SAL8325, Act: R°243.1-R°244.1 (126 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°243.1-R°244.1  
Act
Date: 1728-01-29
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers e(nde)/
schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den not(ari)s/
vander haert officiael der derde schrijffcame(r),/
uuijt crachte vand' onwederoepelijcke procuratie/
hem als thoonder vanden naervolgenden contracte/
notariael, om den selven alhier te vernieuwen,/
herkennen e(nde) realiseren gegeven, waer van(de) teneur/
is volge(nde). Op heden den 21 januarii 1728 voor/
mij openbaer not(ari)s tot loven residerende present/
die getuijgen naer te noemen comparerende jo(ffrouw)[e]/
catharina tutelaer beggijntjen op den grooten/
beggijnhove als executerssen testamentair/
van wijlen jo(ffrouw)[e] maria cansmans beggijntjen/
was op den selven hove, verclaerde eerst/
om te voldoen aen seker accoort door de/
voors(chreven) jo(ffrouw)[e] cansmans aengegaen met den/
eerw(eerdige) heere pastoir ende jo(ffrouw)[en] hoffmeesterssen/
vanden selven hove volgens acte/
gepasseert voor den not(ari)s petit den 19 aug(usti)/
1719 waer bij de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] maria cansmans/
hadde beloeft van naer [haere] doodt te moeten/
door haere erffgen(aemen) gegeven te worden,/
aen d'infirmerije vanden selven hove de/
somme van vier hondert gul(den)s wisselgelt/
eens, ende ten tweeden om te voldoen/
aen haere testamentaire dispositie, waer/
bij sij laet twee hondert gul(den)s wisselgelt/
tot behoeff van d'infirmerije om uijt de/
revenuen van dijen jaerel(ijcx) te worden/
gecelebreert eene singende misse, te hebben/
overgegeven, gecedeert ende getransporteert/
tot behoeff vande voorsc(hreven) infirmerije vanden/
grooten beggijnhove present alhier den eerw(eerdige)/
heere pastoir, jo(ffrouw)[en] hoffmeesterssen dese
//
onderteeckent hebbende ende accepte(rende)/
eene capitaele rente van acht hondert/
gul(den)s wisselgelt staende ten laste van jo(nke)[r]/
alexander de martini capiteijn et(ce)t(er)a ende (joffrouw)[e]/
cornelia van griecken sijne compagne, volgen-/
de brieven van mainmise daer van sijnde/
bij vernieuwinge gepasseert voor h(e)[ren] schepenen/
der stadt loven den 30 (septem)ber 1715 vallende/
jaerelijckx den 26 (septem)ber, ende geaffecteert/
op vier boinderen drije daghm(aelen) een half/
lants gelegen in verscheijde parceelen soo/
onder meerbeeck, berthem als beijsem. Dat/
alsoo de voors(chreven) getransporteerde rente comp(etent)/
de voors(chreven) oligatie ende legaete ofte fondatie/
te excederen ter somme van twee hon-/
dert gul(den)s wisselgelt, soo verclaert de voors(chreven)/
jo(ffrouw)[e] transportante wegens de voors(chreven) infir-/
merije ontfangen te hebben de somme van/
twee hondert gul(den)s wisselgelt, dienende dese/
ten dijen regarde voor quittantie, mits d'/
welck verclaert de selve jo(ffrouw)[e] in qualiteijt/
als voor tot de voors(chreven) capitaele rente van/
acht hondert gul(den)s wisselgelt, geen recht/
actie nochte pretentie meer te hebben, noch/
te reserveren, directelijck nochte indirectelijck/
dan de voors(chreven) infirmerije te surrogeren in/
de plaetse vande voors(chreven) jo(ffrouw)[e] maria cansmans/
sonder eenige de minste reserve onder obligatie/
in forma, constituere(nde) ten effecte van dijen/
onwederoepelijck een ider thoonder deser, ten/
eijnde van vernieuwinge te geschieden soo/
voor den souv(erijnen) raede van b(ra)bant heeren/
meijer ende schepenen van loven als alo(mm)e/
elders, consente(rende) aldaer inde gewillighe/
condemnatie parate e(nde) reele ex(ecuti)[e] mede in d'/
ontgoedenisse ende goedenisse dijer sonder/
daghement gelove(nde) et(ce)t(er)a Aldus gedaen e(nde)/
gepasseert binnen loven ten daghe voors(chreven)/
ter presentie van jo(ann)es bap(tis)ta everaerts ende/
peeter vanden cauteren als getuijgen sijnde/
die minute originele deser becleet met
//
behoorelijcken segel onderteeckent cathari-/
na tutelaier, g(aspar) de laure begg(inarii) maioris/
pastor, c. van tongerloo, a.m. salomon, m.a./
keijaerts, d.a. peeters beneffens mij not(ari)s/
ende was onderteeckent p.m./
vanderhaert not(ariu)s pub(licu)s 1728/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[en] uuyt crachte e(nde) naer/
vermogen van sijne voors(chreven) procuratie heeft/
den bovenges(chreven) contracte not(ariae)l in alle e(nde)/
igewelcke sijne poincten alhier vernieuwt/
herkent e(nde) gerealiseert, eentsaementl(ijck)/
met behoorel(ijcke) vertheijdenisse opgedraegen/
die rente van acht hondert gul(den)s wissel-/
gelt capitaels, ten laste van jo(nke)[r]/
alexander de martini capiteijn et(ce)t(er)[a]/
e(nde) vrouwe cornelia van griecken sijne/
compagne, vallende jaerelijcx 26 september/
hier boven naerder geprescribeert, ende die/
transportante q(ualitate) q(ua) daer uuyt ontgoyt e(nde) onterft/
sijnde soo is daerinne behoorel(ijck) gegoyt e(nde)/
geerft den off(iciae)[l] gilbert present e(nde) ten/
behoeve van d'infirmerije vande grooten/
beggijnhove binnen loven accepterende, et/
satis et waras prout in contractu coram/
jo(nke)[r] albert francois van winge e(nde) s(ieu)r cor-/
nelis de berges schepenen 29 jan(uarii) 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer