SAL8325, Act: V°35.2-V°38.2 (18 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°35.2-V°38.2  
Act
Date: 1727-07-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-06 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere luete-/
nants meijers e(nde) schepenen van loven/
naergen(oem)[t] gestaen den not(ari)s vander haert/
off(iciae)[l] der derde schrijfcamere alhier uyt/
crachte vand' onwederoepel(ijcke) procuratie
//
hem als thoonder vanden naervolge(nde) contracten/
not(ariae)l, om den selven alhier te vernieuwen herkennen/
e(nde) realiseren gegeven, waer van(de) teneure sijn vol-/
gende. Op heden den 17 julii 1727 voor mij/
openbaer not(ari)s tot loven residere(nde) present die/
getuijgen naergen(oem)[t] compare(rende) den eerw(eerdige) h(e)[re]/
gisbertus thenaerts pastoir tot haecht,/
als executeur testamentair van wijlen/
jo(ffrouw)[e] joanna rosiers, bekende in dijer qualiteijt/
vercocht, gecedeert e(nde) getransporteert te hebben/
aen e(nde) ten behoeve vande fondatie van jo(ffrouw)[e]/
christina van hocht gesticht in s(in)[te] paulus/
op den grooten beggijnhove present alhier/
jo(ffrouw)[e] clara elisabeth thenaerts, als adminis-/
tratersse der voors(chreven) fondatie e(nde) ten overstaen/
vanden eerw(eerdige) heere pastoir e(nde) jouff(rouw)[en]/
hoffmeesterssen acceptere(nde) eene rente van/
acht gul(den)s sjaers wesende het capitael/
twee hondert gul(den)s courant den schellinck/
tot seven st(uyvers) staende tot laste van gillis/
van haesbroeck e(nde) barbara luijten ge-/
huysschen woonende tot haecht, geaffec-/
teert op huys e(nde) hoff ende verscheijde/
andere goederen gestaen e(nde) gelegen tot/
haecht voors(chreven), bij opdracht voor h(er)[en] meijer/
e(nde) schepenen van loven den 16 julii 1727/
in tertia, dat om e(nde) mits de somme van/
twee hondert gul(den)s courant gelt, die den/
eerw(eerdige) h(e)[re] transportant uyt handen vande voors(chreven)/
jo(ffrouw)[e] thenaerts bekent ontfangen te hebben/
dienende dese daer over voor quittantie,
//
mits d'welk verclaert hij h(e)[re] transportant/
q(ualitate) q(ua) tot de voors(chreven) capitaele rente nochte/
het [openstaende] jaer verloops, verschenen den 23 (novem)ber/
1726 geen recht, actie, nochte pretentie meer/
te hebben directel(ijck) nochte indirectel(ijck), surroge(rende)/
die voors(chreven) fondatie in sijne plaetse, stede/
e(nde) gerechtigheyt eodem iure sonder reserve,/
daer vorens veroblige(rende) q(ualiate) q(ua) persoon e(nde) goederen/
present e(nde) toecome(nde) met submissie e(nde) renun-/
tiatie als naer recht, e(nde) met guarrantschap/
in fo(rm)a, constitue(rende) ten effecte van/
dijen onwederoepel(ijck) een ider thoonder deser/
ten eijnde van vernieuwinge te geschieden/
soo voor den souv(erijnen) raede van brabant h(e)[ren]/
meijer e(nde) schepenen van loven als alo(mm)e elders/
consente(rende) aldaer inde gewillige condemnatie/
parate e(nde) reele ex(ecuti)[e], mede ind' ontgoed(eniss)[e]/
e(nde) goedenisse dijer sonder voorgaende dage-/
ment gelovende et(ce)t(er)[a], verclaerende de/
voors(chreven) jo(ffrouw)[e] thenaerts de voors(chreven) twee hondert/
gul(den)s te procederen vande affgeleijde rente/
van jo(ffrouw)[e] nempe, voorders verclaert hij h(e)[re]/
transportant dese cessie te geschieden met/
consent e(nde) wete van d'erffgen(aemen) vande/
voors(chreven) jo(ffrouw)[e] rosier Aldus gedaen e(nde)/
gepasseert binnen loven ten dage voors(chreven)/
ter presentie van gaspar geirels/
e(nde) jan machiels getuijgen, sijnde die/
minute originele dese becleet met/
behoorel(ijcken) segel, onderteeckent g(isbertus) f. the-/
naerts past(oir) haecht e(nde) executeur des testament
//
van wijlen joanna rosier, clara/
e(lisabeth) thenaerts, cath(arina) van tongerloo,/
aitt salomon, m. a. keijaer
g./
de laure pastor begg(inarium) maioris, cath(arina)/
van tongerloo, a.m. salomon m./
a. keijaerts, d. peeters, beneffens/
mij not(ari)s, onderstont quod attestor/
ende was onderteeckent p.m. van/
der haert not(ariu)s pub(licu)s 1727/
Op heden den seventhiensten julii/
1727 voor mij openbaer not(ari)s/
tot loven residerende present die ge-/
tuijgen naergenoemt comparerende/
jo(ffrouw)[e] anna vanden schrieck wed(uw)[e]/
wijlen jan willems als eenigen/
geinstitueerden erffgenaem/
wijlen jouff(rouw)[e] elisabeth vanden/
schrieck beggijnken was op den/
grooten beggijnhove alhier
//
haere sustere, ende ten overstaen/
van jo(ffrouw)[e] maria isabella linnicq/
beggijntjen als executersse testamen-/
tair vande voors(chreven) jouff(rouw)[e] elisabeth/
vanden schrieck, de welcke compa-/
rante verclaert vercocht, gecedeert,/
ende getransporteert te hebben aen/
ende ten behoeve vande fondatie/
van wijlen jouff(rouw)[e] christina van/
hocht gesticht op den grooten/
beggijnhove in s(in)[te] paulus, present/
alhier jo(ffrouw)[e] clara elisabeth thenaerts/
als administratersse der voors(chreven) fon-/
datie e(nde) ten overstaen van(de) eerw(eerdige)/
h(e)[re] pastoir e(nde) jouff(rouw)[en] hoffmeesterssen/
van(de) selven beggijnhove acceptere(nde)/
eene rente van acht gul(den)s sjaers, uyt/
eene meerdere, wesende het capitael/
twee hondert gul(den)s den schellinck tot sesse/
st(uyvers) twee oorden, den ducaton tot drij gul(den)s/
vijff st(uyvers) volgens die brieven daervan/
sijnde gepasseert bij beleijde voor h(e)[ren]/
meijer e(nde) schepenen van loven den/
4 meert 1695 in tertia, ori-/
ginelijck bekent bij s(ieu)[r] jan brenaert e(nde)
//
jo(ffrouw)[e] catharina hertals gehuysschen, die nu betaelt/
wort door de erffgen(aemen) arnoldus smets als/
coopers der hijpoteque, vallende jaerel(ijckx) den/
23 meert, dat om e(nde) mits de somme van twee/
hondert gul(den)s den schellinck tot sesse st(uyvers) twee/
oorden, e(nde) den ducaton tot drije gul(den)s vijff/
st(uyvers), die de transportante bekent uuyt handen/
vande voors(chreven) jo(ffrouw)[e] administratersse ontfangen/
te hebben, dienende dese daer over voor quitt(ant)ie/
mits d'welck verclaert tot de voors(chreven) capi-/
taele rente geen recht, actie, nochte/
pretentie meer te hebben directel(ijck) nochte/
indirectel(ijck), surrogerende de voors(chreven) fondatie/
in haere plaetse, stede, e(nde) gerechtigheijt/
eodem iure, welcke rente sij is warande(rende)/
voor goet, vrij, eijgen onbelast e(nde) wel/
bepant e(nde) sulcx altijt te sullen doen volgen/
onder obligatie submissie e(nde) renun(tia)tie als naer/
recht, constitue(rende) ten effecte van dijen/
onwederoepel(ijck) een ider thoonder deser ten/
eijnde van vernieuwinge te geschieden/
soo voor den souv(erijnen) raede van brabant/
h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen van loven als/
alo(mm)e elders consente(rende) aldaer inde gewillige/
condemnatie parate e(nde) reele ex(ecuti)[e] mitsg(aede)rs/
ind' ontgoed(eniss)[e] e(nde) goed(eniss)[e] dijer sonder voor-/
gaende dagement gelove(nde) etc(etera) Aldus/
gedaen e(nde) gepasseert binnen loven ten dage/
voors(chreven) ter presentie van(de) eerw(eerdige) heere gis-/
bertus thenaerts pastoir van haecht/
et(ce)t(e)[a] e(nde) gaspar geirels als getuijgen/
sijnde die minute originele deser becleet met/
behoorel(ijcken) segel onderteeckent, an(na) vanden
//
schrieck, marie isabella van linnicq,/
clara e(lisabeth) thenaerts, g de laure pastor begg(inarii)/
maioris, cath(arina) van tongerloo, a.m./
salomon, m.a. keijaerts, d. peeters/
beneffens mij not(ari)s ende was ondert(eecken)t/
p m vanderhaert not(ariu)s pub(licu)s 1727/
Den voors(chreven) geconst(iueerd)[e] heeft de bovenstaende/
contracten not(ariae)l in alle e(nde) igewelcke/
hunne poincten vernieuwt, herkent e(nde)/
gerealiseert, eentsaementl(ijck) met behoorel(ijcke)/
vertheijdenisse opgedraegen die twee/
distincte renten d'een van twee hondert/
gul(den)s capitaels courant tot laste van/
gillis van haesbroeck e(nde) barbara luijtens/
woone(nde) tot haecht, e(nde) d'ander insgel(ijckx)/
van twee hondert gul(den)s capitaels den/
schellinck tot sesse stuyvers twee oorden/
tot laste vand' erffgen(aemen) arnoldus smets,/
hier vorens inde bovenstaende contracten/
naerder gedesigneert, e(nde) die respective transpor-/
(tan)ten daeruyt ontgoyt e(nde) onterft sijnde,/
soo is daerinne gegoyt e(nde) geerft den/
off(iciae)[l] gilbert present e(nde) accepte(rende)/
inden naem e(nde) tot behoeff vande/
fondatie wijlen jo(ffrouw)[e] christina van hocht/
gesticht op den grooten beggijnhove in/
s(in)[te] paulus, per monitionem iure et satis/
et waras prout in dicto contractibus de voors(chreven) resp(ectiv)[e]/
transpor(tan)te obl(igando) subm(ittendo) ac ren(untiando) in fo(rm)a coram m(ijn)h(ee)[r]/
philip louis baron van schore, e(nde) s(ieu)r jo(ann)es van aren-/
bergh hac 17 julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer