SAL8325, Act: R°8.1-R°10.1 (5 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°8.1-R°10.1  
Act
Date: 1727-07-03
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-01 by kristiaan magnus
Allen die gene die dese tegenwoordige letteren/
sullen sien oft hooren lesen saluijt, wij jo(nke)[r] albert/
francoijs van winge, h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hijacinthus jaco-/
bus schouten licentiaet in beijde rechten e(tceter)a s(ieu)[rs]/
joannes van arenberch ende cornelis berses/
alle schepenen der stadt loven doen condt met/
kennisse der waerheijt dat alsoo s(ieu)[r] martinus/
le brun ende jouff(rouw)[e] jenna marie cousin gehuijs-/
schen ingesetene der stadt ende vrijeheijt van/
wavre met schepene brieven deser stadt in/
date 4 aprilis 1719 in 3[a] verbonden ende/
verobligeert waeren aenden heijligen geest/
ende andere fondatien int groot beggijnhoff/
binnen dese stadt, in eene rente van tachen-/
tich guldens s'jaers. Item aent' godtshuijs/
van s(in)[te] monica genoemt die engelsche nonnen/
in eene rente van een hondert guldens s'jaers/
bij schepene brieven deser stadt in date 26/
novemb(ris) 1722 oock in 3[a], om te comen tot/
asseurantie ende jaerel(ijcksche) betaelinge der/
voors(chreven) renten hadde den bode deser stadt/
leonardt vanden plas inden naem deser/
voornoemde renthefferen sigh respectivel(ijck)/
getransporteert opden 15 april 1719 ende op/
den 28 november 1722 binnen wavre voors(chreven)/
ende aldaer ten behoeve der eerste rentheffe-/
ren genomen seker huijs appendentien ende/
dependentien gestaen tot waver opde hoogh-/
straete reg(enot)[en] de v(oorschreven) straete ter i[e] den doctoir/
de reije ter ii[e], barbara stuvens wed(uw)[e] leon/
v(er)ranger ter iii[e] e(nde) iiii[e] alsnu genoemt den groenen/
hondt./
Item seker huijs append(entien) e(nde) dependentien
//
gestaen ende gelegen binnen deselve stadt/
inde brughstraet genoemt de balance rege(noten)/
s(ieu)[r] alard de sainte ter i[e], cath(ari)ne bassiau ter ii[e]/
de v(oorschreven) straete ter iii[e] de voors(chreven) geex(ecuteer)de ter iiii[e],/
ende ten behoeve vant' voors(chreven) godtshuijs van/
s(in)[te] monica heeft den v(oorschreven) bode tot asseurantie/
hender v(oorschreven) rente [genomen] het voors(chreven) huijs de balance/
ende het groot huijs daer neffens staende/
tegenwoordich bewoont door de voors(chreven)/
geex(ecuteer)de, ende mits den volontairen consente/
int' bekennen der voors(chreven) twee renten gedrae-/
gen, soo sijn de selve respectivel(ijck) op den 25 april/
1719 ende 28 novemb(ris) 1722 gedecreteert ge-/
worden ende v(er)claert execu(toriae)[l], daer toe/
alvorens geconcludeert sijnde, ende want/
de rentgelderen in gebreke bleven van betae-/
linge der voors(chreven) renten, soo sijn deselve/
bij contbrieven deser stadt behoorel(ijck) ge-/
daeght geworden door den voors(chreven) bode van/
den plas om de voors(chreven) resp(ectiv)[e] mainmisen ander-/
werff te comen sien decreteren ende verclaeren/
execut(oriae)[l], hetwelcke geschiet is op den 30[e] april/
1727 daertoe oock alvorens geconcludeert/
sijnde, ende mits non comparitie nochte oppositie/
soo sijn de voors(chreven) goederen bij publiecque conditien/
ende affictie van billjetten ter vente gestelt/
binnen waver met twee behoorel(ijcke) sitdaegen/
ende eenen naerderen ex gratia versocht ende/
geobtineert bij jongere rentieren, uuijtweijsens/
den appointemente in date 13 junii 1727 ond(erteecken)[t]/
p. van(den) broeck s(ecreta)[ris] gevolght op de requeste/
aende h(e)[ren] schepenen deser stadt gepresenteert
//
welcken lesten sitdach is gehouden opden 18 junii/
1727 over het huijs genoemt de balance ten/
huijse ende herberge vande wed(uw)[e] charle daix/
naer gedaene behoorel(ijcke) proclamatien e(tceter)a/
alswanneer het voors(chreven) huijs ten uuijtgaen/
vande brandende keirsse als hooghsten ende/
lesten verdierder is gebleven aenden bode/
lenaert vanden plas om ende voor de/
somme van seventhien hondert tweenvijftich/
gul(dens) wisselgelt achtervol(gende) die conditien/
van vercoop daer over gehouden door den/
officiael gilbert, voor ende ten behoeve/
van s(ieu)[r] franciscus t'kint coopman tot brussel/
Item het huijs genoemt den groenen hondt/
gestaen op de hoogh straet is op den 4[e] junii/
te vorens ten uuijtgaen vande brandende/
keirsse als hooghsten ende lesten verdierder/
gebleven aenden voors(chreven) s(ieu)[r] franciscus t'kint/
om ende voor de somme van sesthien hon-/
dert eenentachentich gul(dens) wisselgelt achter/
uuijtweijsens de selve conditien alhier/
in originali gesien ende gebleken, den/
welcken verclaerde dese twee incoopen/
gedaen te hebben voor ende ten behoeve/
van h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] arnoldus t'kint ad(vocae)[t] e(tceter)a sijnen/
broeder gelijck sulcx breeder bij de voors(chreven)/
conditien comt te blijcken, welcke vercoo-/
pinge alsoo gedaen sijnde, soo sijn de geex(ecuteer)[de]/
ende cooper gedaeght geworden door/
den v(oorschreven) bode vanden plas ut ret(ulit) om ten/
geprefigeerden daege over die gedaene/
vercoopinge te comen sien ende hooren/
interponeren den decrete van goedenisse,
//
ofte anderssints daer tegens te doen als/
ten raede, ende mits geene comparitie is/
wegens die executanten versocht dat soude/
worden voorts geprocedeert tot de selve,/
welcken aengemerckt doen condt ende te/
weten dat bij ons schepe(nen) voornoemt/
wel ende int' lange oversien sijnde die v(oorschreven)/
resp(ectiv)[e] schepene brieven, mainmisen, decreten/
ende anderwerff decreet, conditien van/
vercoop, permissie tot naerderen sitdach,/
ende allent' gene daer uuijt ende naer/
is gevolght, procedere(nde) dusvolgens tot/
interpositie van onsen decrete, hebben/
wij schepenen voors(chreven) ter manisse des h(e)[re]/
meijers deser stadt daer over staende/
van wegens den hertoge van brabant/
van sijn recht van naederschap renuntiere(nde)/
bij onsen vonnisse geautoriseert ende/
autoriseren bij desen die voors(chreven) vercoopinge/
ende allent' gene daer uuijt ende naer/
is gevolght, ende die voors(chreven) geex(ecuteer)[de] ander-/
mael, beneffens alle andere rechthebbe(nde)/
ter puijen van desen stadthuijse voorts-/
geroepen sijnde door den bode la croix/
ut ret(ulit), ende niemant comparerende/
die sich daer tegens opponeerde, dusvol(gens)/
deffault ende contumatie gevende, ende/
voort proffijt van dijen hen van alsulcken/
recht, actie ende gerechtigheden als sij tot/
de voors(chreven) twee huijsen souden mogen
//
hebben, verstekende, hebben wij schepenen/
voorn(oem)[t] die selve aen gewesen ende/
aenweijsen bij desen den voors(chreven) genomineerden/
cooper h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] arnoldus t'kint advocaet/
e(tceter)a tot brussel, present alhier den officiael/
gilbert voor ende ten behoeve vanden/
selven oft voor sijns actie hebbende accep-/
tere(nde), opden last vande chijnsen achtervol(gens)/
de voors(chreven) conditien die alhier gehouden/
worden voor geinsereert ende gerepeteert,/
welcken volgens is den selven inde/
meergenoemde twee huijsen behoorel(ijck)/
gegoijet ende geerft met alle solemni-/
teijten van rechte daer toe gerequireert/
actum 3 julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1727-07-03
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-01 by kristiaan magnus
Nota dat het groot/
huijs bij eene andere/
evictie is vercocht/
met de goederen onder/
limal ten laste/
van(de) heer lebrun vol(gens)/
conditien ten sel(ven)/
tijde gehouden door/
den off(iciae)[l] festraets/
in i[a].
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer