SAL8325, Act: R°179.1-V°181.1 (96 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°179.1-V°181.1  
Act
Date: 1727-12-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-08 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen van loven naerbes(chreven) gestaen den/
officiael lanckmans uuijt crachte ende/
naer vermoghen vande onwederroepelijcke/
procuratie hem als thoonder van/
sekeren contracte notariael om den/
selven alhier te vernieuwen herkennen/
ende realiseren gegheven, waervan den/
teneur is volghende van woordt tot/
woorde. Op heden 17(decem)bris 1727/
voor mij notaris bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present de getuijghen/
naergenoempt compareerden jan aerts/
sone jans, ende anna jassens gehuijsschen/
ingesetenen deser stadt, dewelcke verclaeren/
vercocht gecedeert ende getransporteert/
te hebben soo sij doen mits desen aen/
ende ten behoeve van anna van/
neck bejaerde dochter alhier present/
in coop accepterende een halff boinder/
landts onbegrepen der maete geleghen/
inden coneijnen hoeck onder bierbeeck/
ter plaetse genoempt de grouwmere/
regenoten de representanten hieron/
aerts ter i[e], de representanten vanden/
heere pensionaris de vroeij ter ii[re], hendrick/
aerts alsnu francis vanden borne ter/
iii[re] e(nde) iiii[re] seijden vreij e(nde) onbelast goet/
Item een daghmael lants geleghen
//
onder haesrode in d'elsenbroeck onder-/
den lootsbergh, regenoten laureijs/
meulemans ter i[re] ende ii[re], onse/
lieve vrouwe capelle tot haesrode ter/
iii[re], de representanten vanden pensionaris/
de vroeij ter iiii[re], ende goort de neck/
met eenen hoeck ter v[re] sijden, dit/
parceel belast met eenen chijns/
van twee ottekens aen den h(e)[re]/
president vant collegie driutii sonder/
meer, geschiedende dit transport te/
weten het halff boinder omme e(nde) mits/
de somme van twee hondert vijffthien/
guldens wisselgelt, den schellinck a/
sesse stuijvers e(nde) het daghmael omme/
e(nde) voor de somme van vierenta-/
chentigh guldens courant den schellinck/
a seven stuijvers e(nde) alle meerdere e(nde)/
mindere munte naer advenant gere-/
kent, welcke voors(chreven) twee sommen/
die transportanten bekennen/
ontfanghen te hebben uuijt handen der accep-/
tante, dienende dese voor absolute quittantie/
sonder van voordere te moeten doceren,/
mits welck verclaeren die voors(chreven) trans-/
portanten tot oft aen de voors(chreven) twee/
vercochte parceelen ende loopende huere/
dijer egeen recht actie nochte pretentie/
meer te hebben, nochte hun in futurum/
te reserveren directelijck nochte indirec-/
telijck, dan de selve te cederen ten behoeve
//
als voor, surrogerende alsoo de/
acceptante in hunne respective/
plaetse stede ende gerechtigheijt/
eodem iure soo ende gelijck de selve/
aen den eersten comparant te weten/
het halff boinder was competerende/
uuijt den hooffde sijnder ouders ende/
hem ten deele gevallen bij scheijdinghe/
ende deijlinghe teghens sijne mede-/
condividenten aengegaen ende ge-/
passeert voor den notaris m. vermeeren/
in date 7[e] maii 1685 bij copije authen-/
ticq alhier gesien ende gebleken,/
gelijck oock uuijtten selven hooffde hem/
was competerende d'een hellicht van het/
voors(chreven) daghmael lants in d'essenbroeck/
aen den loetsbergh, ende d'ander hellicht/
bij testamente van wijlen barbara/
aerts wed(uw)[e] hendrick aerts sijne eerste/
comparants moeije gepasseert voor/
den notaris j. claessens in date 22[e] (octo)ber/
1691 eensgelijcx bij copije authenticq onder-/
teeckent p. van schutteput alhier gesien/
ende gebleken, waranderende de voors(chreven)/
goederen voor eijghen ende niet voorder/
belast dan voorschreven is, gelovende/
de selve alteijt te sullen doen volghen/
contra quoscumque onder obligatie van/
hunne respective solidaire persoonen
//
ende goederen, meubelen ende im-/
meubelen present ende toecomende/
ende tot naerdere asseurantie vant/
voors(chreven) guarrandt verobligeren sij/
transportanten seker hun sesde/
paert ende deel in een derdendeel/
van een boinder bosch geleghen/
opden oppersten winckel onder haesrode,/
regenoten vant geheel stuck den/
hooghen winckel ter i[re] het/
clooster van heverle ter ii[re], ende/
d'erffgenaemen ofte representanten/
van solio ter iii[re] seijden, de regenoten/
van het voors(chreven) hun particulier sesde/
paert d'erffgenaemen van servaes/
nackaerts beneden ter i[re], den/
bosch van wijlen den heere pensionaris/
de vroeij ter ii[re], ende het clooster/
van heverle voors(chreven) van boven/
ter iii[re] sijden insgelijckx vrij ende/
onbelast om in cas van gebreck/
daeraen te verhaelen haer provi-/
sioneel recours ende indemniteijt,/
constituerende ten effecte vant/
gene voors(chreven) is onwederroepelijck/
een ieder thoonder deser ofte van/
copije authenticq om te compareren/
voor den souverijnen raede van
//
brabant, heeren meijer ende/
schepenen van loven ende alomme/
elders ende den inhoude deser aldaer/
vernieuwende ende herkennende/
in cas van gebreck te consen-/
teren inde voluntaire condem-/
natie parate ende reele executie,/
mitsgaeders inde ontgoedenisse/
ende goedenisse, gelijck oock in/
affectatie bij opdracht vant voors(chreven)/
sesde paert inden geseijden bosch ten/
regarde vant geseijt provisioneel guar-/
randt alles sonder voorgaende dage-/
ment de suranneringe nietteghenstae(nde)/
oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando in/
forma. Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven ten daghe, maendt,/
ende jaere voors(chreven) ter presentie van/
den eerw(eerdige) heere theodoricus cosme/
prister (etceter)[a] ende bernardus le charlier/
als getuijghen tot desen aensocht, d'origi-/
nele minute deser - becleet met/
behoorelijcken segel - is onderteeckent/
met het handtmerck van jan aerts/
in forme van een cruijsken verclaerende/
niet te connen schrijven, anna janssens/
anna van neck t(heodoricus) cosme ende ber(nardus) le charlier,/
et a me notario quod attestor signatum/
gasp(ar) l'archier not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus 1727
//
Welcken volghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuyt crachte ende naer vermoghen/
als voor heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle ende iegewelcke sijne/
poincten, clausulen ende articulen alhier/
vernieuwt herkent ende gerealiseert/
eentsaementlijck opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse twee parceelen/
lants d'een groot een halff boinder, e(nde) d'ander/
een daghmael tusschen hunne respective reghe(noten)/
ten contracte naerder gespecificeert/
ende mits d'ordonnantie van rechte die/
transportanten daeruuyt ontgoeijt ende/
onterft wesende, soo is ter manisse/
des heere meijers e(nde) wijsdomme der/
naergenoempde heeren schepenen daer/
inne behoorelijck gegoeyt e(nde) geerft anna/
van neck present alhier den not(ari)s e(nde) officiael/
l'archier voor haer haere erffven oft actie/
hebbende t'selven accepterende, ende/
voorts heeft den voors(chreven) geconstitueerden tot/
asseurantie van guarrandt eensgelijckx opge-/
draeghen het sesde paert e(nde) deel in een derden/
deel van een boinder bosch hierboven met/
sijne regenoten oock gespecificeert, exposs(itus)/
imposita est den voors(chreven) anna van neck,/
quo facto et ipsa iterum reddidit opden/
last vant voors(chreven) guarrandt, den voors(chreven)/
opdraegere per monitionem iure, satis/
et waras oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando/
in forma et prout in predicto contractu/
coram jo(nke)[r] gilbert joseph van grave heere van/
baijenrieu laijens (etceter)[a] e(nde) s(ieu)[r] joannes van/
arenbergh scab(inis) hac 18[e] (decem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer