SAL8325, Act: R°165.1-V°166.1 (89 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°165.1-V°166.1  
Act
Date: 1727-12-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-05 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naerbeschreven/
gestaen den officiael l'archier uuyt crachte/
ende naer vermoghen vande onwederroepelijcke/
procuratie hem als thoonder van sekeren/
contracte notariael om den selven alhier te/
vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren gegheven,/
waer van den teneur is volgende van/
woordt tot woorde. Op heden vierden/
(decem)bris xvii[c] sevenentwintigh voor/
mij notaris bij den souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijghen naergenoempt com-/
pareerde jouff(rouw)[e] barbara van schaubroeck/
wed(uw)[e] van wijlen sieur jacobus van/
nethen in sijn leven rentm(eeste)r van sijne/
ex(cellen)[tie] den heere prince van rubempré,/
verclaert vercocht gecedeert e(nde) getrans-/
porteert te hebben soo sij doet mits desen/
aen ende ten behoeve van jo(ffrouw)[e] catharina/
bertels wed(uw)[e] wijlen engel reniers woonende/
tot perck present ende accepterende/
de hellicht van een boinder dertigh/
roeden lants, ende alsoo een halff boinder/
vijffthien roeden oft andersints gelijck de/
plecke is liggende gestaen onder de jurisdictie/
van bierbeeck in de grauwmere regenoten/
van het heel stuck het gasthuijs van/
loven ter i[re], den grooten h(eilige) geest ter ii[re]/
den wegh naer blanden ter iii[e], ende/
jacques coopmans ofte desselffs represen-/
tanten ter iiii[re] sijden aen de acceptanten
//
wel bekent, ende gelijck dese hellicht/
bij haer in huere wordt beseten, belast/
aen d'abdije van perck met twee/
halsters rogs erfpacht ende dat boven/
den voorschreven last omme ende/
voor de somme van vieren-/
tachentigh guldens courant gelt/
die de comparante kent ontfanghen/
te hebben met het jaer huere/
verschenen s(in)[te] andriesmisse lest/
leden, dienende dese voor quittantie/
verclaerende mits dijen haer/
aen het voorschreven goet geen/
recht noch actie meer te reser-/
veren, dan het selve geheelijck/
te hebben gecedeert e(nde) getrans-/
porteert ten behoeve als voor/
surrogerende de acceptante in/
haere plaetse ende stede met vollen/
rechte opden last van de voors(chreven)/
twee halsters coren sonder meer,/
vrij van achterstel tot e(nde) in clues dit/
loopende jaer, het voors(chreven) goet haer/
comparante gecompeteert hebbende/
als erffgenaeme van haeren voors(chreven) man/
uijt den hooffde van sijne ouders/
gelovende daer voor garrant ende/
de coopersse daerinne te mainteneren
//
opden voet voors(chreven) onder obligatie/
van haeren persoon e(nde) goederen meubelen/
ende immeubelen present e(nde) toecomende/
constituerende ten eijnde voorschreve/
onwederroepelijck allen thoonder/
deser ofte dobbel authentique om/
te compareren voor den souverijnen/
raede van brabant, heeren meijer/
ende schepenen deser stadt oft/
elders des behoorende om den inhoudt/
deser aldaer te vernieuwen ende te/
consenteren in condemnatie volontair,/
als mede in ontgoedenisse ende/
goedenisse in forma sonder/
voorgaende dagement niettegen-/
staende de suranneringe. Aldus/
gedaen ten tijde voorschreve/
ter presentie van heer ende/
meester carolus ludovicus de/
fraiture licentiaet inde rechten/
ende van hendrick moons getuijghen/
hier toe aensocht sijnde d'originele/
minute deser - becleet met den/
behoorelijcken segel - onderteeckent/
de wed(uw)[e] vanden rentmeester van nethen,/
catharina bertels ende van mij notaris/
quod attestor signatum j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s/
Welckenvolghens den voors(chreven) geconstitueerden
//
uuijt crachte ende naer vermoghen/
als voor heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle ende iegewelcke/
sijne poincten, clausulen, ende articulen/
alhier vernieuwt herkent ende gerea-/
liseert, eentsaementlijck met behoore-/
lijcke verthijdenisse opgedraeghen/
een halff boinder e(nde) vijffthien roeden/
lants gelegen onder bierbeeck in/
sijne regenoten ten contracte naerder/
gedesigneert, e(nde) mits d'ordonnantie/
van rechte die transportante daer/
uuijt ontgoeijt ende onterft wesende,/
soo is ter manisse des heere meijers/
ende wijsdomme der naergenoempde/
heeren schepenen int selve landt behoore-/
lijck gegoeijt ende geerft catharina/
bertels weduwe wijlen engel reniers,/
present alhier den procureur du rij voor/
haer haere erffven ofte haers actie/
hebbende t'selven accepterende, den/
voors(chreven) opdraegere per monitionem/
iure, satis et waras oblig(ando) submitt(endo)/
ac renuntiando in forma et prout/
in predicto contractu coram jo(nke)[r] h(ee)[r] e(nde)/
m(eeste)r hiacinthus jacobus schouten, ende s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh scab(inis) hac xii[a] (decem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer