SAL8325, Act: R°182.1-R°183.2 (97 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°182.1-R°183.2  
Act
Date: 1727-12-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-08 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] meijers ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert uuijt crachte vande/
onwederoepel(ijcke) procura(ti)e hem als thoonder/
vanden naervol(gende) contracte not(ariae)l om den/
selven alhier te vernieuwen ende/
herkennen gegeven, waer van den teneur/
is volgende. Op heden 24 (decem)ber 1727 com-/
parere(nde) voor mij not(ari)s tot loven residere(nde)/
present die getuijgen naer te noemen/
guiliam neerdaels ende barbara van/
dormael wettige gehuijsschen binnen dese/
v(oorschreven) stadt verclaeren ende bekennen bij/
desen wel ende deughdel(ijck) ontfangen te/
hebben uuijt handen van joeff(rouw)[e] maria/
teresia bollens wed(uw)[e] wijlen s(ieu)[r] geldolphus/
vander buecken innegesetene alhier de/
somme van drije hondert gul(dens) permissien/
wissel ende stercken gelde, den conincx/
schellinck tot vi s(tuyvers) ende andere munte/
naer advenant dienende dese voor/
manuele quit(tan)tie, voor wel(cke) somme/
geloven de v(oorschreven) gehuijsschen aende v(oorschreven)/
wed(uw)[e] alhier present ende acceptere(nde)/
jaerel(ijcx) gelden ende te betaelen/
eene rente van vijfthien gul(dens), dan in/
cas van prompte jaerel(ijcksche) bet(aeling)[e] uuijt-/
terlijck binnen die sesse weken naer/
elcken valdach, sullen die voors(chreven) gehuijsschen/
gestaen met twelff gul(dens) s'jaers, cours
//
nemende date deser, sulcx dat het/
eerste jaer verloops daer van vallen/
ende verscheijnen sal den 24 (decem)ber 1728/
ende soo voorts van jaer tot jaer/
totte affquijtinge van dijen die welcke/
sal mogen geschieden als het de v(oorschreven) ge-/
huijsschen gelieven sal t'eendere reijse, in/
munte als boven e(nde) met volle rente los/
ende vrije van xx[e] penn(ingen) ende andere/
impositien, daer vorens v(er)obligerende/
hunne resp(ectiv)[e] persoonen ende goederen, meu-/
belen, present ende toecome(nde) met sub-/
missie ende renuntiatie als in forma, tot/
naerdere asseurantie der v(oorschreven) capitaele/
somme ende jaerel(ijcksche) intrest van dijen/
hebben de v(oorschreven) gehuijsschen alnoch v(er)obligeert/
het derde paert in seker huijs ende/
hoff genoemt de drije bellen gestaen ende/
gelegen alhier binnen loven inde gaublom-/
mestraet rege(noten) het pleckspaentjen ter i[e]/
e(nde) ii[e] carel wolffs van achter ter iii[e] de/
cabautersemstraet van vore ter iiii[e]/
e(nde) de v(oorschreven) gaublommestraete alnoch van/
achter ter v[e] sijden. Item alnoch het/
derden paert in een stucxken lant genoemt/
den mispelaer binnen dese stadt ontrent den/
verloren cost./
Item een derden paert in een stucxken lants/
gelegen tegens den hoff vant' v(oorschreven) huijs ge-/
noemt het cromstuck, constituere(nde) voorts
//
onwederoepel(ijck) ider thoonder deser/
ten eijnde van vernieuwinge soo voor den/
souv(erijn)[e] raede van b(ra)bant, die h(e)[ren] meijer e(nde)/
schepe(nen) van loven als alomme elders/
consentere(nde) aldaer inde gewillige con-/
demnatie, parate ende reële ex(ecuti)[e] mede/
int' slaen van beleijde over de voors(chreven)/
derde paerten, decreet ende herdecreet/
daerop te volgen, alles sonder voorgae(nde)/
daegem(en)[t] nijettegenstae(nde) die suranneringe/
gelove(nde) (etceter)a Aldus gepasseert binnen loven/
ten daege v(oorschreven) ter presentie van wijnant/
van meur ende van joannes dirix als/
getuijgen, sijnde de minute originele/
deser ges(chreven) op behoorel(ijcken) segel bij de/
v(oorschreven) comp(ara)nten ende acceptante beneffens/
mij not(ari)o ondert(eecken)t quod attestor signatum/
f(ranciscus) gilbert not(ariu)s 1727/
Aldus vernieuwt ende herkent de voors(chreven)/
acte in alle haere poincten consentere(nde)/
prout latius inde sel(ve), obliga(ndo) submitte(ndo)/
ac renunti(ando) prout in forma coram jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave h(e)[re] van baijenrieu laijens/
(etceter)a e(nde) s(ieu)[r] jan van arenberch 29 (decem)ber 1727/
Dijenvol(gens) den h(e)[re] meijer deser stadt nomine/
officii (etceter)[a] heeft geleijt den officiael/
vander haert tot alle ende igewel(cke)/
goederen der v(oorschreven) verobl(igeer)[de] ende namentl(ijck)/
tot de derde paerten inde goederen hi/
gestaen binnen dese stadt hier boven tusschen/
henne rege(noten) naerder gedesign(eer)[t], om te comen/
tot asseurantie e(nde) jaerl(ijcksche) bet(aeling)[e] der rente/
[daer]bij v(er)vat, coram iisdem eodem.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer