SAL8325, Act: R°170.1-V°173.1 (92 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°170.1-V°173.1  
Act
Date: 1727-12-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-06 by pieter-jan lahaye
In tegenwordigheijt des h(e)[re] meijers ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen den/
officiael gilbert uuijt crachte vande onwe-/
deroepel(ijcke) procuratie hem als thoonder vande/
naervolgende acten notariael om de sel(ve)/
alhier te vernieuwen, herkennen ende reali-/
seren gegeven, waer van den teneurs sijn/
volge(nde). Op heden den 18 septem(ber) 1715 com-/
parere(nde) voor mij onders(chreven) not(ari)s binnen loven/
residere(nde) present die getuijgen naer genoemt/
die eerw(eerdige) vr(ouw)e priorinne e(nde) conventualen/
vant' godtshuijs van s(in)[te] monica genoemt/
het engels clooster binnen dese v(oorschreven) stadt/
van loven, die welcke v(er)claeren te hebben/
opgedraegen, gecedeert e(nde) getransporteert/
gel(ijck) sij doen mits desen aen gilis matthijs/
ingesetene van eijser onder overijssch alhier/
present ende acceptere(nde) soo voor hem als/
voor maria rogiers sijne huijsvr(ouw)e, een/
boender landts onbegrepen der maet/
wesende een derde paert van drije boen-/
deren alsnu sijnde gesepareert gelegen onder/
de prochie van overijssch voor het hoff t'/
eijser rege(noten) de straet van steskens naer/
ijser ter i[e] de wed(uw)[e] guiliam vanden neffe/
ter ii[e] e(nde) iii[e] ende d'erffge(naemen) anne marie vanden/
nette ter iiii[e] sijden, gelijck als tegenwoor-/
digh in huere gehouden wordt bij jan adriaens/
ende gel(ijck) als het v(oorschreven) clooster met meer/
andere panden bij evictie vercregen heeft/
tegens merten minne ende barbara van/
brustom gehuijsschen ende daer naer tegens
//
jan bapt(is)t bouber volgens d'acte van/
evictie daer van sijnde belast met een/
sister rogs uuijt eene meerdere rente aenden/
heere van withem, ende een sister haver/
inden eijseren haveren chijs van x mol(evaten), ende/
dat boven den selven last om e(nde) voor de/
somme van hondert vijftich gul(dens) wisselgelt/
waer voor den voors(chreven) acceptant geloeft/
bij desen aen ende ten behoeve vant' voors(chreven)/
engels clooster alhier binnen loven te/
gelden e(nde) te betaelen eene jaerel(ijcksche) rente/
van seven gul(dens) 10 s(tuyvers) los ende liber van/
alle lasten e(nde) impositien soo van xx[e] min-/
dere oft meerdere penningen, contributien/
e(nde) alle andere exactien hoedaenich die/
souden mogen wesen nijettegenstae(nde) de/
placcaerten ter contrarien waer aen bij/
desen wordt gederogeert, ende alsoo/
voor d' i[e] reijse te vallen e(nde) te v(er)scheijnen/
te s(in)[t] andriesmisse 1716 ende soo voorts/
van jaer tot jaer los ende liber als/
voor totte quijtinge die den acceptant/
oft sijns actie hebbe(nde) altijts sullen mogen/
doen t'eender reijse tegens den penn(inck) xx/
in permissien wisselgelt als voor e(nde) met/
volle rente, waer voor het v(oorschreven) getrans-/
porteert boender landts altijts sal blijven/
geaffecteert, ende tot naerdere asseurantie/
v(er)obligeert hij acceptant boven dijen sijnen/
persoon e(nde) goederen, ende besonderl(ijck) noch/
twee parceelen bempts gelegen onder de/
prochie van hullenberch d'eene groot vijff
//
daghmaelen ende lx roijen gelegen bij steskens/
rege(noten) de straet vant' hoff te nederhem/
naer eijser ter i[e], t' wenburenblock den/
acceptant toebehoore(nde) ende d'erffge(naemen)/
martinus vanden nesse met hun beemdeken/
ter ii[e] de nellebeeck ter iii[e], het godts-/
huijs van s(in)[te] gudule binnen brussele, den/
acceptant met steskens block ter iiii[e],/
ende mevr(ouw)e camargo ter v sijden, belast/
met ontrent twee stuijvers s'jaers/
aenden h(e)[re] van huldenberch, d'ander parceel/
groot een daghwant oft daer ontrent ge-/
legen in d'ander sijde van nellebeeck,/
rege(noten) de nellebeeck ter i[e], het godtshuijs/
van s(in)[te] gudule ter ii[e] sijden, bij hem accep(tan)t/
voor meijer e(nde) schepe(nen) van hullenberch/
v(er)cregen op den 4 maii 1715 lestl(eden) vol(gens) goede-/
nisse daer van sijnde ond(erteecken)[t] de wint alhier/
in origineel gesien e(nde) gebleken, consentere(nde)/
daer over tot naerdere versekeringe/
int' maecken van deser stadts mainmise e(nde)/
decreet daerop te volgen, als oock over/
alle sijne voordere goederen meubelen e(nde)/
immeubelen over al, tot welcken eijnde/
constituere(nde) alle thoonders deser stadt/
e(nde) alomme elders te v(er)nieuwen e(nde) realiseren/
met goedenisse e(nde) ontgoed(eniss)[e], als oock/
om het selve des noot sijnde te laeten/
slaen in condemnatie volontair inden/
souv(erijn)[e] raede van b(ra)bant sonder v(oor)gaende/
daegem(en)[t], gelove(nde) v(er)binde(nde) (etceter)a als boven,/
sijnde conditie dat de huere vant' getransporteert
//
landt nu s(in)[t] andriesmisse toecomende/
te verschijnen alnoch sal wesen ten/
behoeve van het clooster. Actum binnen/
loven ten daege v(oorschreven) int' spreeckhuijs vant'/
voors(chreven) clooster van s(in)[te] monica ter pre-/
sentie van s(ieu)[r] guiliam van nesse ende/
peeter de neeffs als getuijgen hier toe/
geroepen, de minute origineel deser/
versien van behoorel(ijcken) zegel is ond(erteecken)[t]/
s(us)t(e)[r] maria plawden priorinne, s(us)t(e)[r] catha-/
rina hacon suppriorinne, s(us)t(e)[r] ursula/
stafford arcaria, s(us)t(e)[r] maria worthinton/
procuratersse e(nde) n. gilbert not(ariu)s./
Op heden xvi julii 1722 voor mij notaris bijden/
souv(erijn)[e] raede van brabant geadmitteert tot/
loven residere(nde) present die getuijgen naergenoemt/
comparerende die vr(ouw)e priorinne, suppriorinne/
arcaria ende procuratersse van s(in)[te] monica/
geseijt d'engelsche nonnen alhier, de welcke/
hebben verclaert vercocht, gecedeert ende/
getransporteert te hebben soo sij doen bij desen/
aen ende ten behoeve van gillis matthijs/
ingesetene van overijssche present ende ac-/
ceptere(nde) vijff dachmaelen tachentich roeden/
onbegrepen der maete soo bossch nu landt/
als bempt gelegen tot eijser jurisdictie/
van huldenberch rege(noten) de straete van/
eijser naer de caelheije ter i[e] het geesthuijs/
van s(in)[te] gudula tot brussel over joanna/
baertmaecker ter ii[e], d'erffge(naemen) joannes/
lemmens ter iii[e] de nellebeke ter iiii[e], de
//
representanten michiel stroobants ende/
groenendael ter v[e] sijden belast aen sijne/
ma(jestij)[t] met sesse stuijvers s'jaers, vrije van/
achterstel, ende dat boven den voors(chreven) chijns/
omme ende voor de somme van twee hondert/
gul(dens) wisselgelt den schellinck à vi s(tuyvers), waer/
voor den cooper mits geene penningen/
ter handt hebbende geloeft te gelden/
e(nde) te betaelen ten behoeve vant' voors(chreven)/
godtshuijs de geseyde conventualen alsoo/
acceptere(nde) eene erffelijcke rente van negen/
guldens s'jaers à vier en halff par cente/
cours genomen hebbende s(in)[t] andriesmisse/
lestleden, waer van voor sulcx het eerste/
jaer van betaelinge vallen ende verschijnen/
sal s(in)[t] andriesmisse toecomende ter saecke/
hij cooper de vruchten van dit loopende/
jaer is genijetende, int' voors(chreven) clooster/
te leveren los ende liber van alle lasten/
ende exactien t'zij x xx[e] mindere oft/
meerdere penningen contributien oft andere/
diergel(ijcke) impositien nijettegenstaende eenige/
placcaerten ter contrarie aende welcke/
den cooper rentgelder is derogere(nde) bij desen/
ende soo voorts van jaere tot jaere in/
gelde t'elcken valdaege cours hebbende als/
schult met recht verwonnen tot die effective/
quijtinge toe die altoos sal mogen geschieden/
t'eender reijse, met volle rente ende costen/
daer van procedere(nde) in munte ende wissel-/
gelt als boven, obligere(nde) tot asseurantie van/
dijen sijnen persoon ende goederen, meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende, ende
//
naementl(ijck) den voors(chreven) vercochten pandt die/
daer voor altoos sal verobligeert blijven als/
pandt principael beneffens alnoch vijff dachmae-/
len ende lx roeden gelegen bij steskens, rege(noten)/
de straete vant' hoff te nederhem naer eijser/
ter i[e] den acceptant ter ii[e] met d'erffge(naemen)/
martinus vanden nesse, de nellebeeck ter iii[e]/
ende het godtshuijs van s(in)[te] gudula binnen/
brussel met den acceptant ter iiii[e] ende de/
vr(ouw)e cammargo nu wederomme den acceptant/
ter v[e] sijden, belast met ontrent twee/
stuijvers s'jaers aenden h(e)[re] van huldenberch./
Item een daghmael oft daer ontrent gelegen/
in d'andere sijde vande nellebeeck rege(noten) de/
nellebeeck ter i[e] het godtshuijs van s(in)[te] gudula/
voors(chreven) ter ii[e] e(nde) iii[e] bij hem vercregen voor/
meijer ende schepenen van huldenberch op den/
4[e] maii 1715 volgens die goedenisse ondert(eecken)t/
de wint, consentere(nde) over de v(oorschreven) panden/
in affectatie bij opdracht oft mainmise, decreet/
ende herdecreet der h(e)[ren] schepenen alhier/
sonder voorgaende daegement, mits welcke/
die geseijde conventualen verclaeren den/
voorseijde pandt geheelijck te hebben ge-/
transporteert ten behoeve des voors(chreven) matthijs/
ende sijne huijsvr(ouw)e maria rogiers op den/
last vanden voors(chreven) chijns ende rente sonder/
meer, met gelofte van dijen alsoo te doen/
volgen onder verbintenisse in forma, ende den/
rentgelder sich ponctuel(ijck) hier naer te/
reguleren, constituere(nde) ten effecte van dijen/
onwederoepel(ijck) allen thoonder deser ofte
//
dijer om te compareren voor den souv(erijn)[e] raede/
van brabant, heeren meijer ende schepenen/
alhier oft elders daer des behooren sal/
om den inhoudt deser aldaer te v(er)nieuwen/
e(nde) te consenteren in condemnatie volontair/
mitsgaeders in ontgoed(eniss)[e] ende goedenisse/
in forma bij affectatie der voormelde rente/
sonder voorgaende daegement, nijettegen-/
staende eenige suranneringe. Aldus gedaen/
ten tijde v(oorschreven) ter presentie van s(ieu)[r] guilielmus/
van(den) nesse ende van jan carel fizenne ge-/
tuijgen hier toe aensocht, sijnde d'originele/
minute deser becleedt met behoorel(ijcken) zegel/
ond(erteecken)[t] s(us)t(e)[r] delphina sheldon priorinne, s(us)t(e)[r]/
catharina hacon suppriorinne, s(us)t(e)[r] maria/
worthinton arcaria, s(us)t(e)[r] clementia fortescue/
procuratersse, gillis matthijs, g(uilielmus) d. van nesse/
j(an) c(arel) fizenne et à me not(ari)o q(uo)d attestor signatum/
j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s./
Den voors(chreven) gecons(titueer)[den] uuijt crachte ende naer/
v(er)mogen als voor heeft de bovenges(chreven) twee acten/
notariael in alle ende igewelcke henne resp(ectiv)[e]/
poincten, clausulen ende conditien alhier v(er)nieuwt/
herkent ende gerealiseert, dijenvolgens met/
behoorel(ijcke) vertijdenisse opgedraegen die resp(ectiv)[e]/
gecedeerde goederen hier boven inde selve breeder/
gedesigneert, ende mits d'ord(onnan)[tie] van rechte die/
transportanten daer uuijt ontgoijet ende ont-/
erft sijnde, soo is ten erffel(ijcken) rechte daerinne/
behoorel(ijck) gegoijet ende geerft maria rogiers/
wed(uw)[e] gillis matthijs present den notaris du rij/
voor de selve oft voor haers actie hebbende/
acceptere(nde) op den last der chijnsen, renten e(nde)/
commeren hier boven inde selve acten breeder
//
gedesigneert, tot asseurantie e(nde) jaerel(ijcksche) bet(aeling)[e]/
van wel(cken) renten andermael opgedraegen de selve/
e(nde) andere goederen bij daer bij naerder vermelt,/
expos(itus) imposit(u)[s] sunt die eerw(eerdig)[e] vr(ouw)e priorinne/
e(nde) conventualen vant' v(oorschreven) godtshuijs van s(in)[te]/
monica, den selven procur(eur) du rij in henne naeme/
eensgel(ijcx) acceptere(nde), et reddidit terminis tamq(ua)m/
op de lasten voor ende renten voors(chreven), de/
voors(chreven) rentgeldersse obligando, submitte(ndo) ac/
renu(ntiando) prout in forma coram jo(nke)[r] albert fran-/
coijs van winge ende h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hijac(intus) jac(obus) schouten/
20 (decem)ber 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer