SAL8325, Act: V°252.2-R°254.1 (132 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°252.2-R°254.1  
Act
Date: 1728-02-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-12 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den off(iciae)[l] vanderhaert uuyt crachte vande/
onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoonder van(de)/
naervolge(nde) contracte not(ariae)l, omden selven alhier/
te vernieuwen herkennen e(nde) realiseren gegeven/
waer van(de) teneur is volge(nde). Op heden den/
16 feb(ruarii) 1728 voor mij ludovicus stobbaerts/
bij sijne keijserleijcke ende conincklijcke maje(stij)ts/
souverijnen raede geord(ineer)t in brabant geadmitteert/
not(ari)s publieck tot lier residerende ende inde/
presentie van die getuijge naergenoempt,/
compareerde den eerw(eerdige) heere josephus an-/
tonius peeters pastoir in emblehem bivange
//
deser stadt mij notario bekent ter i[e], ende jannes/
peeters sijnen broeder innegesetenen van thil-/
donck ter andere seijde, welcken heere eersten/
comparant heeft verclaert soo hij doet bij dese,/
wel ende wettelijck te hebben vercocht,/
gecedeert ende getransporteert aenden voors(chreven)/
tweeden comparant sijnen broeder ende/
desselfs huysvrouwe elisabeth van etterbeeck/
het selve voor hem ende sijne huysvrouwe/
accepterende voor ende om de somme van/
seven hondert guldens courant gelt eens,/
bijden heere eersten comp(aran)t ten volle ont-/
fangen dienende dese voor absolute quittantie/
sonder van andere te moeten doceren, eerst/
seker stuck lants groot onderhalf daghmael/
gelegen onder den dorpe van bergh inden/
cauter bij den wintmolen regenoten jan/
bertels ter i[e], d'erffgen(aemen) geeraert mommens ten/
ii[e] anthoen van doren ter iii[e] ende den vaer-/
wegh van bergh op mechelen ter iiii[e] sijden/
Item een derdendeel lants gelegen opden voors(chreven)/
cauter comende de goederen van cortenbergh/
ter i[e], anthoni selkens ter ii[e], d'erffgen(aemen) van(de)/
heere balbani ter iii[e] sijden./
Item een half boinder lants gelegen op het/
daeldervelt aldaer reg(eno)ten het clooster van/
cortenbergh ter i[e], het bock van s(in)[te] cathalij-/
nen binnen mechelen ter ii[e] sijden. Item/
de hellicht van drij daghmaelen lants/
gelegen in het erpsvelt reg(eno)ten de abdije/
van s(in)[te] michiels tot antwerpen, met ii[e]/
sijden ende het clooster van cortenbergh/
ter derdere sijde, ende finaelijck een half/
boinder bossch gelegen inde campenhout/
bemden comende met ii[e] sijden tegens d'erffve/
van cortcloostere, de pastorije van campen-/
hout ter ii[e] ende smekens bossch ter iiii[e]/
sijde, alle aenden tweeden comparant/
genoch bekent, dan soo ende gelijck de/
voors(chreven) parceelen van erffven aen heere/
eersten comparant, bleven ende versterven
//
sijn bij doode van sijn ouders ende bij lotinge/
tusschen hem ende den tweeden comp(aran)t/
mitsgaders hunne andere broeders ende/
susters ten deele is bevallen onder den/
cavel gequoteert littera f. volgens scheijdinge/
ende deijlinge gepasseert voor den not(ari)s eve-/
raerts tot loven ende sekere getuygen/
op den 3 meert 1727 op alle de lasten, servi-/
tuten et(ce)th(er)a bij de selve lotinge uytgedruckt/
die den cooper t'sijnen laste is nemende, als-/
oock alle andere die de voors(chreven) panden sijn va(.)?/
mits schuldigh te leijden, verclaerende hij heere/
eersten comp(aran)t aende voors(chreven) goederen geen/
recht ofte actie meer te hebben ofte te be-/
houden in eeniger maniere met vertheijdenisse/
ende renuntiatie in forma, constituerende/
voorts onwederoepelijck des mits dese [vacat]/
[vacat] ende [vacat] ende alle thoonders/
t'saemen ende elck van hun int' besunder/
om te gaen ende te compareren soo voor/
den souverijnen raede van brabant, sche-/
penen van bergh, campenhout, neerocke-/
seel ende alomme elders des gereserveert,/
ende den inhoude vant' gene voors(chreven) aldaer/
te vernieuwen, herkennen ende ander-/
werff te passeren ende, ende den gebreckelijcke/
int' onderhout te doen ende laeten con-/
demneren met costen, mitsgaders om den/
tweeden comp(aran)t beneffens sijne voors(chreven)/
huysvrouwe ofte huns actie hebbende inde/
voors(chreven) goederen te doen ende laeten goeden/
vestigen ende erffven, ende hem heere/
eersten comp(aran)t te ontgoeden, ontvesten/
ende onterffven met alle solemniteijten/
daer toe gerequireert gelovende et(ce)th(er)a re-/
nuntierende et(ce)t(er)[a] actum lire date ut ante/
present fran(ciscu)s herd. stobbaert ende gualteris/
harts als getuijgen toirc(onden) is de minute deser/
bij de comp(aran)ten beneffens mij notario onder-/
teeckent ende was onderteeckent lud(ovicus)/
stobbaerts not(ariu)s pub(licu)s 1728/
Welcken volgens den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uyt crachte
//
e(nde) naervermogen als voor heeft den bovenstaende/
contrachte not(ariae)l in alle e(nde) igewelcke sijne/
poincten alhier vernieuwt e(nde) herkent, eent-/
saementlijck met behoorelijcke ver-/
theijdenisse opgedraegen die goederen inden/
bovenstaende contracte naerder gede-/
signeert, ende den transportant daer/
uuyt ontgoyt e(nde) onterft sijnde, soo is/
daerinne ter maenisse des h(e)[re] meijers e(nde) bij/
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen be-/
hoorelijck gegoyt e(nde) geerft den/
off(iciae)[l] gilbert present ende ten behoeve/
van jo(ann)es peeters ende elisabeth/
etterbeeck gehuysschen e(nde) innegesetene/
van thildonck [ofte huns actie hebbende] accepterende, et satis/
et waras prout in dicto procuratorio,/
den transportant obl(igando) sub(mittendo) ac renu(ntiando) in fo(rm)a/
coram jo(nke)[r] albert francois van winge,/
e(nde) s(ieu)r jo(ann)es van arenbergh schepenen hac/
17 feb(ruarii)1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer