SAL8325, Act: R°57.3-R°58.1 (31 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°57.3-R°58.1  
Act
Date: 1727-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-14 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen van loven naerbeschreven gestaen/
jannes mattheus lanckmans officiael der derde/
schrijffcamere, denwelcken uuijt crachte e(nde) naer/
vermoghen van sekere publique conditien van/
vercoopinghe binnen dese stadt loven gehouden/
bij den notaris m(eeste)r gaspar l'archier ter instantie
//
van s(ieu)[r] jan francois van gerve ende maria/
van arenbergh gehuijsschen voor d'eene hellicht/
ende s(ieu)[r] joannes baptista noé weduwaer wijlen/
maria catharina van bernberghen als vader/
e(nde) momboir sijnder minderjarige kinderen/
voor d'ander hellicht uuijt crachte e(nde) op/
macht van authorisatie der eerw(eerdige) heeren/
oppermomboiren deser voors(chreven) stadt e(nde) ressort/
van loven de date vierden (octo)bris 1723/
onderteeckent j rombouts, mitsgaeders/
oock uuijt crachte vande onwederroepelijcke/
procuratien totte goedenisse geinsereert/
inde quittantien van voldoeninge verleijt/
bij den voors(chreven) van gerve cum sua in date/
17[e] januarii 1724 ende bij den voors(chreven) noé/
in date 9[e] (decem)bris 1723 respective alhier in/
originalibus gesien e(nde) gebleken, heeft mits/
d'ordonnantie van rechte opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse in handen des/
heere meijers onderhalff daghmael bempts/
geleghen onder houdtheverle regenoten/
de pastorije aldaer ter i[re], de leijgrachte/
ter ii e(nde) iii[re], den barbier schoon ter iiii/
e(nde) s heeren straete ter vijffdere sijden, in de/
voors(chreven) conditien van vercoopinghe uuijt-/
gedruckt den derden coop soo e(nde) gelijck het/
selve goet op den 29[e] (octo)bris 1723 bij kersbran-/
dinghe is verbleven aen s(ieu)[r] guilliam/
leunis borgher e(nde) m(eeste)r cremer binnen dese/
stadt loven als lesten hoogher e(nde) verdierder/
t saemen metten palmslagh hooghen e(nde) ander/
ongelt ter somme van twee hondert/
thien guldens vier stuijvers wissel ende/
sterckengelde den schellinck a sesse stuijvers/
e(nde) alle meerdere e(nde) mindere munte naer advenant
//
gerekent achtervolghens de voors(chreven) conditien/
van vercoopinge alhier in originali gesien/
e(nde) gebleken, dusvolghens ter manisse des/
heere meijers ende wijsdomme der naerge-/
noempde heeren schepenen, de voors(chreven)/
transportanten respective uuijt het/
voors(chreven) goet ontgoeijt ende onterft wesende,/
soo sijn int voors(chreven) onderhalff daghmael/
bempts met alle solemniteijten van rechte/
behoorelijck gegoeijt ende geerft s(ieu)[r] guilliam/
leunis ende [vacat] gehuijsschen/
present alhier den notaris e(nde) officiael l'archier/
t'hunnen behoeve ende voor hunne erffven/
ende naercomelinghen ofte huns actie/
hebbende t'selven accepterende, den voors(chreven)/
opdraegere per monitionem, iure, satis, et/
waras als inde voors(chreven) conditien van vercoo-/
pinghe e(nde) procuratie die alhier worden/
gehouden voor geinsereert e(nde) gerepeteert/
van woordt tot woorde oblig(ando) submitt(endo)/
ac renuntiando in forma coram jo(nke)[r]/
albert francois van winghe, e(nde) s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh scab(inis) hac xxvi augusti 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer