SAL8325, Act: R°104.1-V°105.1 (58 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°104.1-V°105.1  
Act
Date: 1727-10-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-25 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen van/
loven naerbeschreven gestaen den officiael l'archier/
uuijt crachte ende naer vermoghen vande/
onwederroepelijcke procuratie hem als thoonder/
van sekeren contracte notariael, om den/
selven alhier te vernieuwen, herkennen ende/
realiseren, gegeven, waer van den teneur is/
volghende van woordt tot woorde. Comparerende/
op heden desen lesten september seventhien hondert/
sevenentwintigh voor mij onderges(chreven) not(ari)s/
ende de getuijghen naergenoempt bernaert/
janssens ende joannes janssens sijnen/
sone ingesetenen van neerlinter ende/
bekennen bij desen hoedat wegens ende/
door de heeren deken ende cappittularissen/
van s(in)[te] hermijns binnen dese stadt/
tot hunder comparanten ontlastinge vande/
penningen competerende de prebende/
vanden h(eilige) geest inde voors(chreven) kercke/
aen mevr(ouw)e de douariere jo(nke)[r] nicolaus/
josephus d'emeville is getelt de somme/
van sesse hondert eenentseventigh guldens/
neghenthien stuij(ver)s drije q(uae)rt e(nde) wegens/
de negen uren misse achtentwintigh guldens/
een oort maeckende alsoo t'saemen de/
somme van seven hondert guldens courant/
den schellinck tot seven stuijvers ende in wissel-/
gelt den schellinck tot sess stuijvers de somme/
van sesse hondert guldens, ende alsoo de/
voors(chreven) comparanten geene gereede pen-/
ningen aen de handt en sijn hebbende om de/
selve te rembourseren, soo ist dat sij voor de/
selve sijn stipulerende ende constituerende/
ten behoeve vande voors(chreven) prebende ende/
negen uren misse t'gene den voors(chreven) eerw(eerdige) heere
//
deken joannes franciscus goudin ende/
heer petrus vander meeren canoninck der/
voors(chreven) kercke present sijn accepterende/
eene jaerelijcxe rente van dertigh guldens/
courant gelt, gelijck van tijde tot tijde/
sal cours hebben, altijt te verschijnen opden/
derthienden meert ende aldus opden derthienden/
meert duijsent seven hondert achtentwintigh/
ende soo voorts van jaere tot jaere/
tot de quijtinge toe, die sal moeten/
geschieden t'eender reijse e(nde) met de verloopen/
a rate vanden tijdt los e(nde) vrije van x xx/
meerdere oft mindere penninghen beden/
contributien, reele personele als mixte/
lasten alreede ingestelt oft naermaels ingevalle/
inne te stellen niettegenstaende eenige tegen-/
woordige oft toecomende edicten placcaerten/
oft ordonnantien ter contrarien daeraen/
renuntierende e(nde) derogerende bij e(nde) mits desen/
gelovende de rentgelderen ieder in solidum/
de selve rente allen jaeren wel ende/
deughdelijck personelijck te betaelen binnen/
dese stadt thienen onder obligatie van henne/
persoonen erffg(enaem)en ende goederen present ende/
toecomende ende sonder prejuditie der voors(chreven)/
personele obligatie hebben de voors(chreven) comparanten/
tot pandt ende onderpandt der selve capitale/
rente, ende jaerelijcxe verloopen dijer ge-/
stelt e(nde) geobligeert eerst ontrent een/
bunder bosch gelegen onder neerlinter,/
aende breestraet reg(eno)ten de selve straet het/
clooster van oplinter de taefel van neerlinter/
ende [vacat]/
Item een halff bunder landts op die mijer-/
beke reg(eno)ten het gasthuijs van loven, de/
straete naerden ransbergh, geert kemerlincx/
den mestwech (etceter)[a]
//
Item een halff bunder landts opden wau-/
werbon reg(eno)ten de herbaene antoen vande-/
vinne d'erffgen(aemen) maes ende peeter kemer-/
lincx/
Item ses sillen opt driesveltlant reg(eno)ten/
sijn selffs goet affcomende reg(eno)ten s(ieu)[r] geeraert/
van essche, de straete in tween, e(nde) d'erffgen(aemen)/
gilis cordij, ende d'erffgen(aemen) jan moens./
Item twee sillen opden bruel van/
welcke een is voortscomende van gilis/
lambeets bij mangelinge reg(eno)ten henrick/
kemerlincx den mestwegh e(nde) lambert/
coenen/
Item drije sillen weijde gelegen int/
vrebroeck affcomende een halff bunder/
van henrick logist bij mangelinge tegens/
het begijncken d'erffgen(aemen) jaspar morren/
ende antoen vanden vinne alle los goet/
ten waere s'heeren clijnen cheijns sonder/
meer daer voor guarrandtschap gelovende/
e(nde) in cas van insufficientie altijt des/
versocht sijnde naerdere hijpothecque/
te stellen e(nde) genoech te doen onder/
obligatie soo boven, ende te sullen affdraegen/
aende voors(chreven) renthefferen de pontpen-/
ningen dijer ingevalle sullen voorvallen/
ende moeten betaelt worden ingevalle/
ten opsichte deser, constituerende/
dijenvolgende onwederroepelijck [vacat]/
ende ieder thoonder deser om de/
voors(chreven) renthefferen inde voors(chreven) rente/
pandt ende onderpandt dijer te gichten/
ende goeden voor hoff ende heer com-/
petent voor schepenen der stadt loven
//
ende alomme elders als oock om/
dese te doen slaen in mainmise/
vande schepenen der stadt loven/
het decreet ende herdecreet dijer mits-/
gaeders hen int onderhouden deser ende/
betaelinge der voors(chreven) jaerelijcxe rente/
volontairelijck te doen e(nde) laeten condem/
neren inden raede van brabant voor/
schepenen deser stadt, neerlinter/
ende alomme elders sonder voor-/
gaende dagement. Actum thienen/
date voors(chreven) present nicolaus stevens/
ende m(eeste)r lambert prevelé getuijgen/
ende was d'originele deser becleet/
sijnde met den behoorelijcken segel/
onderteeckent met het marcq van/
bernart janssens, j(oannes) janssens, nicolaus/
stevens, lamber prevelé et a me/
notario quod attestor signatum/
j.b. persoons not(ariu)s 1727/
Aldus vernieuwt ende herkent bij den/
voors(chreven) geconstitueerden den bovenstaenden/
contracte notariael in alle e(nde) iegewelcke/
poincten, clausulen ende articulen, consen-/
terende voorders als inden selven oblig(ando)/
submitt(endo) ac renuntiando in forma/
coram jo(nke)[r] albert joseph [francois] van winghe/
ende h(ee)r e(nde) m(eeste)r hiacinthus jacobus schouten/
scab(inis) hac 29[e] (octo)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer