SAL8325, Act: R°358.1-V°358.1 (184 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°358.1-V°358.1  
Act
Date: 1728-05-24
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] meijers e(nde) schepenen/
van loven naergen(oem)[t] gestaen den not(ari)s vanderhaert off(iciae)[l]/
der derde schrijffcamere alhier uuyt crachte vande/
onwederoepelijcke procuratie hem als thoonder/
vanden naervolgende contracte not(ariae)[l], om den/
selven alhier te vernieuwen, herkennen ende/
realiseren gegeven, waer vanden teneur is/
volgende. Op heeden desen 8 augusti 1713 com-/
parerende voor mij georgio de coninck als openbaer/
not(ari)s tot loven residerende present die getuijgen/
hier onder te noemen, d'heer hubertus egidius/
vander noot secretaris vande universiteijt et(ce)t(er)[a] ofte/
conservatorie der selver soo voor hem als in qua-/
liteijt als momboir van jouff(rouw)[e] clara helena/
vandernoot sijne minderjaerige suster, jouff(rouw)[e]/
dorothea catharina vandernoot hun sterck-/
maeckende voor heer ende m(eeste)[r] leo franciscus/
chartron advocaet et(ce)t(er)[a] welcke comp(aran)ten/
bekennen vercocht, gecedeert ende getrans-/
porteert te hebben aen ende ten behoeve/
van jan reijdams coster van wespelaer alhier/
present, ende in coop accepterende, gelijck sij/
cederen ende transporteren mits desen ierst/
een daghmael lants gelegen onder wespelaer/
op de varensijn reg(enot)en de waijestraete ter i[e]/
den h(ee)[r] van wespelaer ter ii[e] de wed(uw)[e] gaspar/
gorts ter iii[e] d'erffgen(aemen) woutiers tot mechelen/
ter iiii[e] sijden/
Item een half boender lants gelegen onder de/
beeck opt molenvelt reg(eno)ten de leijgrecht ter i[e]/
den molenweg ter ii[e] s(in)t gertruijden ter iii[e] ende/
aert van malcot erffgen(aemen) ter iiii sijden/
Item onderhalf daghmael lants opt clijn molen/
velt reg(eno)ten het beeckvelt ter i[e] den h(ee)[r] van/
wespelaer ter ii e(nde) iii[e] peeter vanden poel over/
d'erffgen(aemen) h(ee)[r] menten pastoir van thildonck/
ter iiii sijden./
Finaelijck een daghmael lants gelegen onder/
wespelaer voors(chreven) reg(eno)ten het collegie du baij/
ter i[e] het groot molenvelt ter ii, den h(ee)[r] van/
wespelaer ter iii[e] ende den acceptant ter iiii/
sijden, chijnsende de voors(chreven) goederen aende/
collegie du baij ontrent de sesse stuij(vers) salvo iusto/
respective inde eerste, vierde, elffste ende twelfste/
gichte sonder meer, daer over goet gaurrant
//
geloven(de), welcken coop e(nde) transport is geschiet, om/
ende mits de somme van drij hondert e(nde) vijftigh/
gul(den)s courant gelt, die geene hij acceptant ge-/
loeft te betaelen te s(in)[t] andriesmisse naestcome(nde)/
als wanneer oock sal comen int besit vande voors(chreven)/
goederen oft prouffijten de huere ingevolge van/
de huercedulle daer van sijnde verclaerende de/
volgens de voors(chreven) transportanten tot de voors(chreven)/
goederen geen het minste recht nochte actie meer/
te hebben nochte te behouden in eeniger/
manieren directelijck ofte indirectelijck consen/
tere(nde) des volgens inde goedenisse e(nde) ontgoedenisse/
prout moris et stijli, ten dijen eijnde constituerende/
ider thoonder deser om dese soo voor de h(e)[ren] meijer/
ende schepenen van loven, wespelaer e(nde) alo(mm)e/
elders te vernieuwen e(nde) herkennen, mitsgaders/
omde voors(chreven) transportanten uuyt de voors(chreven) goederen/
te ontgoeden, e(nde) hem acceptant daer [inne] te goeden,/
vestigen e(nde) erffven met alle solemniteijten van/
rechten daer toe gerequireert, eentsaementlijck/
omden gebreckelijcken int' onderhouden e(nde) vol-/
brengen desers volontairlijck te doen e(nde) laeten/
condemneren met costen sonder eenig voorgaende/
daghement gelove(nde) semper ratum et gratum, obl(igando)/
subm(ittendo) ac renun(tiando) in forma. Aldus gedaen e(nde) gepasseert/
ten tijde voors(chreven) present peeter de waersegger, e(nde)/
peeter persijn als getuijgen hier toe geroepen e(nde)/
gebeden, sijnde d'originele minute deser becleet met/
behoorel(ijcken) segel bij de voors(chreven) comp(aran)ten beneffens mij/
not(ari)s ondert(eecken)t inde marge staet de coopsomme in/
dese vermelt is op den 4 (decem)ber 1713 present mij/
not(ari)s betaelt aende voors(chreven) comp(aran)ten onderstont/
quod attestor signatum g(eorgius) de coninck not(ariu)s/
1713/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uuijt crachte als voor heeft den/
bovenstaende contracte in alle e(nde) igewelcke sijne/
poincten herkent e(nde) gerealiseert, eentsaementl(ijck)/
met behoorelijcke verthijdenisse opgedragen allen/
die goederen inden bovenstaende contracte/
naerder gedesigneert exp(osito) impositus est den off(iciae)l/
gilbert present ende accepterende, et eadem/
bona reddidit
, ten behoeve van jan reijdams/
coster van wespelaer et satis et waras, prout/
in dicto contractu den transportant obl(igando) subm(ittendo)/
ac renun(tiando) in fo(rm)a coram jo(nke)[r] albert francois/
van winge e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh 24/
maii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-21 by pieter-jan lahaye
[sine deletum] de goederen e(nde) revenuen van hunnen ambachte,/
dienende dese voor actum in forma, onder stondt mij/
present raedt pensionaris signatum p. van(den) broeck
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer