinghe vand(er) voirg(eruerde)/
dagementen gedaen hadde wantmen niet bevynden/
en soude dat de voirs(creven) bastijn vand(er) voirg(enoemde) gesuste(re)n/
wettelijck getuechticht was nae recht om enich/
v(er)volch van rechte te doene Op dwelck de voirs(creven) bastijn/
dede exhibe(re)n eene p(ro)cu(ra)cie dair mede men openbairlijck/
bevant dat de selve bastijn bijden voirs(creven) gesuste(re)n nae/
recht wettelijck gemechticht was ende want de voirs(creven)/
weduwe van thienen queste maicte inde p(ri)ncipale/
erfrinte voirs(creven) Zoe begheerde de voirg(enoemde) bastijn vand(en)/
voirs(creven) weduwen te hebben vasticheit van zijnen costen/
gedaen inde voirs(creven) p(ro)cedue(r) van daghementen Soe is/
t(er) manissen smeyers met vo(n)nisse der he(re)n scepen(en) van/
loeven(en) gewijst dat de voirs(creven) weduwe van thienen/
sculdich sal zijn voe(r) de voirg(eruerde) costen caucie en(de) borchtocht/
te stellen cor(am) o(mni)bus scabinis in scampno dempto py(n)nock junii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator