SAL8325, Act: R°268.2-V°268.1 (139 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°268.2-V°268.1  
Act
Date: 1728-03-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-29 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naerbes(chreven) gestaen s(ieu)[r] nicolaus fran-/
ciscus van molle, den welcken onder obligatie/
submissie ende renuntiatie als naer recht heeft/
verclaert hem te stellen borghe ende cautionaris/
als principael voor het gene de heere proviseurs/
ende rentm(eeste)[rs] van de fondatie d'heere henricus van-/
dervoort sullen comen t'executeren tot laste/
van niclaes vanlangendonck uijt crachte van/
sekere acte van taxaet becomen t'sijnen laste/
voor d'heeren schepenen voors(chreven) beloopende ter/
somme van vijffentwintigh guldens sesthien/
stuyvers twee oorden gelovende daer vorens/
altijt in sijnen priveen naeme inne te staen/
ingevalle den vonnisse, midts de geinterjecteerde/
reformatie, in den souv(erijnen) raede van brabant/
wirde geretracteert, renuntierende ten/
effecte dier aen alle ende iegewelcke privilegien/
dese eenighsints contrarierende, ende signantelijck/
beneficio ord(inis) divis(ionis) et excuss(ionis) sigh daer over/
houdende voor gecertioreert, reserverende
//
dien onvermindert sijne actie van indemni-/
teijt tot laste van sijne principalen den/
voors(chreven) vanlangendonck hier toe gedaeght/
door den dienaer jan vermeijlen ut retulit/
coram jo(nk)[er] albert francois vanwinghe ende/
h(ee)[r] ende m(eeste)[r] hijacinthus jacobus schouten/
schepenen desen vierden meert 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer