SAL8325, Act: R°101.1-R°102.1 (56 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°101.1-R°102.1  
Act
Date: 1727-10-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-24 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijers e(nde)/
schepenen van loven naergenoemt gestaen den/
officiael gilbert uuyt crachte vande onwe-/
deroepel(ijcke) procura(ti)e hem als thoonder vanden/
naervolge(nde) contracte not(ariae)l om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen ende realiseren/
gegeven, waer van den teneur is volge(nde)./
Alsoo d'h(ee)[r] guilielmus franciscus van molle/
met consent ende overstaen van sijnen outsten/
sone s(ieu)[r] nicolaus franciscus van molle heeft/
vercocht eenige goederen aenden v(oorschreven) nicolaus/
van molle competere(nde), onder andere een/
stuck leen gelegen onder aelst leenroe-/
rich onder den leenhove van(de) abdije van/
perck, daer en boven heeft ontfangen soo in/
renten als anderss(int)[s] alles te samen daerinne/
oock begrepen het v(oorschreven) leen de somme van/
achthien hondert guldens wisselgelt, soo/
is op heden den 23 septem(ber) 1727 voor mij/
openbaer not(ari)s ende getuijgen naergenoemt/
gecompareert den v(oorschreven) d'h(ee)[r] guilielmus fran-/
ciscus van molle, den welcken aen(de) [voorn(oemd)[e]] sijnen/
sone nicolaus alhier present e(nde) acceptere(nde)/
in vergeldinge vant' gene voors(chreven) is heeft/
gecedeert e(nde) getransporteert soo ende gelijck/
hij is doende bij desen eenen bossch gelegen/
onder s(in)[t] joris weert groot drije bunderen ge-/
noemt den eerwen bossch rege(noten) den h(eilige) geest/
van weert ter i[e] ende meerdael bossch in twee/
andere zeijden, beneffens noch eenen anderen/
bossch aldaer oock ontrent gelegen groot sesse/
dachmaelen genoemt de bestiets, rege(noten)
//
d'h(ee)[r] raemaeckers ter i[e] ende die erffge(naemen) de/
vleeschauwer ter andere sijden, op conditie/
nochtans dat den i[e] comp(ara)nt sijn leven geduere(nde)/
sal behouden die tochte, ende bij soo verre eenige/
eijcke boomen souden moeten worden gecapt de/
welcke door de menighvuldicheijt den wasch/
van het schaerhout souden comen te beletten, soo/
sullen die boomen ofte den coopprijs vande selve/
sijn ten behoeve van(de) tweede comp(ara)nt, sijnde/
voorders geconditioneert dat bij soo verre/
den i[e] comp(ara)nt binnen den tijde van ses toecome(nde)/
jaeren de voors(chreven) xviii[c] gul(dens) wisselgelt quame/
te restitueren ofte anderss(int)[s] te voldoen t'gene/
nimant anders en sal sijn geoorloft, dat dese acte/
ex nunc pro tunc sal wesen nul e(nde) van geender/
weerden, constituere(nde) [vacat] ende een ider thoon-/
der omt' gene v(oorschreven) is te doen e(nde) laeten v(er)nieuwen/
soo inden raede van b(ra)bant, voor meijer e(nde) schepe(nen)/
van loven e(nde) alomme elders daer het van noode/
soude mogen wesen sonder v(or)gaende daegement/
met behoorel(ijcke) goedenisse e(nde) ontgoedenisse. Actum/
loven ter p(rese)ntie van fabianus vander taelen/
ende arnoldus de thij getuijgen hier toe v(er)socht,/
e(nde) waeren ond(erteecken)[t] g(uillielmus) f(ranciscus) van molle, n(icolaus) f(ranciscus) van molle/
fabian vander taelen, met het handtteecken/
van arnoldus de thij nyet conne(nde) schrijven wesende/
een cruijsken et à me not(ari)o q(uo)d attestor signatum/
p. gerardi not(ariu)s pub(licu)s 1727/
Den voors(chreven) gecons(titueer)[den] uuyt crachte e(nde) naer vermogen/
als voor heeft de bovenges(chreven) acte not(ariae)l in alle e(nde)/
igewel(cke) sijne poincten ende bespreeckselen alhier/
vernieuwt, herkent ende gerealiseert, eentsa-/
mentl(ijck) met behoorel(ijcke) vertijdenisse opgedraegen
//
die twee bosschen beyde gestaen ende/
gelegen onder s(in)[t] joris weerdt hier boven/
tusschen henne rege(noten) naerder gedesigneert,/
ende den transportant daer uuyt ontgoijet/
ende onterft sijnde, soo is in vergeldinge prout/
in contractu daer inne behoorel(ijck) gegoyet e(nde)/
geerft s(ieu)[r] nicolaus franciscus van molle/
sone des v(oorschreven) transportants, present alhier/
den notaris vander haert voor ende ten/
behoeve van(de) selven acceptere(nde) op de conditien/
conditien [restrictien] ende bespreeckselen inden v(oorschreven) contracte/
naerder vervath, de voors(chreven) transportant/
e(nde) acceptant hinc inde obligantes, submitte(ndo)/
ac renunt(iando) prout in fo(rm)a coram jo(nke)[r] albert/
francois van winge ende s(ieu)[r] cornelis berses/
25 octo(ber) 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer