SAL8325, Act: R°190.1-V°191.2 (101 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°190.1-V°191.2  
Act
Date: 1728-01-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] meijer ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert uuijt crachte vande/
onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoonder/
vande naervolge(nde) contracte notariael om/
den selven alhier te vernieuwen, herken-/
nen ende realiseren gegeven waer van/
den teneur is volgende. Alsoo wijlen/
s(ieu)[r] joannes berckmans ende joeff(rouw)[e] isabella/
margareta waterfort gehuijsschen in hun/
leven aenden huijsarmen van s(in)[te] peeters/
alhier binnen loven belast waeren met/
eene rente van xii gul(dens) x s(tuyvers) s'jaers ten/
penn(inck) xx bij beleijde gedecreteert voor/
heeren meijer ende schepenen der v(oorschreven) stadt/
loven in media den 23 novemb(er) 1673 ge-/
affecteert opden huijse genoemt het steijnen-/
huijs gestaen inde dorpstraete, ende dat/
het v(oorschreven) huijs bij scheijd(ing)[e] ende deijlinge tusschen/
hunne erffge(naemen) aengegaen onder signatuere/
op den 24 febr(uar)ii ende op den 24 meert 1703/
onder andere was ten deele gevallen/
aen wijlen joeff(rouw)[e] guilielma berckmans/
wed(uw)[e] was van d'h(ee)[r] rombouts, wijens/
erffge(naem), s(ieu)[r] michaël henricus govaerts/
ende joeff(rouw)[e] anna catarina berckmans/
dochtere van(de) v(oorschreven) wijlen s(ieu)[r] joannes/
berckmans ende van joeff(rouw)[e] isabella mar-/
gareta waterfort, hadden geexecuteert/
uuijt crachte van vonnis der h(e)[ren] schepe(nen)/
alhier, ten eijnde den v(oorschreven) s(ieu)[r] govaerts
//
soude hebben te dechargeren het v(oorschreven) huijs/
genoemt het cleijnen huijs vande v(oorschreven) rente/
van twee hondert vijftich gul(dens) capitaels,/
d'welck de meesters vanden v(oorschreven) huijsarmen/
oock hebben gedaen van over eenige/
jaeren, mits den voors(chreven) s(ieu)[r] govaerts surro-/
gerende andere hijpoteke, om het wel(cke)/
te comen effectueren is op heden 6 (decem)bris/
1727 voor mij not(ari)s bij den souv(erijn)[e] raede/
van b(ra)bant geadmitteert tot loven resi-/
dere(nde) present die getuijgen naergenoemt/
gecompareert den v(oorschreven) s(ieu)[r] henricus govaerts/
den welcken ter oorsaecke van(de) v(oorschreven) becomende/
ontlastinge vant' gemelt steijnen huijs/
over de v(oorschreven) cap(itae)[le] rente van 250 gul(dens)/
wisselgelt, verclaert om te asseureren/
den v(oorschreven) huijsarmen van s(in)[te] peeters over/
het v(oorschreven) capitael ende intrest verschenen/
e(nde) in toecomende te verscheijnen t'elcken/
valdaege 13 julii ingevolge de primitive/
constitutie, in plaetse vande voors(chreven)/
hijpoteque het steijnen huijs bij surrogatie/
te v(er)obligeren soo hij doet mits desen/
seker ander huijs hoff ende appende(ntien) alhier/
gestaen inde dorpstraet hem competere(nde)/
uuyt hooffde van sijne v(oorschreven) huijsvr(ouw)e bij scheijd(ing)[e]/
ende deijlinge tegens d'erffge(naemen) van wijlen/
den voorn(oemd)[e] s(ieu)[r] joannes berckmans als/
voors(chreven) is, regenoten de refugie van gempe/
nu competere(nde) de heer farasin ter eenre,
//
de dorpstraete van voore ter ii[e] het/
huijs ende herberge genoemt den put-/
ter iii[e], het berghs coll(egi)[e] van achter ter/
iiii[e] sijden, soo ende gelijck t'selven/
huijs, hoff ende appendentien aen sijne/
comparants huijsvr(ouw)e bij de voors(chreven) deijlinge/
is aengevallen, ende bij welcke scheijd(ing)[e]/
ende deijl(ing)[e] de v(oorschreven) rente aenden meerge-/
melden govaerts is te laste geleght,/
dit huijs nyet voorders belast als met/
eene capitaele rente van sesse hondert/
guldens aen d'engelsche nonnen, ende/
seven gul(dens) x s(tuyvers) aende h(e)[ren] capellaenen/
van s(in)[te] peeters alhier sonder meer,/
consentere(nde) daer over int' slaen van/
beleijde, decreet ende anderwerff decreet/
der h(e)[ren] schepenen deser stadt, mitsgaeders/
inde condemnatie volontair te decreteren/
soo inden souv(erijn)[e] raede van b(ra)bant als/
elders des behoore(nde) sonder voorgaende/
daegement, daer toe constituere(nde) allen/
thoonder deser ofte dobbel auth(entiec)[q]. Aldus/
gedaen ten tijde v(oorschreven) ter presentie van/
augustinus persoons ende peeter moons/
getuijgen hier toe aensoght, in welckers/
presentie d'h(ee)[r] tossanus michiels rentm(eeste)[r]/
vande v(oorschreven) huijsarmen t'gene v(oorschreven) heeft ge-/
accepteert sijnde d'originele minute deser/
becleedt met den behoorel(ijcken) zegel ond(erteecken)[t] m(ichael)/
h(enricus) govaerts, t(ossanus) michiels, et à me not(ari)o, lee-/
ger stont quod attestor ond(erteecken)[t] j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s/
1727/
Aldus vernieuwt ende herkent de v(oorschreven) acte/
in alle haere poincten ende clausulen, con-/
sentere(nde) als inde selve, obliga(ndo), submitte(ndo)/
ac renun(tiando) prout in forma coram jo(nke)[r] gilbert/
joseph van grave [h(e)[re] van bajenrieu laijens (etceter)a] ende s(ieu)[r] joannes van/
arenberch 8 jan(ua)rii 1728/
Dijen volgens den h(e)[re] meijer deser stadt/
nomine officii (etceter)[a] heeft geleijt den notaris/
du rij voor ende ten behoeve vande huijs-/
armen van s(in)[te] peeters alhier tot ontlastin-/
ge vant' huijs genoemt het steijnen huijs/
tot seker groot huijs, hoff ende appendentien/
gestaen alhier inde dorpstraete hier boven/
tusschen sijne rege(noten) naerder gedesigneert,/
om te comen tot asseurantie ende jaerel(ijcksche)/
betaelinge der rente van xii gul(dens) x s(tuyvers) s'jaers/
ingevolge de primitive constitutie [verschenen e(nde) te v(er)scheijnen intresten] prout/
latius in dicto contractu, coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1738-11-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-09 by pieter-jan lahaye
26 (novem)ber 1738/
bleken quitt(ant)ie de/
date 19 deser, waer/
bij aen(de) huijsarmen is/
gequeten dese rente/
van 250 g(u)l(den)s capi-/
taels, quare vacat
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer