SAL8162, Act: R°213.2-V°213.1 (314 of 489)
Search Act
previous | next
Act R°213.2-V°213.1  
Act
Date: 1501-02-15

Transcription

2022-11-13 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan en(de) symoen vand(er)/
mee(re)n gebruede(re)n kynde(re)n lenairts wijlen vander mee(re)n/
die hij vercreghen heeft van jouffr(ouwe) ynghelen van/
boeckele zijnre huysvr(ouwe) nu ter tijt huysvr(ouwe) denijs/
melgiers geheeten laukens en(de) hebben samentlijck/
en(de) eendrachtelijck geapprobeert ghelaudeert ende/
gheratificeert en(de) mits desen approbe(e)n laude(re)n en(de)/
ratifice(re)n alle alsulcke p(ro)cedu(r)en en(de) rechtvorderinghen/
die de voirs(creven) denijs melgiers voe(r) wat gerichte/
dat gebuert en(de) gesciet is tot opten dach van heden/
voe(r) wat gherichte dat gebuert en(de) gesciet is gedaen/
gevolcht en(de) gep(ro)cedeert mach hebben en(de) tot dien/
alle p(ro)cedu(r)en ende rechtvorderinghen die de voirs(creven)/
denijs melgiers voirtaen voe(r) wat gerichten dat/
zij sal moeghen doen en(de) hebben voirts de voirs(creven)/
gebruede(re)n vand(er) mee(re)n samentlijck geconst(itueert) gestelt/
en(de) geordineert en(de) mits desen jegenwoirdighen/
l(ette)ren constitue(re)n stellen en(de) ordine(re)n den voirs(creven) denijse/
melgiers janne vander biest en(de) jasp(ar) h(er)mis/
aut in allen hue(re)n zaken gheschillen en(de) bederven
//
die zij alsnu samentl(ijck) oft elck bezund(er)t hebben/
uutstaen(de) oft namaels hebben hebben zullen/
moegen in aenlegg(er)s oft v(er)w(er)d(er)s stad hoedanich/
die zijn Geven(de) en(de) verleenen(de) (et)c(etera) in forma/
cum p(otes)tate substituen(di) p(er) p(re)d(ictum) dyonisiu(m) et joh(ann)em/
vander biest aut P(ro)mitten(tes) rat(um) sub oblig(ati)[o(n)e]/
o(mn)i(u)m bonor(um) p(rese)ntiu(m) et futuror(um) cu(m) compu(taci)[o(n)e] et/
revo(caci)[o(n)e] cor(am) ijssche burg(imagistr)[o] h(er)meys boechout febr(uarii) xv
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus