SAL8325, Act: R°188.1-V°189.3 (100 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°188.1-V°189.3  
Act
Date: 1728-01-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoemt/
gestaen den officiael gilbert uuijt crachte/
van(de) onwederoepel(ijcke) procuratie hem als/
thoonder vanden naervolge(nde) contracte/
notariael om den selven alhier te/
vernieuwen, herkennen, ende realiseren/
gegeven waer van den teneur is vol-/
gende. Op heden xx[e] (decem)bris 1727 com-/
parerende voor mij notaris tot loven/
residere(nde) present die getuijgen naer/
te noemen s(ieu)[r] martinus laureijs ende/
joeff(rouw)[e] maria teresia claes wettige/
gehuijsschen binnen dese v(oorschreven) stadt. Item/
abraham verhaegen ende joeff(rouw)[e] elisabet/
claes insgelijcx gehuijsschen alhier/
beneffens joeff(rouw)[e] maria catarina claes/
jonge dochtere voor de welcke sigh is/
sterckmaeckende den voors(chreven) eersten/
comparant als sijnde toesiender der/
selver, verclaerden t'samen ende ider/
van hun int besonder bij desen vercocht/
gecedeert e(nde) getransporteert te hebben/
aen joeff(rouw)[e] maria teresia bollens wed(uw)[e]/
wijlen s(ieu)[r] geldolphus vander buecken/
insgel(ijcx) ingesetene deser v(oorschreven) stadt alhier/
present e(nde) in coop acceptere(nde) seker soldaeten/
huijs met den vrijen uuijtganck van achter/
daer van dependere(nde) gest(aen) aen e(nde) gelegen binnen/
dese stadt op het doolaech regenoten den
//
boomgaert vande huijsingen ende erffven/
van wijlen joeff(rouw)[e] vander geten ter i[e]/
d'acceptante ter ii[e] niclaes van gobbel-/
schroij ter iii[e] ende d'h(ee)[r] hermans ter/
iiii[e] sijden, geschiede(nde) dit transport om e(nde)/
mits eene somme van twee hondert/
vijffenseventich gul(dens) wisselgelt den conincx/
schellinck tot vi s(tuyvers) ende andere munte/
naer advenant die de v(oorschreven) transportanten/
uuijt handen van d'acceptante alsnu wel/
ende deughdel(ijck) bekennen ontfangen te/
hebben dienende dese voor manuele/
quitt(ant)ie, mits welcke verclaeren de v(oorschreven)/
transp(ortan)ten aent' voors(chreven) huijs t'welcke sij/
sijn warandere(nde) voor vrije, eijgen on-/
belast ende onveralieneert goedt, geen/
voorder recht, actie oft pretensie meer/
te hebben noch te pretenderen directel(ijck)/
nochte indirectel(ijck), dan de v(oorschreven) acceptanten/
te stellen in hunne resp(ectiv)[e] steden, plaetsen/
ende gerechticheden, alles onder obliga(ti)e/
van hunne resp(ectiv)[e] persoonen ende goederen/
meubelen e(nde) immeubelen present ende/
toecomende, met submissie ende renun-/
tiatie als in forma, constituerende/
ten effecte van dijen onwederoepel(ijck)/
ider thoonder deser ten eijnde van ver-/
nieuwinge soo voor den souv(erijn)[en] raede van/
brabant, die h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen van
//
van loven als alomme elders, con-/
sentere(nde) aldaer in die gewillige con-/
demnatie parate, reële ende solidaire/
executie mede inde ontgoedenisse e(nde)/
goedenisse alles sonder voorgaende/
daegem(en)[t] nijettegenstae(nde) die suranneringe/
gelovende, verbinde(nde) ende renuntiere(nde)/
als boven. Aldus gepasseert binnen loven/
ten daege v(oorschreven) ter presentie van/
winandus van meur ende van henricus/
merttens als getuijgen, ende was die/
minute originele deser geschreven/
op behoorel(ijcken) zegel ond(erteecken)[t] m(artinus) laureijs/
maria teresia claes, met het marcq/
van abraham verhaegen, elisabet claes/
maria catarina claes, m(aria) teresia/
bollens ende van mij not(ari)s quod attestor/
signatum f(ranciscus) gilbert not(ariu)s 1728/
Den voors(chreven) gecons(titueer)[den] uuijt crachte e(nde) naer/
v(er)mogen als voor, heeft den bovenges(chreven)/
contracte in alle sijne pointen alhier/
vernieuwt herkent e(nde) gerealiseert,/
eentsaementl(ijck) met behoorel(ijcke) verthijdenisse/
opgedraegen het soldaeten huijs metten/
vrijen uuytganck, ap(pendentien) ende dependentien/
gestaen binnen dese stadt hier boven/
tusschen die regenoten naerder vervath,
//
ende die resp(ectiv)[e] transportanten daer/
uuijt ontgoijet ende onterft sijnde,/
soo is ten erffel(ijcken) rechte daer inne/
behoorel(ijck) gegoijet ende geerft joeff(rouw)[e]/
maria teresia bollens wed(uw)[e] s(ieu)[r] geldoff/
vander buecken, present den notaris/
gilbert voor ende ten behoeve vande/
selve acceptere(nde), et satis et waras/
prout in contractu, de v(oorschreven) transp(ortan)ten/
obliga(ndo), submitte(ndo) ac renun(tiando) prout in/
forma coram jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave h(e)[re] van bajenrieu laijens (etceter)a e(nde)/
s(ieu)[r] cornelis berses 3 jan(uar)ii 1728/
Copije van(de) quitt(ant)ie der pontpe(nningen)/
Ontfangen van joeff(rouw)[e] maria teresia bollens/
derthien gul(dens) xv s(tuyvers) wisselgelt voor de pont-/
penningen van een huijs gestaen op duijlaech/
rege(noten) jo(ffrouw)[e] vander geten e(nde) nicolaus van/
gobbelscroo v(er)cregen tegens martinus lau-/
reijs e(nde) jo(ffrouw)[e] maria claes cum suis voor 275-0-/
wiss(el)gelt vol(gens) acte gepass(eer)t voor den not(ari)s/
gilbert opden 20[e] (decem)ber 1727 actum 2 anni/
1728 signatum g(uillielmus) f(ranciscus) van molle/
De v(oor)gaende pontpe(nningen) sijn opden 12[e] (novem)ber 1706/
betaelt door wijlen guill(ielmus) claes vader was/
van(de) v(er)coopers, e(nde) v(er)claert de v(oorschreven) coopersse desen/
incoop nyet te wesen geschiet voor een doode/
handt sign(atum) ut supra
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer