SAL8325, Act: V°89.1-R°91.2 (52 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°89.1-R°91.2  
Act
Date: 1727-10-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere luetenants meijers/
ende schepenen van loven naerbes(chreven) gestaen/
den off(iciae)[l] gilbert uuyt crachte e(nde) naervermogen/
vande onwederoepel(ijcke) procuratie geinsereert in/
sekere publieckque conditien van vercoop ge-/
houden voor den not(ari)s festraets e(nde) sekere getuijgen/
daer van als thoonder geconstitueert sijnde,/
mitsg(aede)rs uyt crachte vande procuratie staende/
op den voet vande copije auth(nticqu)[e] der voors(chreven) conditien,/
waer vanden teneur hier achter is volgende,/
heeft met behoorelijcke vertheijdenisse opgedraegen/
seker huys e(nde) brouwcamme met alle sijne appen-/
dentien e(nde) dependentien van dijen, cuijpen, ketels/
e(nde) andere gereesschappen gen(oem)[t] den gulden/
arent gestaen e(nde) gelegen binnen dese stadt/
inde borghstraete reg[e](no)ten de refugie van/
vrouwperck nu jan bap(tis)[t] van reijmenant/
ter i[e] e(nde) ii[e] het beggijnhoff ter iii vander/
straeten ter iiii[e] ende die straete van/
vooren ter vijffdre sijden vercregen tegens/
s(ieu)[r] martinus laureijs als getrouwt hebbende/
jo(ffrouw)[e] maria theresia claes, abraham verhaegen/
als man e(nde) momboir van jouff(rouw)[e] elisabeth/
claes, ende dito laureijs oock als toesinder/
oft bewint hebber van jouff(rouw)[e] maria ca-/
tharina claes kinderen e(nde) erffgen(aemen) van wijlen/
s(ieu)[r] guilliam claes e(nde) jo(ffrouw)[e] cath(arina) van hoir-/
sicht gehuysschen waeren als sij leefden e(nde) mits
//
d'ordonn(an)tie van(de) rechten den voors(chreven)/
opdraegere uuyt crachte e(nde) naer vermogen/
als voor uuyt het selve ontgoyt e(nde) onterft/
sijnde, soo is daerinne ten erffel(ijcke) rechte/
gegoyt e(nde) geerft den not(ari)s e(nde) off(iciae)l vander/
haert present e(nde) acceptere(nde) tot behoeft/
van catharina adams wed(uw)[e] wijlen/
francis van hove innegesetene van winxele/
ofte haers actie hebbende [op eene rente van drije duijsent gul(den)s aent engels clooster] met gelofte/
van satis et waras alles naerder als bij/
de voors(chreven) publiecque conditien de welcke/
alhier wort
, sijnde den selven huijse bij/
keersbrandinghe gebleven aen s(ieu)[r] francis van/
hove den 11 julii 1727 [...] om e(nde) voor de/
somme van acht duijsent gul(den)s e(nde) vijff/
hondert e(nde) een hoogen [stuyvergelt et(ce)t(er)[a]] den welcken/
daer inne heeft voor coopersse genomi-/
neert de voors(chreven) catharina adams/
wed(uw)[e] francis van hove, sijne moeder/
achtervolgens, [de voors(chreven)] conditien, welcke alhier/
worden gehouden voor gerepeteert e(nde) gein-/
sereert, den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] obl(igando) submit(tendo)/
ac renunt(iando) prout in communi forma/
coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode h(e)[re]/
van roost etce(tera) e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh hac/
15 (octo)ber 1727/
Copije vande procuratie/
hier boven vermelt/
Wij onderges(chreven) respective vercoopers van(den)/
huyse gen(oem)[t] den gulden arent verclaeren
//
bij desen ontfangen te hebben uuyt handen van/
catharina adams wed(uw)[e] wijlen francis van/
hove innegesetene van winxele, te weten/
s(ieu)r martinus laureijs e(nde) jo(ffrouw)[e] maria theresia/
claes gehuysschen de somme van sesthien hondert/
vijftigh gul(den)s sesse stuyvers twee oorden twelf/
mijten wisselgelt. Item jo(ffrouw)[e] maria catha-/
rina claes jonge dochtere de somme/
van twee duijsent een hondert vijftigh/
gul(den)s sesse st(uyvers) twee oorden twelff mijten/
wisselgelt, welcke leste voors(chreven) penningen oock/
sijn opgetrocken bij den voors(chreven) martinus lau-/
reijs als haeren toesinder, mits haere minder-/
jaerigheijt. Item abraham verhaegen/
als getrouwt met jo(ffrouw)[e] elisabeth claes/
innegesetene deser stadt insgel(ijcx) de so(mm)e/
van twee duijsent een hondert vijftigh/
gul(den)s sesse stuyvers twee oorden twelf/
mijten wisselgelt, dienende dese daer over/
voor absolute quitt(ant)ie, maeckende t'saemen de/
voors(chreven) drije sommen de somme van vijff duij-/
sent negen hondert eenenvijftigh gul(den)s wissel-/
gelt, maeckende met drij duijsent gul(den)s wis-/
selgelt die de voors(chreven) coopersse t'haeren laste/
sal nemen die op het voors(chreven) huys is uytgaende/
de so(mm)e van acht duijsent negen hondert/
eenen vijftigh gul(den)s wisselgelt, daerinne/
begrepen allen ongelt, in vold(oening)[e] van(de) coop-/
prijs vant' voors(chreven) huijs ingevolge de voors(chreven)/
conditien waeraen wort gerefereert,/
consentere(nde) dienvolgens in d'ontgoed(eniss)[e] e(nde) goed(eniss)[e] dijer/
sonder dagement, met geloefte ider in solidum/
als naer recht. Aldus gedaen binnen loven desen
//
vierden (octo)ber 1727 ter presentie van h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r]/
josephus maximilianus van berchem licentiaet/
in beijde rechten, e(nde) petrus van isschot als/
getuijgen e(nde) was ondert(eecken)t m(artinus) laureijs ma-/
ria theresia claes, maria catharina claes/
met het marcq van abraham verhaegen, eli-/
sabedt claes, j(osephus) m(aximilianus) van berchem testis/
e(nde) peeter isschoedt/
Copije van(de) pontpenninghen./
Ontfangen van cathari(n)a adams weduwe/
francis van hoven de somme van vierhondert/
achtenseventigh gul(den)s vierthien st(uyvers) wisselgelt/
voor de pontpenningen van een huys e(nde)/
brauwerije gestaen inde borghstraete/
gen(oem)[t] den gulden arent, reg(eno)te het refugie/
van vrouwperck in twee sijden e(nde) het cleijn/
beggijnhoff ter andere vercregen tegens/
martinus laureijs e(nde) jo(ffrouw)[e] maria theresia/
claes cum suis, erffgen(aemen) wijlen s(ieu)[r] guilliam/
claes voorde somme van acht duijsent/
gul(den)s wisselgelt boven vijff hondert een/
hooge vijffentwintigh stomme hoogen/
stuyvergelt not(ari)s loon et(ce)t(er)[a] volgens conditie/
gehouden voor den not(ari)s festraets op den 11/
julii 1727 actum 12 october 1727 signatum/
g(uillielmus) f(ranciscus) van molle/
Is gebleken dat guilliam claes de voorgaende/
pontpenningen heeft betaelt op den 12 (novem)ber 1706/
e(nde) verclaert de coopersse desen incoop niet te/
wesen geschiet voor een doode handt/
sig(na)tum g(uillielmus) f(ranciscus) van molle 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer