SAL8325, Act: R°147.1-V°148.1 (78 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°147.1-V°148.1  
Act
Date: 1727-12-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-03 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] meijer ende/
schepenen van loven naerbes(chreven) gestaen den/
officiael gilbert uuijt crachte vande onwe-/
deroepel(ijcke) procuratie hem als thoonder van(de)/
naervol(gende) contracte not(ariae)l om den selven/
alhier te vernieuwen ende herkennen/
gegeven, waer van den teneur is volge(nde)./
Op heden 26 (novem)ber 1727 voor mij not(ari)s bij den/
souv(erijn)[e] raede van b(ra)bant geadmitteert tot/
loven residere(nde) present die getuijgen naer-/
genoemt compareerde joeff(rouw)[e] anna de/
coninck wed(uw)[e] wijlen s(ieu)[r] anthoen noë als/
momboiresse van maria anna de coninck/
minderjaerige dochter van wijlen peeter/
de coninck daer moeder aff was wijlen/
joeff(rouw)[e] barbara panis, wel(cke) comp(ara)nte in/
dese qualiteijt ende uuijt crachte vande/
besondere autorisatie haer v(er)leent bij die/
h(e)[ren] oppermomboirs deser stadt den 22[e] deser/
kent ontfangen te hebben vandie vr(ouw)e prio-/
rinne ende conventualen vant' godtshuijs van/
s(in)[te] monica geseijt d'engelsche nonnen/
binnen dese stadt de somme van vier/
hondert gul(dens) wisselgelt den ducaton tot/
drije gul(dens), den pattacon tot twee gul(dens) viii/
s(tuyvers) den schellinck tot vi s(tuyvers), e(nde) soo naer advenant/
van andere specien dienende dese voor/
quitt(ant)ie, ter saecke van welcke somme/
de comp(ara)nte in haere v(oorschreven) qualiteijt ende over/
de voornoemde weese maria anna de
//
coninck geloeft te gelden ende te be-/
taelen ten behoeve vant' v(oorschreven) godtshuijs, de/
v(oorschreven) vr(ouw)e priorinne e(nde) conventualen present e(nde)/
acceptere(nde) eene erffel(ijcke) rente van xx gul(dens)/
s'jaers ten penn(inck) xx, ende midts betaelende/
binnen vi weken naer den valdagh te gestaen/
met xvi gul(den)s ten penn(inck) xxv cours nemende/
date deser e(nde) jaerel(ijcx) te verscheijnen t'elcken/
26 (novem)bris int' v(oorschreven) clooster te leveren los ende/
liber van alle lasten e(nde) exactien t'zij x xx/
mindere oft meerdere penningen, beden,/
subsidien, contributien ingevalle e(nde) van alle/
andere conincx oft staeten impositien nijette-/
genstae(nde) eenige placcaerten ter contrarie/
aende welcke de comp(ara)nte is derogere(nde)/
mits desen, ende soo voorts van jaere tot/
jaere in couranten gelde tot die effective/
quijtinge toe die altoos sal mogen geschieden/
met gelijcke capitaele somme in specie e(nde)/
wisselgelde als voor t'eender reijse met/
volle rente e(nde) costen daer van dependere(nde)/
obligere(nde) de comp(ara)nte tot asseurantie soo/
van het capitael als jaerel(ijcksche) intreste,/
der voors(chreven) wees persoon e(nde) goederen, meube-/
len e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende/
uuijt crachte van(de) v(oorschreven) authorisatie alhier/
over gelevert, ende namentlijck seker/
huijs, hoff, stallingen ap(pendentien) ende dependentien/
gestaen ende gelegen binnen dese stadt/
inde dorp oft diestersche straete wesende
//
alsnu herberge genoemt s(in)[te] merten bewoont/
door s(ieu)[r] gooris lowet rege(noten) de straete van/
voren ter i[e], de wed(uw)[e] vanden ad(vocae)[t] broeckmans/
ter ii[e] het coll(egi)[e] malderi ter iii[e] e(nde) iiii[e] sijden/
nyet voorders belast als met andere capitaele/
somme van derthien hondert gul(dens), daer van vier/
hondert gul(dens) aen dit godtshuijs, de v(oorschreven) weese/
competere(nde) uuijtten hooffde van haere ouders,/
consentere(nde) daerover inde behoorel(ijcke) affectatie/
bij beleijde, decreet ende anderwerff decreet/
der h(e)[ren] schepe(nen) alhier, gelove(nde) dese penningen/
te appliceren ingevolge de v(oorschreven) autorisatie/
ten eijnde v(oorschreven), constituere(nde) alle thoonders/
deser ofte dobbel autentiecq om te com-/
pareren voor den souv(erijn)[e] raede van b(ra)bant,/
h(e)[ren] meijer ende schepe(nen) deser v(oorschreven) stadt oft elders/
des behoore(nde) om aldaer te consenteren in/
condemnatie vol(ontai)[r] als mede inde v(oorschreven) affectatie/
sonder voorgaende daegem(en)[t] nijettegenstaende/
de suranneringe. Aldus gedaen ten tijde v(oorschreven)/
ter presentie van peeter verbeucken ende/
van huijbrecht van inge getuijgen hier toe/
aensocht, sijnde d'originele minute deser/
becleet met den behoorel(ijcken) zegel ondert(eecken)t/
anna de koninck, s(us)t(e)[r] maria worthinton/
priorinne, s(us)t(e)[r] catarina hacon suppriorinne/
s(us)t(e)[r] maria hacon arcaria, s(us)t(e)[r] justina johnson/
procuratersse et à me not(ari)o quod attestor/
signatum j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s/
Den v(oorschreven) gecon(stitueer)[den] uuyt crachte e(nde) naer v(er)mogen als/
voor heeft de bovenges(chreven) acte in alle haere/
poincten alhier v(er)nieuwt e(nde) herkent consentere(nde)/
als inde selve coram jo(nke)r albert francoijs van/
winge ende s(ieu)[r] jan van arenberch 6 (decem)ber 1727
//
Dijenvolgens den heere meijer deser stadt/
nomine oficii (etceter)[a] heeft geleijdt den notaris/
vander haert voor e(nde) inden naeme van/
het godtshuijs van s(in)[te] monica alhier tot/
alle ende igewelcke goederen der verobl(igeer)[de]/
weese ende namentl(ijck) tot den huijse append(entien)/
ende depend(entien) inde voors(chreven) acte naerder/
in sijne rege(noten) gedesigneert, om te comen/
tot asseurantie ende jaerel(ijcksche) betaelinge/
der rente daer bij uuytgedruckt./
Estque in instanti adductio facta id monente/
et ducente pretore coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer