SAL8325, Act: R°47.1-R°49.1 (24 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°47.1-R°49.1  
Act
Date: 1727-08-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-12 by pieter-jan lahaye
Allen de gene die dese letteren sullen sien oft/
hooren lesen, saluijt, wij jo(nke)[r] philip louis/
baron van schore, h(ee)[r] ende m(eeste)r hiacinthus/
jacobus schouten, s(ieu)[r] joannes van aren-/
bergh, ende s(ieu)[r] cornelis de berges sche-/
penen der hooft stadt loven, doen condt/
met kennisse der waerheijt dat alsoo wijlen/
jan de mol e(nde) desselffs weduwe wijlen catharina/
wensch representanten wijlen hieron(imus) vervaeren/
e(nde) maria molevoets met schepenen brieven/
deser stadt de date xiii[e] februarii 1675 in 3[a]/
verbonden waeren aen vrouwe smits weduwe/
wijlen jo(nke)[r] maximilianus peeters raedt ende/
rentm(eeste)r generael der heeren staeten van/
brab(an)t int quartier van loven (etceter)[a], e(nde) van/
haeren tweeden houwelijcke wed(uw)[e] wijlen d'heer/
caulants greffier der stadt loven (etceter)[a] in/
eene rente van vierentwintigh guldens/
sjaers uuijt eene meerdere rente van/
dertigh guldens sjaers verschenen voor/
diversche jaeren, ende mits over den geaban-/
donneerden sterffhuijse van de voors(chreven) catharina/
wensch wed(uw)[e] jan de mol bij de wethouderen/
der stadt aerschot curateur gestelt wesende/
den persoon van d'heer rumoldus smets/
soo heeft de voors(chreven) vr(ouw)e smits wed(uw)[e] caulants/
om te comen tot asseurante e(nde) betaelinghe/
der voors(chreven) rente uijt crachte van de voors(chreven)/
constitutie brieven versocht assistentie/
van rechte soo sijn haer geaccordeert/
geweest [deser stadt] opene brieven van leveringhe/
op panden [de date xv[e] feb(rua)rii 1727 onderteeckent du chateau] addresserende aenden meijer/
der stadt aerschot alwaer die pandde geerd(en)
//
den voors(chreven) geabandonneerden sterffhuijse [competere(nde)] geleghen/
sijn, als te weten ierst seker huijs ende/
hoff groot ontrent twee daghmaelen/
onder aerschot op den ouwrodenbergh, regh(enot)en/
de herbaene in twee seijden, jan/
bastiaens ter iii[re], e(nde) niclaes roelants/
ter vierdere sijden/
Item alnoch een stuck landts opden/
voors(chreven) ouwrodenbergh groot ontrent/
drije daghmaelen onbegrepen der maete/
regenoten jacques geerts ter i[re], hendrick/
witters ter ii[re], e(nde) niclaes roelants ter/
iii[re] sijden, welcke voors(chreve) panden den/
voors(chreven) meijer van aerschot oock in handen/
van den bode [exploittant] jan francois ramlo heeft/
gelevert [opden 26 feb(rua)rii 1727] volghens relaes [ofde dat] onderteeckent r(umoldus)/
smets staende in pede der selve brieven/
Welcken volghens is den voors(chreven) d'h(ee)[r] ru-/
moldus smets in qualiteijt als curateur/
vanden voors(chreven) geabandonneerden sterffhuijse/
bij condtbrieven deser stadt gedaeght door/
de voors(chreven) bode ramlo ut retulit, om de selve/
leveringhe van panden te comen/
sien decreteren e(nde) verclaeren executoriael/
door faute van voldoeninghe der voors(chreven)/
rente, ende alsoo ten dage dienende den/
voors(chreven) curateur niet en is gecompareert,/
[ende dats cornelis witters] ende mits oock de sisseringe van oppositie/
met verclaeren bij den procureur davidts inden/
naem van cornelis witters ingesetenen van/
aerschot gedaen ter rolle vanden lesten meert/
lestleden, ende d'acceptatie der vrouwe/
impetrante, e(nde) den vonnisse der heeren schepenen
//
deser stadt daerop gevolght in date/
vijffden aprilis lestleden, soo is de selve/
leveringhe van panden opden xi[en] der selver/
maendt april 1727 gedecreteert ende/
verclaert executoriael, dijenvolghens/
uuyt crachte van dijen sijn de voors(chreven)/
goederen ter huere gestelt door den/
bode ramlo bij behoorelijcke plocla-/
matien ende affictien van billetten - in hou-/
dende de specificatie vande selve met/
designatie vande plaetse e(nde) tijde waer/
ende wanneer de selve souden verhuert/
worden - geaffigeert soo aen de kerckdore/
der hooft kercke der stadt aerschot,/
ende van den voors(chreven) geexecuteerden huijse/
als herberge aldaer genoempt de/
craen, ende opden xvii[en] april daer/
naer den verhuerdagh gehouden voor/
den officiael l'archier, ende mits geene/
huerlinghen en sijn gecompareert/
heeft de voors(chreven) vrouwe smits/
requeste gepresenteert ten eijnde/
van permissie om de selve goederen/
te moghen vercoopen, d'welck oock/
bij appointement vanden xxiiii[e] april/
1727 onderteeckent p. van(den) broeck loco/
van dieve is geaccordeert, e(nde) naer/
vermoghen van dijen geprocedeert/
naer voorgaende affictien van billetten/
als voor tot vercoopinghe vande/
selve goederen bij vier distincte sit-/
daeghen van xiiii tot xiiii daeghen
//
tot aerschot inde voors(chreven) herberge/
de craen, waervan den lesten ex/
gratia is geweest den xi[e] junii/
1727 alswanneer de selve goederen/
ten uuijtgaen der brandende kersse/
sijn gebleven aen s(ieu)[r] adriaen jennes inden/
naem e(nde) ten behoeve van s(ieu)[r] adriaen servaes/
kerselaers aldaer present e(nde) t selven oock accepterende/
als lesten hoogher e(nde) verdierder omme ende/
voor de somme van sesse hondert guldens/
wisselgelt eens, ende daer over aen den selven/
van weghens d'officie den palmslagh gegheven/
door den voors(chreven) bode ramlo uuijtwijsens/
de conditien daer over bij den officiael l'archier/
gehouden alhier gesien e(nde) gebleken, allen d'welck/
alsoo gedaen sijnde, is den voors(chreven) dh(ee)[r] rumoldus/
smets als curateur vanden voors(cheven) geabandon-/
neerden sterffhuijse met condtbrieven deser/
stadt herdaeght door den voors(chreven) bode ramlo/
ut etiam retulit, om over de voors(chreven)/
vercoopinghe te comen sien ende/
hooren interponeren het decreet der heeren/
schepenen van loven, ende mits den voors(chreven)/
kerselaers sijne cooppenninghen opden vijffden/
augusti 1727 alhier ter greffie heeft geconsig-/
neert ad opus ius habentis, uuijtwijsens d'acte/
van consignatie onderteeckent philippi, welcke/
penninghen den eerw(eerdige) heere geldolphus josepus/
michiels in qualiteijt als curateur voor de voors(chreven)/
vrouwe smits e(nde) uuijt crachte van app(roba)[tie] der/
voors(chreven) heeren schepenen onder sijne quittantie/
heeft gelicht e(nde) alvolghens geconsenteert inde/
ontgoedenisse e(nde) goedenisse, doen condt ende/
te weten certificerende mits dese dat/
bij ons schepenen bovengeschreven int langhe/
oversien sijnde de voors(chreven) brieven van leveringhe/
[op panden decreet, conditien, exploitten ende procedure met] allen t'gene daer inne gedaen e(nde) gebesoigneert
//
is geweest, hebben wij schepenen ter manisse/
des heere meijers deser stadt daerover/
staende van weghen ons genad(ich)[s] heere hertogh/
van brabant, ende van sijn recht van naeder-/
schap renuntierende, procederende alsoo tot/
d'interpositie vanden voors(chreven) decrete, bij onsen/
vonnisse geauthoriseert e(nde) authoriseren/
mits desen de voors(chreven) vercoopinghe,/
e(nde) allen t'gene uuijt crachte als voor/
daerinne gedaen e(nde) gebesoigneert is/
geweest, ende voorts, den voors(chreven) curateur/
van den voors(chreven) geabandonneerden sterffhuijse/
e(nde) alle andere behoorelijck ter puijen aff/
voortsgeroepen sijnde ende niet compa-/
rerende, deffaut ende contumatie/
gevende, ende voort proffijt van dijen/
hun van alsulcken recht, actie, e(nde) gerech-/
tigheijt als sij totte voors(chreven) goederen/
souden moghen hebben, verstekende, hebben/
wij de selve goederen aengewesen ende/
aenwijsen bij desen aende voors(chreven) adriaen/
servaes kerselaers, om bij hem gebruijckt/
beseten ende geproffiteert te worden als/
sijne eijgene goederen, ende is dijen-/
volghens den selven kerselaers daer/
inne gegoeijt e(nde) geerft mette solemni-/
teijten van rechte daer toe gerequireert/
actum desen 5[e] augusti 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer