SAL8325, Act: V°183.1-V°185.2 (98 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°183.1-V°185.2  
Act
Date: 1727-12-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-08 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naerbes(chreven) gestaen den officiael lanck-/
mans uuijt crachte ende naer vermoghen/
vande onwederoepelijcke procuratie hem/
als thoonder van sekeren contracte notariael/
om den selven alhier te vernieuwen ende/
herkennen gegheven, waervan den teneur/
is volghende van woordt tot woorde./
Op heden desen 25[e] (octo)bris xvii[c] sevenen-/
twintigh voor mij notaris bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present de getuijghen naerge-/
noempt compareerde jouff(rouw)[e] maria fran-/
coise claes beggeijncken alhier opden/
ouden beggijnhove van s(in)[te] catharina/
alhier, dewelcke bekent ontfanghen te/
hebben uuijt handen van jouff(rouw)[e] maria catharina/
claes geassisteert van s(ieu)[r] martinus laureijs/
haeren swaegher ende toesiender eene/
somme van duijsent guldens wisselgeldt/
den schellinck a sesse stuijvers ende alle/
meerdere ende mindere munte naerad-/
venant gerekent, dienende dese voor/
manuale obligatie, ter saecke van welcke/
somme die voors(chreven) comparante belooft/
te gelden ten behoeve der voors(chreven) maria/
catharina claes alhier present acceptere(nde)/
eene erffelijcke rente van vijfftigh guldens/
sjaers in munte t'elcken valdaghe cours hebbende/
dan in cas van prompte betaelinghe uuijtter-/
lijck binnen sesse weken naer den valdagh/
sal die rentgeldersse gestaen mits betaelende/
a rate van den penninck xxv e(nde) alsoo met/
viertigh guldens ts'jaers, welcke rente is
//
cours e(nde) loop nemende op date deser/
e(nde) alsoo voor den eersten valdagh te ver-/
scheijnen ten gelijcken daeghe van den/
jaere xvii[c] achtentwintigh te leveren/
ende betaelen jaerelijckx ten preciesen/
valdaghe binnen dese stadt als schuldt/
metten recht verwonnen los ende/
vrije van alle personele reele ende/
mixte lasten soo van x xx meerdere/
ende mindere penninghen als vijant-/
lijcke contributien geexigeert ende/
naermaels t'exigeren nietteghenstaende/
sijne maj(estij)[ts] placcaerten e(nde) envoijen/
der heeren staeten geemaneert e(nde)/
naermaels t'emaneren het contrarie/
waeren medebrenghende aen dewelcke/
die voors(chreven) rentgeldersse wel expresselijck/
is derogerende mits desen, e(nde) alsoo voorts/
van jaere tot jaere totte effective/
affquijtinghe toe der voors(chreven) capitaelen/
die sal moghen geschieden t'eender/
reijse met gelijcke somme van/
duijsent guldens wisselgelt e(nde) met/
volle rente t'elcken teijde het die/
rentgeldersse gelieven sal, mits t'selven/
notarialijck opsegghende e(nde) preadvertere(nde)/
sesse weken voor den valdagh, tot asseu-/
rantie van welck voors(chreven) capitael ende/
croisen dijer, die voors(chreven) rentgeldersse is/
verobligerende haeren persoon e(nde) goederen/
meubelen e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende
//
ende naementlijck ierst sekere twee/
boinderen landts geleghen onder corbeeck/
over loo regenoten [vacat]/
[vacat]/
[vacat]/
Item vijff daghmaelen e(nde) een halff landts/
geleghen onder herent op die groote/
heijde, regenoten [vacat]/
[vacat]/
[vacat]/
Item seven daghmaelen lants geleghen/
op die voors(chreven) groote heijde, regenoten/
die kercke goederen van herent ter eenre,/
die straete ter ii[re]/
Item een halff daghmael lants onder/
den voors(chreven) dorpe geleghen aenden reijwegh/
regenoten [vacat]/
[vacat]/
alle de voors(chreven) goederen haer comparante/
competerende uuijtten hooffde van/
wijlen s(ieu)[r] lucas claes e(nde) jouff(rouw)[e] christina/
wolffstal haere ouders waeren ende haer/
ten deele gevallen bij scheijdinghe ende/
deijlinghe teghens haere respective broeders/
ende susteren gepasseert voor den notaris/
goemans e(nde) sekere getuijghen in date/
vijffden meert xvii[c] vier bij copije authenticq/
alhier gesien e(nde) gebleken, waranderende de selve/
goederen voor niet voorder belast als met/
twee halsteren coren aen jo(nke)[r] t sestigh e(nde)/
met eene rente van vijff hondert guldens/
capitaels aen s(ieu)[r] augustinus claes, welcke/
rente de voors(chreven) comparante belooft te quijten
//
ende rembourseren tusschen date deser/
ende vierthien daeghen, e(nde) daervan aende/
voors(chreven) maria catharina claes ende/
haeren toesiender s(ieu)[r] laureijs te thoonen/
de quittantie ende cassatie der voors(chreven)/
rente, gelovende oock in cas van/
insuffisantie altijdt te sullen assigneren/
naerdere e(nde) suffisante panden ter/
manisse e(nde) ten contentemente der/
voors(chreven) rentheffersse e(nde) haeren voors(chreven)/
toesiender, consenterende over alle/
de voors(chreven) goederen e(nde) naerdere t'assig-/
nerene panden tot asseurantie der/
voors(chreven) rente e(nde) croisen dijer int/
slaen van mainmise, decreet e(nde) herdecreet/
der heeren schepenen van loven daer over/
te verwerffven ten coste der rentgeldersse/
constituerende alvolghens onwederroepe-/
lijck een ieder thoonder deser ofte van/
copije authenticq om te compareren/
voor den souverijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven ende/
alomme elders e(nde) den inhoude deser aldaer/
vernieuwende e(nde) herkennende te con-/
senteren inde voluntaire condemnatie/
parate e(nde) reele executie, mede int/
slaen van mainmise, decreet e(nde) anderwerff/
decreet als voor sonder eenigh voorgaende/
dagement de suranneringe nietteghenstaende/
oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando in forma/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven/
ten daghe, maendt ende jaere voors(chreven) ter
//
presentie van s(ieu)[r] matthijs gilbert,/
ende michael tillie als getuijghen/
tot desen aensocht, d'originele minute/
deser - becleet met behoorelijcken/
segel - is onderteeckent m(aria) f(rancoise) claes/
m(artinus) laureijs, maria catharina claes,/
mattijs gilbert, michiel tillie et a/
me notario quod attestor, signatum/
gasp(ar) larchier not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus/
1727/
Aldus vernieuwt ende herkent den/
bovenstaenden contracte notariael in/
alle sijne poincten clausulen e(nde) articulen/
consenterende alvolghens int slaen/
van mainmise et pro ut latius in/
predicto contractu, oblig(ando) submitt(endo)/
ac renuntiando in forma coram/
jo(nke)[r] albert francois van winghe, ende/
s(ieu)[r] cornelis de berges scab(inis) hac ultima/
(decem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer