SAL8325, Act: V°148.2-V°149.2 (79 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°148.2-V°149.2  
Act
Date: 1727-12-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-02 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert den welcken uuijt crachte/
ende naer vermogen vande onwederoepel(ijcke)/
procuratie tot goeden ende ontgoeden geinsereert/
inde publiecque conditien van vercoop over/
het naerbes(chreven) goederen [plecxken lants] gehouden door den not(ari)s/
f(ranciscus) gilbert van wegens die erffge(naemen) wijlen/
michiel schellekens, heeft dijenvol(gens) met be-/
hoorel(ijcke) verthijdenisse opgedraegen een plecxken/
landts gelegen binnen dese stadt op den/
mispelaer ontrent het clooster van placet/
ende den verloren cost groot een halff/
daghmael min ofte meer der juste maete/
onbegrepen met het plansoen daer op staende/
soo ende gelijck t'selve op den vi novemb(er) 1727/
ten uuytgaen vande brandende keirsse als/
hooghsten ende lesten verdierder is gebleven
//
aen robert poels den welcken verclaerde/
desen incoop gedaen te hebben voor ende/
ten behoeve van peeter de coster diet'/
selve heeft geaccepteert, om ende voor/
de somme - daer inne begrepen de gestelde/
hoogen - van twee hondert negen guldens/
wisselgelt, sonder stuyvergelt e(nde) ander/
ongelt achtervolgens de voors(chreven) conditien/
van vercoop alhier bij copije auth(entiec)[q] gesien/
ende gebleken die alhier worden gehouden/
voor geinsereert ende gerepeteert, e(nde)/
mits d'ord(onnan)[tie] van rechte die voors(chreven) vercoo-/
peren uuijt het voors(chreven) plecxken landts ont-/
goijet ende onterft sijnde, soo sijn ten/
erffel(ijcke) rechte daerinne behoorel(ijck) gegoijet/
e(nde) geerft den voors(chreven) peeter de coster/
beneffens emerentiana blockmans gehuijs-/
schen present alhier den not(ari)s gilbert voor/
e(nde) ten behoeve van(de) selve oft voor hens/
actie hebbe(nde) acceptere(nde) opde servitueten/
e(nde) chijnsen achtervol(gens) de voorberoepen con-/
ditien, de voors(chreven) vercooperen oblig(ando) subm(ittendo)/
ac renu(ntiando) prout in forma coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode h(e)[re] van roost e(tceter)[a] ende s(ieu)[r] cor-/
nelis berses 6 (decem)ber 1727/
Copije van(de) quitt(ant)ie der pontpe(nningen)/
Ontfangen van peeter de coster de somme/
van derthien gul(den)s 10 s(tuyvers) wisselgelt voor de
//
pontpe(nningen) van een halff dachmael lants/
gelegen op den mispelaer tusschen het clooster/
van placet ende den verloren cost rege(noten) de/
calcomstraete e(nde) daniel van dael ver-/
cregen tegens die erffge(naemen) michiel schellekens/
voor hondert vijffensestich gul(den)s wisselgelt/
boven die hoogen stuijvergelt, vand(en) buers/
e(tceter)[a] vol(gen)s conditie gehouden door den notaris/
gilbert op den 6 (novem)ber 1727 actum 5 (decem)ber/
1727 signatum g(uillielmus) ff(ranciscus) van molle/
Is gebleken bij quitt(ant)ie ond(erteecken)[t] boels in date/
1 (decem)bris 1687 dat michiel schellekens de voor-/
gaende pontpe(nningen) heeft betaelt met 10 gul(den)s, e(nde)/
v(er)claert den cooper desen incoop nyet te sijn/
geschiet voor een doode handt sign(atum) ut supra
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer