SAL8325, Act: V°58.2-V°60.1 (33 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°58.2-V°60.1  
Act
Date: 1727-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-14 by pieter-jan lahaye
Alle de gene die dese tegenwoordige letteren/
sullen sien oft hooren lesen saluijt, wij jo(nke)[r] albert/
francois van winghe, m(ijn)[her] philip louis baron/
van schore, s(ieu)[r] joannes van arenbergh, e(nde)/
s(ieu)[r] cornelis berges alle schepenen der stadt/
loven doen condt met kennisse der waerheijt/
dat alsoo s(ieu)[r] cornelis zegers e(nde) jouff(rouw)[e] catharina/
angelina tutelers gehuijsschen ingesetenen deser/
stadt met schepene brieven deser stadt de/
date vii[a] martii 1714 in 3[a] verbonden/
ende verobligeert waeren aen d h(ee)[r] joannes/
hubertus immens in eene rente van/
tachentigh guldens sjaers tot [end(e)r] hijpotheque/
van welcke rente jouff(rouw)[e] agnes pauli/
geestelijcke dochter bij de selve schepene/
brieven heeft verobligeert als principale panden/
sekere haere goederen naerbes(chreven) geleghen onder/
corbeeck over loo, dan om te comen tot/
asseurantie ende jaerelijcksche betaelinghe/
der voors(chreven) rente hadde den bode deser
//
stadt lambertus van der buecken sigh op/
den 9[e] meert 1714 getransporteert binnen den/
dorpe van corbeeck over loo, ende aldaer ten/
behoeve des voors(chreven) rentheffers genomen/
sekere sesse daghmaelen lants onbegrepen/
der maete geleghen onder corbeeck/
over loo, regenoten zacharias panné ter i[re],/
jouff(rouw)[e] weemaels beggijncken ter ii[e], den/
grooten heijlighen geest tot loven/
ter derdere seijden/
Item een halff boinder lants onbegrepen/
der maete geleghen onder den selven dorpe/
bij de sieckelieden, regenoten jouff(rouw)[e] catharina/
pauli ter i[re] de straete ter ii[re] [vacat]/
[vacat]/
Item alnoch een daghmael lants onbegrepen/
der maete gelegen onder corbeeck over loo/
regenoten d'erffgenaemen elisabeth pauli/
ter i[re], de straete ter tweedere/
ende mits den volontairen consente der/
voors(chreven) jouff(rouw)[e] agnes paulij int bekennen/
der voors(chreven) rente gedraeghen, soo sijn de selve/
schepene brieven e(nde) mainmise opden 9[e] meert/
1714 gedecreteert geworden e(nde) verclaert/
executoriael daer toe alvorens geconcludeert/
sijnde, ende want de rentgelderen in gebreke/
bleven van betaelinge der voors(chreven) rente, soo/
sijn de selve beneffende geseijde agnes paulij behoo-/
relijck gedaeght geworden door den dienaer/
jan vermijlen ut retulit om de voors(chreven) mainmise/
anderwerff te comen sien decreteren ende/
verclaeren executoriael, het welck geschiet/
is opden vi[e] junii 1727 daertoe oock alvorens/
geconcludeert sijnde, e(nde) mits non comparitie nochte/
oppositie der voors(chreven) agnes pauli, soo sijn de voors(chreven)/
goederen bij publique conditien e(nde) affictien van/
billetten ter vente gestelt binnen den dorpe
//
van corbeeck over loo met twee behoorelijcke/
sitdaeghen ende eenen anderen ex gratia ver-/
socht, ende geobtineert soo door jouff(rouw)[e] agnes/
pauli, als de voors(chreven) rentgelders, welcken/
lesten sitdagh is gehouden opden achsten/
julii 1727 binnen corbeeck over loo/
ten huijse van jacobus coetermans/
naer gedaene behoorelijck affictien/
van billetten, proclamatien (etceter)[a], als-/
wanneer de voors(chreven) drije parceelen/
van goederen ten uuytgaen der brandende/
kersse sijn verbleven aen jan vander/
becken ingesetenen van corbeeck over loo/
als lesten hoogher ende verdierder t'saemen/
omme e(nde) voor de somme van neghen/
hondert ende tweeenviertigh guldens/
wisselgelt achtervolghens die conditien/
van vercoop daer over gehouden door den/
officiael l'archier alhier in originali/
gesien e(nde) gebleken, welcken vander beken/
verclaerde den incoop van de sesse daghmaelen/
lants gedaen te hebben voor ende ten/
behoeve van s(ieu)[r] tossanus michiels oudt/
rentmeester der stadt loven, e(nde) de twee/
andere parceelen t'sijnen eijghen behoeve/
gelijck sulckx breeder bij de voors(chreven) con-/
ditien compt te blijcken, welcke ver-/
coopinge alsoo gedaen sijnde, soo is/
de voors(chreven) jouff(rouw)[e] agnes pauli, gelijck oock/
maria pauli, gedaeght geworden door den/
dienaer janssens ut retulit, om ten gepresi-/
geerden daege over die gedaene vercoopinge/
te comen sien e(nde) hooren interponeren den/
decrete van goedenisse, ende mits geene/
comparitie nochte oppositie van jouff(rouw)[e] agnes
//
pauli in haeren panden geexecuteerde, is weghens/
den executant versocht dat soude worden/
voorts geprocedeert tot de selve interpositie/
vanden decrete van goedenisse, uuijt crachte/
van den vonnisse de date 24[e] julii 1727 bij/
denwelcken is gepermitteert aen den executant/
interim e(nde) bij provisie de goedenisse der/
voors(chreven) goederen te doen onder suffisante/
cautie, welcke cautie oock op heden/
26[e] augusti 1727 is gestelt inden persoon/
vanden eerw(eerdige) heere joannes franciscus/
landeloos president van t collegie van/
dael (etceter)[a], de voorseijde anna maria paulij/
daer toe behoorelijck gedaeght door den/
dienaer janssens ut retulit welcken/
aengemerckt doen condt ende te weten/
dat bij ons schepenen voornoempt/
wel ende int langhe oversien/
sijnde die voors(chreven) schepene brieven/
mainmise, decreet ende anderwerff/
decreet, conditien van vercoop, per-/
missie, vonnisse ende gestelde cautie/
ende allent gene daer uuijt ende/
naer is gevolght, procederende/
dusvolghens tot interpositie van/
onsen decrete, hebben wij schepenen/
voors(chreven) ter manisse des heere/
meijers deser stadt daer over staende/
van weghens den hertoge van/
brabant van sijn recht van naederschap/
renuntierende, bij onsen vonnisse geautho-/
riseert ende authoriseren bij desen die voors(chreven)/
vercoopinge, ende allent gene daer uuijt/
ende naer is gevolght, ende die voors(chreven)
//
agnes pauli andermael ter puijen van/
desen stadthuyse voortsgeroepen sijnde/
door den bode la croix ut retulit, ende/
niemant comparerende die sigh daer/
teghens opponeerde, dusvolghens deffaut/
ende contumatie gevende, ende voort/
proffijt van dijen haer van alsulcken/
recht, actie ende gerechtigheden als/
sij tot de voors(chreven) drije parceelen van/
landen soude moghen hebben, verstekende,/
hebben wij schepenen voornoempt/
die selve aengewesen, ende aenweijsen/
bij desen te weten [den voors(chreven)] s(ieu)[r] tossanus michiels/
genomineerden cooper de voors(chreven) sesse dagh-/
maelen lants, ende aenden voors(chreven)/
jan vander beken cum sua de voors(chreven)/
twee andere parceelen, d'een van een/
halff boinder, e(nde) d'ander van een daghmael/
lants, present alhier den notaris e(nde)/
officiael l'archier respective voor e(nde)/
ten behoeve vande selve coopers/
ofte voor huns actie hebbende accep-/
terende opden last vande chijnsen/
achtervolghens de voors(chreven) conditien die/
alhier worden gehouden voor geinsereert/
ende gerepeteert, welcken volghens ...?/
inde voors(chreven) sesse daghmaelen lants behoorelijck/
gegoeijt e(nde) geerft den voors(chreven) s(ieu)[r] tossanus/
michiels, ende inde andere voornoempde/
twee parceelen sijn eensgelijcx gegoeyt/
e(nde) geerft den geseijden jan vander beken e(nde)/
maria hendrickx gehuijsschen met alle solem-/
niteijten van rechte daer toe gerequireert/
actum hac 26[a] augusti 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer