SAL8325, Act: V°61.2-R°62.1 (35 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°61.2-R°62.1  
Act
Date: 1727-12-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-16 by pieter-jan lahaye
Den h(e)[re] meijer deser stadt loven no(min)e/
officii, uuyt crachte van acte van/
taxaet geobtineert voor h(e)[ren] schepenen/
deser stadt in date 1 augusti 1727 ten/
voordeele van d'erffgen(aemen) wijlen jo(ffrouw)[e] de/
wed(uw)[e] walkiers suppl(ian)te tot laste vande/
wed(uw)[e] wolfgandus de smet geins(titueerd)[e] beloopende/
ter somme van vierentwintigh gul(den)s negenthien/
stuyvers, ende om te comen tot het
//
effect vanden vo(nn)isse de date 18 (octo)ber sed/
inscripta 25 ditto 1726 waer bij aen(de) supp(lian)ten/
is aengewesen vierhondert negen g(u)l(den)s/
twelf st(uyvers) drije oorden, heeft naer ver-/
mogen van dijen bij voorgaende manisse/
e(nde) wijsdomme der h(e)[ren] schepenen naergen(oem)[t]/
geleijt den not(ari)s vander haert inden naem/
e(nde) ten behoeve vande voors(chreven) erffg(enaem)en/
walkiers tot allen ende igewelcke goederen/
der voorseyde wed(uw)[e] de smet, ende nae-/
mentl(ijck) tot sekeren huyse gestaen alhier/
binnen loven op den hoeck vande/
merck gen(oem)[t] hemelrijck reg(eno)ten den/
huyse gen(oem)[t] den horen ter i[e] die merckt/
ter ii[e] ende die straete ter andere sijden,/
ende dat om te comen tot asseurantie/
vande voors(chreven) costen als principael be-/
loopende t'saemen ter somme van/
vier hondert vierendertigh gul(den)s elff/
stuyvers drije oorden courant, ende vanden/
interest dijer Coram m(eeste)[r] hiacinthus jacobus/
schouten et s(ieu)[r] jo(ann)is van arenbergh schepenen hac/
22 (decem)ber 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer