SAL8325, Act: R°167.1-R°168.2 (90 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°167.1-R°168.2  
Act
Date: 1727-12-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-05 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers ende/
schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den/
not(ari)s vander haert off(iciae)l der derde schrijfcamere uijt/
crachte van d'onwederoepel(ijcke) procuratie, hem als/
thoonder van(de) naervolge(nde) contracte not(ariae)l, om den/
selven alhier te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren gege-/
ven, waer van(de) teneur is volge(nde). Op heden desen/
28 augusti 1727 comparere(nde) voor mij openbaer/
notaris et(ceter)[a] geadmitteert inden souvereijnen raede/
van brabant tot werchter residerende ende inde/
presentie van(de) getuijghen hier onder te noemen in/
propren persoone jo(ann)es janssens den welcken/
verclaert gelijck hij verclaert bij desen vercocht/
gecedeert e(nde) getransporteert te hebben aen/
e(nde) ten behoeffve van peeter leijsens hier mede/
compare(rende) e(nde) den coop accepterende dats te weten/
seker vierde paert van een huys e(nde) een daghmael/
landts daer aen gelegen reg(eno)ten guilliam janssens ter i[e]/
jan foblets ter ii[e] peeter viskens ter iii[e] de hoelen-/
bergh straet ter iiii[e] sijden. Item alnoch twee daghwanden/
onbegrepen der maete d'eene gelegen op de lauw e(nde)/
d'ander op het parenvelt reg(eno)ten jo(ann)es van leemputten/
ter i[e] den h(eilige) geest van werchter ter ii[e] guilliam/
janssens ter iii[e] guilliam de raedemaecker ter/
iiii[e] seijde, e(nde) sijn dese voors(chreven) twee daghwanden/
belast met eene rente van vijffenseventigh/
g(u)l(den)s, welcke rente moet betaelt worden aen/
guilliam de raedemaecker. Item is alnoch belast/
desen cavel met een hoen e(nde) vijf deniers jaere-/
lijcx aen sijne hoogheijt den hertogh van aren-/
bergh e(nde) arschot, welcken last vande hoen e(nde) de/
deniers moet helpen draegen guilliam janssens/
ider de hellicht, sijnde dese voors(chreven) goederen ver-/
cregen door den vercooper bij doode e(nde) afflijvigheijt
//
van wijlen sijne ouders, volgens scheijdinge e(nde) deij-/
linge gepasseert voor mij onderges(chreven) not(ari)s in dathe/
27[e] augusti 1727 e(nde) de getuijghen daer bij beroepen/
den vercooper op alles waerschap e(nde) gaurrant gelove(nde),/
sijnde desen affcoop geschiet voor de somme van/
twee hondert gul(den)s courrant geldt, den schel-/
linck tot seven st(uyvers) e(nde) voorts alle andere specien/
naeradvenant, dienende dese oversulcx voor volle/
e(nde) absolute quittantie sonder oijnt van voordere/
als dese te moeten bleijcken, met verclaeren van aen/
het voors(chreven) goet geen het minste recht te hebben/
oft te behauden in eeniger manieren, als t'selve/
met vollen rechte cederende e(nde) transporterende/
aen(de) acceptant alles in gemeijne forme, constitue(rende)/
ten effecte vant' gene voors(chreven) is onwederoepel(ijck) mits/
desen m(eeste)[r] [vacat] e(nde) alle thoonders deser om in huns com-/
parants naeme e(nde) van hunnen twegen te gaen/
e(nde) te compareren voor den souv(erijnen) raede van b(ra)bant/
h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen van loven, werchter e(nde) alo(mm)e/
elders daer des van noode e(nde) gerequireert soude/
mogen wesen e(nde) aldaer dese vernieuwinge e(nde)/
herkennende den gebreckelijcken van hun int'/
volbrengen deser te doen e(nde) laeten duijmen e(nde) con-/
demneren met costen, sonder voorgaende dagement,/
mitsg(aede)rs om te compareren daer des van noode wesen/
sal, e(nde) aldaer den vercooper uyt het voors(chreven) goet/
te ontgoeden e(nde) onterffven naer bancken rechte, e(nde) den/
acceptant cooper in het voors(chreven) goedt te goeden,/
vestigen e(nde) erffven, met alle gerequireerde solemni-/
teijten, mede aldaer te vernieuwen de voors(chreven) gelofte/
van waerschap e(nde) gaurrant, gelovende et(ceter)[a] verbinde(nde)/
et(ceter)[a] renuntierende in communi forma. Aldus
//
gedaen e(nde) gepasseert ten daeghe maende e(nde) jaere/
als boven ter presentie van m(eeste)r jo(ann)es vander/
linden e(nde) peeter vervloesom als getuijghen hier/
toe aensocht, e(nde) vervolgens hebben de contrac(tan)te/
dese beneffens mij notario onderteeckent, onderstont/
quod attestor signatum abraham f. goltfus notaris/
1727/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uyt crachte als voor heeft/
den bovenstaende contracte not(ariae)l alhier vernieuwt,/
herkent, e(nde) gerealiseert, eentsaementl(ijck) met behoore-/
lijcke vertheijdenisse opgedraegen het vierde paert/
van huys ende voorts d'andere goederen inden/
bovenstaende contracte naerder gedesigneert/
ende den transportant daeruuyt ontgoyt e(nde) onterft/
sijnde, soo is daerinne ter behoorel(ijck) maenisse e(nde) wijsdom-/
me der naerbes(chreven) h(e)[ren] schepenen gegoyt e(nde) geerft den/
off(iciae)[l] gilbert present e(nde) ten behoeve van pee-/
ter leijssens den ouden e(nde) maria van hove/
gehuysschen e(nde) innegesetene van werchter accep-/
terende op de cheijnsen e(nde) lasten hierboven breeder/
vermelt, et satis et waras prout in dicto procura-/
torio, den transportant obl(igando) sub(mittendo) ac renu(ntian)do in forma/
coram h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hiacinthus jacobus schouten e(nde)/
s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh schepenen hac 12 (decem)bris/
1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer