SAL8325, Act: R°56.1-R°57.2 (30 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°56.1-R°57.2  
Act
Date: 1727-08-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-14 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
ende schepenen van loven naerbes(chreven) gestaen/
den officiael l archier uijt crachte ende/
naer vermoghen vande onwederoepelijcke/
procuratie geinsereert in sekere publiecque con-/
ditien van vercoop gehouden voor den not(ari)s j(acobus) a(ntonius)/
durij ende sekere getuyghen, daer van als thoonder/
geconstitueert sijnde, midtsgaeders uyt crachte/
van procuratie staende op den voedt vande copye/
auth(entiecq) der voors(chreven) conditien, waer van den teneur/
alhier is gesien ende gebleken, heeft met behoore-/
lijcke verthijdenisse opgedraeghen seker huys/
appendentien ende dependentien alhier gestaen/
ende gelegen op de proefstraete wesende/
het hoeckhuijs aende craeckestraete genoempt/
het wilt vercken rege(noten) de straete van voor/
ter i[e] de voors(chreven) craeckestraete ter ii[e], het/
huijs genoempt het casteelken van heverle/
met d'engelsche predickheeren ter iii ende/
m(ijnhee)[r] jan cornet ter iiii sijden, ende midts d'ordon-/
nantie van rechten den voors(chreven) opdraegere/
uijt crachte ende naer vermoghen als voor/
uijt het selve ontgoeijt ende onterft sijnde/
sijn daerinne ter manisse des heeren meijers ende/
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen behoo-/
relijck gegoeyt ende geerft s(ieu)[r] gregorius cremers/
ende jouff(rouw)[e] catharina soignij gehuysschen present/
alhier den officiael lanckmans, voor de selve/
accepterende met gelofte van satis et waras
//
alles naerder als bij de [voors(chreven)] publiecque conditien/
sijnde den selven huijse bij keersbrandinghe gebleven/
aenden voors(chreven) s(ieu)[r] gregorius cremers om ende/
midts de somme van vijff duijsent guldens wisselgeldt/
boven vijfthien stomme hooghen, ende vijff hondert/
drij andere hooghen, stuijvergeldt (etcetera) achtervolghens/
de voors(chreven) conditien, welcke alhier worden ge-/
houden voor gerepeteert ende geinsereert, den/
voors(chreven) geconstitueerde, obligando, submittendo/
ac renuntiando pro ut in communi forma coram/
jo(nke)[r] albert francois van winghe ende s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh schepenen desen 25 aug(us)ti 1727/
Copije der voors(chreven) procuratie/
D'onderges(chreven) sebastianus michiels licentiaet inde/
medicijnen getrouwt met jo(ffrouw)[e] catharina hendricx,/
jo(ann)es denies getrauwt met anna hendricx, joanna/
hendricx ende den procur(eur) durij geauthoriseert voor/
maria ende arnoldus hendricx bij appointement/
der heeren oppermomboirs der stadt loven in date deser/
beneffens aert hendricx vaeder der voors(chreven) kinderen/
verclaeren ontfanghen te hebben van s(ieu)[r] gregorius/
cremers ende jouff(rouw)[e] catharina soignij gehuysschen/
coopers van t' huijs inde bovenstaende conditien/
geroert de somme van vijff duijsent gul(den)s wisselgeldt/
op rek(eningh)[e] vande coopsomme dijer, sullende de meer-/
rest opgeleyt worden te loven kermisse naest-/
comende bij ajusteringhe der capitaele vande/
chijnsen die moeten gecort worden, als nyet/
begrepen inde voors(chreven) conditien van vercoop, con-/
senterende dijen onvermindert inde ontgoedenisse/
ende goedenisse in forma ingevolghe de selve/
conditien, op reserve van onse actie ten laste/
der voors(chreven) coopers voor het restant bij ajusteringhe/
als voor actum loven den 14[e] junii 1727 ter presentie/
van s(ieu)[r] theodorus otto ende van joannes weijbrechts
//
getuijghen, is onderteeckent met het merck van/
aert hendricx in dese forme a.h. s(ebastianus) michiels 1727/
catharina hendricx, joannes denies, anna hendricx/
joanna hendricx, j(acobus) a(ntonius) durij, theod(orus) otto, joannes/
weijbrechts/
Copije der quitt(antie) van(de) pondtpenninghen/
Ontfanghen van s(ieu)[r] gregorius cremers de/
somme van twee hondert tweeennegentigh/
guldens eenen stuyver wisselgeldt voor de pondt-/
penninghen van een huys gestaen op de proefstraete/
genoempt het wilt vercken vercreghen tegens/
aert hendricx voor vijff duijsent guldens wissel-/
geldt boven vijfthien stomme hooghen, vijff hondert/
ende drij andere, het stuyvergeldt (etcetera) volghens/
conditien gehouden door den not(ari)s durij 8 meij/
1727 actum 25 ditto ende depost is bevonden/
volgens conditien dat ten penn(ingh) 27 moeten worden/
gecort de capitaelen van vier guldens elff/
stuyvers aent' cappittel van s(in)[te] peeters ende/
van twee goude croonen aenden heere snavels/
alsoo dat aende bovenges(chreven) somme moet worden/
gecort in wisselgeldt 8 - 16 - 2 soo rest te betaelen/
twee hondert drijentachentigh guldens vier stuyvers/
twee oorden welcke is ontfanghen ende sijn/
de voorgaende pondtpenninghen betaelt 24 augusti/
1702 met de somme van 130 gul(den)s signatum g(uillielmus) f(ranciscus)/
van molle 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer