SAL8325, Act: V°110.2-V°112.2 (61 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°110.2-V°112.2  
Act
Date: 1727-11-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-27 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naerbeschreven gestaen/
den officiael l'archier uuyt crachte e(nde) naer/
vermoghen vande onwederroepelijcke procuratie/
hem als thoonder van sekeren contracte notariael/
om den selven alhier te vernieuwen herkennen/
e(nde) realiseren gegheven, waervan den teneur is/
volghende van woordt tot woorde. Op heden/
den 23[e] (septem)ber 1727 compareerde voor mij/
onderges(chreven) notaris t(ot) aerschot residerende,/
ende inde presentie van de getuijghen naer/
te noemen joan(nes) van hoeff e(nde) maria/
peeters wettighe gehuijsschen e(nde) innegesetenen/
van testel, diewelcke te saemen bekennen
//
ten dancke opgelicht ende ontfanghen/
te hebben uyt handen van dionisius dirickx/
de somme van hondert vijffentseventigh guldens/
loopende geldt, te weten den schellinck/
tot seven stuijvers, ende d'andere specien/
naeradvenant te rekenen, waer vooren/
sij comparanten aenden voors(chreven) dioni-/
sius dirickx, ofte sijns actie hebbende/
jaerelijckx geloven te gelden e(nde) te betaelen/
eene rente van acht guldens s'jaers,/
los ende vrij van alle lasten soo van/
x xx pen(ningen) 40[e] mindere ofte meerdere/
penn(ingen) ofte precarien alreede inne/
gestelt, oft hier naermaels inne te/
stellen, vallende de selve rente jaerel(ijckx)/
den 23[e] (septem)ber waervan den 23[e] (septem)ber 1728/
den eersten valdagh wesen sal, ende soo voorts/
van jaere tot jaere totte reele quijtinge/
toe die sal moeten geschieden met/
gelijck hondert vijffenseventigh gul(den)s/
altijdt met cost van brieven pontpen(ningen)/
mainmise in cas van beseth, gelovende/
de selve rente altijdt goet te houden/
ofter in toecomende iet aen gebraecke,/
ende de reelijcke betaelinghe wel ende/
loffelijck te doen t'elcken verscheijnende/
termijn als schuldt met recht verwonnen,/
waer vooren verobligerende sij compa-/
ranten hunne respective persoonen/
ende goederen, present e(nde) toecomende,/
soo meublier als immeublier onder/
renunti(atie) prout in forma, e(nde) signantel(ijck)/
tot hijpotecque ende onderpandt der/
selver rente sijn sij comp(aran)ten opdraeghende/
ende affecterende Ierst seven veerdeel
//
lants genoemt het hoffken reg(eno)ten/
het clooster van everbode oost e(nde) noort,/
jan lemmens erffghen(aemen) suijt, s(ieu)r berghen/
weest. Item vijff veerdel bosch als lant/
genoempt de pair, reghen(oten) het clooster/
van everbode in drij seijden. Item/
alnoch sijn opdraeghende seeker/
sille hoeijwasch geleghen int laer-/
broeck regh(enoten) den demer noort,/
den h(e)[re] pensionaris de vroeije oost/
het beggijnhoff van aerschot suijdt,/
d'abdije van everbode west, soo e(nde)/
gelijck sij het selven hebben vercreghen/
teghens jouffrauwe helena mintaert/
huijsvrouwe van s(ieu)[r] n. everaerts/
volghens conditie daer van sijnde ge-/
passeert den 16[e] aug(ustus) lestleden 1727 ge-/
passeert voor den not(ari)s van leemputte/
allen d'welcke parceelen sijnde geleghen/
onder den dorpe van testel. Item/
is eensgelijckx alnoch de voors(chreven) maria/
peeters tweede comparante deser/
opdraeghende haer kindtsgedeelte/
als haer is competerende uuytten/
hooffde van haeren vaeder jaspar/
peeters ende anna de carle haere/
moeder, waranderende de voors(chreven)/
gronden van erffven ende het voors(chreven)/
kintsgedeelte voor vrij en onbelast/
goet, sonder met eenige commeren/
ofte andere lasten beswaert te wesen
//
dan enckelijck op s'heeren chijns e(nde)/
rechte vanden gronde, ende nu/
voortaen op die voors(chreven) rente van/
hondert vijffentseventigh guldens/
capitaels die den voors(chreven) dionisius/
dirickx sijne huijsvrouwe ofte hens/
actie hebbende los e(nde) vrij sijn/
behoudende, waer over garrandt/
ende waerschap sijn gelovende/
constituerende ten dijen effecte onwe-/
derroepelijck mits desen den [vacat]/
ende alle thoonders deser om het/
gene voors(chreven) is te vernieuwen/
ende te herkennen soo inden souverijnen/
raede van brabant, loven aerschot/
ofte alomme elders daer het van/
noode wesen sal te geschieden/
om de voors(chreven) panden, ende het voors(chreven)/
kintsgedeelt voor de voors(chreven) rente/
wettelijck te realiseren e(nde) te affecteren,/
mede consenterende in het maecken/
van beleijde van mainmise, mede/
in het decreet e(nde) herdecreet vande/
heeren schepenen der stadt loven daer/
over te gheven tot volcomen vastigheijt/
ende affectatie der selver rente sonder/
voorgaende daegement obli(gando) submitt(endo)/
ac renuntiando prout in forma, ende/
naementl(ijck) de voors(chreven) vrauwe tweede/
comp(aran)te deser renuntierende van het/
privilegie senat(us) consult(i) vell(eiam) autenticq/
si qua mulier waervan sij ierst e(nde)
//
voor al door mij notaris is onder-/
richt geweest, hier waeren over jacobus/
vander beken ende niclaes janssens/
getuijghen tot desen aensocht e(nde) gebeden,/
ende was d'originele minute deser/
bij de voors(chreven) comp(aran)ten beneffens/
mij not(ari)s onderteeckent quod attestor/
signatum e. vander beken not(ariu)s/
Welcken volghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt crachte ende naer vermoghen als/
voors(chreven) heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle ende iegewelcke sijne/
poincten clausulen e(nde) articulen alhier/
vernieuwt herkent e(nde) gerealiseert,/
eentsaementlijck opdraeghen .../
behoorelijcke verthijdenisse tot asseu-/
rantie eender rente van acht guldens sjaers/
alle de respective goederen ten bovenstaenden/
contracte tusschen hunne regenoten naerder/
gespecificeert, ende mits d'ordonnantie/
van rechte ter manisse des heere meijers,/
ende wijsdomme der naergenoempde/
heeren schepenen expos(itus) impositus est/
dionisius dirickx cum sua, quo facto/
et ipse iterum reddidit opden last der voors(chreven)/
rente van acht guldens sjaers terminis/
tamquam debite persolvendum, den voors(chreven)/
opdraegere per monitionem iure satis/
et waras oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando/
in forma et prout in predicto contractu/
coram jo(nke)[r] albert francois van winghe,/
ende h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hijacintus jacobus schoten/
scab(inis) hac 3[a] (novem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer