SAL8325, Act: R°177.1-V°178.1 (95 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°177.1-V°178.1  
Act
Date: 1727-12-29
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-01 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenwoordige/
letteren sullen sien oft hooren lesen saluyt/
wij jo(nke)[r] gilbert joseph van grave h(e)[re] van laijens ba-/
jenrieu (etceter)a h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hijacintus jacobus schouten, s(ieu)[rs]/
jan van arenberch ende cornelis berses/
alle schepenen der stadt loven doen condt/
met kennisse dae der waerheijt dat alsoo/
wijlen sander corten ende cornelis jennis/
als momboirs vande kinderen hendrick/
corten daer moeder aff was elisabet/
thiels met schepene brieven deser stadt/
in date 10 febr(uar)ii 1666 in 1[a] verbonden/
stonden aen d'erffge(naemen) van wijlen cathlijn/
der boven beggijntjen was binnen dese/
stadt in eene rente van tweentwintich/
guldens 10 stuijvers s'jaers, tot asseuran-/
tie ende jaerel(ijcksche) betaelinge van wel(cke)/
rente hadde den gesworen bode deser/
stadt baltazar peeters sigh opden 3[e]/
martii 1666 getransporteert binnen den/
dorpe van hersselt ende aldaer in sijne/
als in ons genaed(ig)[e] heere ende deser/
stadts handen ten behoeve der imp/
rentheffersse genomen de goederen der/
voors(chreven) verobligeerde, ende namentl(ijck)/
seker huijs ende hoff metten lande/
daer aen gelegen groot t'saemen ontrent/
twee boenderen gestaen ende gelegen/
tot hersselt aenden molenvloet regenote(n)/
oost jan jacobs erffge(naemen), suijt de voors(chreven)/
verobl(igeer)[de], west sander corten ende
//
noort den molenvloet met peeter coenen/
Item een boender lants gelegen achter/
aent' voors(chreven) landt rege(noten) oist jan corten,/
suijt, west ende noort de verobl(igeer)[de] in-/
gevolge de brieven van mainmise daer/
over gedepescheert de date x ditto/
febr(uar)ii 1666 ond(erteecken)[t] n. van berckel, tot/
welcke goederen den voors(chreven) imp(etra)nte der/
v(oorschreven) brieven van mainmise door den v(oorschreven)/
bode behoorel(ijck) geleijt sijnde achtervol-/
gens den relaese daer achter staende,/
ende mits den volontairen consente der/
verobl(igeer)[de] int' bekennen der v(oorschreven) rente/
gedraegen soo is de selve [mainmise] op den 4[e] martii/
daer naer gedecreteert geworden ende/
verclaert execut(oriae)[l] daer toe alvorens ge-/
concludeert sijnde, ende want die erffge(naemen)/
ende representanten van(de) wed(uw)[e] peeter corten/
tot hersselt v(oorschreven) in faute bleven van te voldoen/
de v(er)loopen der voors(chreven) rente ende dat de panden/
daer voor verobligeert waeren als geaban-/
donneert, deselve renten verschenen diverse/
jaeren, soo sijn de selve respectivel(ijck) bij brieven/
deser stadt gedaecht geworden ende ter/
door den bode vanden plas ut ret(uli)t, ende ter/
puijen van desen stadthuijse affgedaecht om/
de voors(chreven) mainmise anderwerff te comen/
sien decreteren ende verclaeren execut(oriae)[l]/
welcke anderwerff decreet is gegaen/
op den 31[e] octob(ris) 1726 daer toe alvorens/
geconclud(eer)[t] sijnde, ingevolge van welck
//
is geprocedeert geworden tot vercoo-/
pinge der voorseijde goederen, sijnde ten/
dijen eijnde door den bode vanden plas/
geaffigeert die gewoonel(ijck) billjetten/
daer toe dienende binnen hersselt voors(chreven)/
ten huijse ende herberge vanden meijer/
ende op de kerckdore aldaer bij twee/
behoorel(ijcke) sitdaegen van 14 tot 14 daegen/
waer van den lesten is gehouden/
op den 20[e] novemb(ris) 1726, alswanneer/
de bovenges(chreven) goederen in henne rege(noten)/
gedesigneert, ten uuijtgaen vande/
brandende keirsse als hooghsten ende/
lesten verdierder sijn gebleven aen h(ee)[r]/
e(nde) m(eeste)[r] j.m. van berchem licentiaet in/
beijde rechten (etceter)[a] voor ende ten behoeve/
van jo(ffrouw)[e] catharina elsen beggijntjen (etceter)[a]/
die den selven incoop heeft geaccepteert/
om ende voor de somme van seven hondert/
dertich gul(dens) wisselgelt achtervolgens die/
conditien gehouden door den officiael gilbert/
alhier in originali gesien, allen d'wel(cke)/
alsoo gedaen sijnde, soo sijn die geex(ecuteer)[de] bij/
brieven deser stadt gedaeght door den v(oorschreven)/
[bode] van(den) plas ut ret(ulit), mede ter puijen affgedaecht/
om over de gedaene vercoopinge te comen/
sien ende hooren interponeren den decreteren/
van goedenisse oft daer tegens te doen/
prout consilii, doen condt ende te weten/
dat bij ons schepenen voornoemt wel ende int'/
lange oversien sijnde die constitutie, brieven/
van mainmise, decreet ende anderwerff
//
[decreet] conditien, acte van nominatie e(nde) acceptatie/
in pede der selve staende met allent'gene/
daeruuyt ende naer is gevolght, diesvol(gens)/
vermits die non comp(ari)tie der ged(aegd)[e] ende/
affged(aegd)[e], procedere(nde) alsoo tot d'interpositie/
vanden decrete ende voort' proffijt van/
dijen die geex(ecuteer)[de] andermael ende alle andere/
tot de geevinceerde goederen recht preten-/
dere(nde) ter puijen van desen stadthuijse affge-/
daecht sijnde door den v(oorschreven) bode vanden plas/
ut ret(ulit), van alsulcken recht actie ende ge-/
rechtigheden als desel(ve) tot de vercochte/
goederen souden mogen hebben, versteeckende,/
hebben die gedaene vercoopinge geapprobeert/
ende approberen bij desen, welcken volgens/
ter manisse van jo(nke)[r] albert francois van/
winge president schepene in absentie des/
h(e)[re] meijers daer over staende wegens den/
keijser e(nde) coninck als hertoge van b(ra)bant/
van sijn recht van naederschap renuntiere(nde)/
hebben die voors(chreven) goederen aengewesen/
de voors(chreven) joeff(rouw)[e] cath(ari)na elsen helsen om bij/
haer gebruijckt ende geproffiteert te/
worden als haer eijgen ende propre goederen/
ten effecte van dijen ende ter manisse als/
voor is deselve inde voors(chreven) goederen/
behoorel(ijck) gegoijet ende geerft, present/
alhier den officiael gilbert t'haeren/
behoeve oft voor haers actie hebbende/
acceptere(nde), actum 29 decemb(ris) 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer