SAL8325, Act: R°261.2-R°263.1 (136 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°261.2-R°263.1  
Act
Date: 1728-03-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s vanderhaert off(iciae)l der derde/
schrijfcaemere alhier, uuyt crachte ende/
naer vermogen van d' onwederoepelijcke/
procuratie hem als thoonder van sekeren/
contracte not(ariae)l om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen ende/
realiseren gegeven waer van den/
teneur is volgende. Op heden den 17/
jan(uarii) 1728 voor mij openbaer not(ari)s/
tot loven residerende present die/
getuijgen naergenoempt, comparerende/
lauwe[re]ijs brans ende elisabeth moes/
gehuysschen ende innegesetene van
//
pellenbergh, ende machiel deckers/
ende anna moes gehuijsschen e(nde) innege-/
setene van lubbeeck t'saemen voor/
eenen staeck. Item jan terre ende/
joanna van emelen gehuysschen ende/
innegesetene van pellenbergh, ende jan/
de neck innegesetene van pellenbergh/
voor den tweeden staeck, welcke voors(chreven)/
comp(aran)ten verclaeren t'saemen ende ider/
int besonder vercocht, gecedeert ende/
getransporteert te hebben aen ende ten/
behoeve van jan swinnen innegesetene/
van lubbeeck, present ende accepterende/
alle hunne comparants paerten e(nde) deelen/
als sij sijn hebbende in ende tot huijs ende/
hoff gelegen tot lubbeeck groot drije/
daghmaelen ende een half, reg(eno)ten het/
domme straetjen ter i[e] den voors(chreven) jan/
swinnen met een boinder ter ii[e] swerte-/
kens bossch ter iii[e] den h(eilige) geest van/
lubbeeck ter iiii[e] sijden, belast met vi/
penningen boon aen mevr(ouw)e massiet./
Item in ende tot drije daghmaelen ende/
een half onbegrepen der maete gelegen/
bij het voors(chreven) parceel soo lant als weijde,/
reg(eno)ten het tomme straetjen ter i[e] den/
h(eilige) geest van lubbeeck nu jan hamels/
ter ii[e], d'erffgen(aemen) peeter malcot ter iii/
e(nde) d'erffgen(aemen) jan smets ter iiii[e] sijden/
belast met xviii pen(ningen) boon aen mevr(ouw)e/
massiet ende onderhalf daghmael ceur-/
goet e(nde) dat boven eene jaerelijckxe/
rente van negen gul(den)s seven stuyvers/
den penninck sesthien als den acceptant
//
op het voors(chreven) goet is treckende ende de/
verloopen dijer verschenen voor diversche/
jaeren, om ende mits de somme van/
aenden eersten staeck van achtensestigh/
gul(den)s courant, aenden tweeden staeck/
sessendertigh gul(den)s courant, welcke voors(chreven)/
somme bekennen sij bij desen ontfangen/
te hebben uyt handen vanden acceptant/
dienende dese voor quittantie, mits d'/
welck verclaeren sij tot de voors(chreven) goede-/
ren, geen recht, actie nochte pretentie/
meer te hebben directelijck nochte indi-/
rectelijck eodem iure sonder reserve,/
sulckx dat de voors(chreven) geheele twee/
partijen [ - behoudelijck een daghm(ael), waer op de collegie [vacat] is treckende eene rente van hondert g(u)l(den)s capitaels - ] nu compete(rende) aenden acceptant/
mits hij het paert ende deel heeft uyt-/
gecocht van peeter mercx e(nde) joanna de/
vroije volgens acte gepasseert voor den/
not(ari)s petit ende sekere getuijgen den/
[vacat] alles onder obl(igati)[e] van/
hunne respective persoonen e(nde) goederen/
present e(nde) toecomende met submissie/
e(nde) renuntiatie als naer recht, welcke/
parceelen sij transportanten . sijn war-/
rande(rende) voor niet voorder belast als voors(chreven)/
staet onder obl(igati)[e] als voor, constitue(rende) ten/
effecte van dijen onwederoepelijck/
een ider thoonder deser, ten eijnde van/
vernieuwinge te geschieden voor/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
als alo(mm)e elders, consente(rende) aldaer inde/
gewillighe condemnatie parate ende/
reele ex(ecuti)[e] mede in d'ontgoedenisse e(nde)/
goedenisse sonder daghement gelove(nde)/
et(ce)th(er)a. Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen/
loven ten daghe voors(chreven) ter presentie/
van hendrick swinnen e(nde) jan crabeels/
als getuijgen depost comparerende pauwel/
woitiens weduwenaer wijlen maghdalena
//
moes, beneffens andries coenen in houwe-/
lijck met magdalena woitiens, ende/
machiel woitiens, verclaeren in ofte/
tot die voors(chreven) goederen geen recht/
ofte actie te pretenderen ofte te/
reserveren, sijnde die minute originele/
deser becleet met behoorelijcken segel/
ondert(eecken)t met het marcq van lauwereijs brans,/
met het marcq van elisabeth moes, michiel/
decker, met het marcq van anna moes,/
met het marck van jan terre, met het/
marcq van joanna van emelen, met/
het marcq van jan de neck, pauwel/
[paul] woijtjens, mach met het marcq van/
machiel woitiens, met het marcq van/
andries coenen, jan swinnen beneffens/
mij notaris ende was onderteeckent/
p.m. vanderhaert not(ariu)s pub(licu)s 1728/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uuyt crachte als voor/
heeft den bovenstaenden contracte not(ariae)l/
alhier in alle e(nde) igewelcke sijne poincten/
vernieuwt, herkent ende gerealiseert,/
eentsaementlijck met behoorelijcke ver-/
theijdenisse opgedraegen die goederen/
hier boven in sijne reg(eno)ten ende situ-/
atien naerder uuytgedruckt, ende die
//
transportanten daer uuyt ontgoijt ende/
onterft sijnde soo is daerinne ter mae-/
nisse des heere meijers e(nde) bij wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen gegoyt e(nde)/
geerft den off(iciae)l arnoldus gilbert present/
e(nde) ten behoeve van jan swinnen e(nde) joanna/
coenen gehuysschen e(nde) innegesetene van/
lubbeeck ofte huns actie hebbende ac-/
cepterende, et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio, die transpor-/
tanten obl(igando) subm(ittendo) ac renu(n)t(iando) in forma coram/
jo(nke)[r] albert francois van winge e(nde) s(ieu)[r]/
jo(ann)es van arenbergh schepenen hac/
quarta martii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer