SAL8326, Act: R°23.1-R°25.1 (15 of 202)
Search Act
previous | next
Act R°23.1-R°25.1  
Act
Date: 1728-08-07
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-16 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den/
off(iciae)[l] vanderhaert uuijt crachte vande/
onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoonder/
vande naervolge(nde) not(ariae)l acte, om de selve/
alhier te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren/
gegeven, waer vanden teneur is volge(nde). Op/
heden den 12 jan(uarii) 1725 comparerende/
voor mij notario present die getuijgen naergen(oem)[t]/
m(eeste)[r] joseph neutal e(nde) maria jeuret wet-/
tighe gehuijsschen, de welcke voor soo veel/
sij tot laste van s(ieu)[r] jo(ann)es franciscus/
peijssens oudt schepenen der stadt/
thienen weduwenaer van wijlen jo(ffrouw)[e]/
maria van lilimborgh wettige gehuijsschen/
waeren als sij leeffden sijn heffende e(nde)/
treckende eene capitaele renthe/
van drij hondert g(u)l(den)s permissen wissel-/
gelt, den permissen schellinck tot ses/
stuijvers e(nde) d'andere specien naerad/
venant, uuijt eene meerdere van/
sesse hondert g(u)l(den)s wisselgelt t'hennen/
behoeve bij de voors(chreven) tweede gehuijs-/
schen bekent op den 1[e] meert 1708 voor/
den not(ari)s r smits e(nde) sekere getuijghen e(nde)/
alsoo geaffecteert op henne goederen
//
in conformiteijt vande scabinale acte/
daer over voor schepenen van loven/
gepasseert in dathe 14 januarii 1713/
in 3[a] alhier gesien e(nde) gebleken e(nde) dat/
den selven peijssens in conformiteijt vande/
acte van authorisatie becomen bij d'heeren/
wethouderen der stadt thienen de dathe/
11 (decem)ber lestleden alhier in originali gesien/
soo wel als het advies vande/
naeste vrinden staende in pede vande/
requeste tot dijen eijnde gepresenteert/
e(nde) ondert(eecken)t jo(ann)es hen[r(icus)] peijssens, m. van/
limborgh pastor b.m.v(an) de cappelle/
bruxellis e(nde) f.van noeteren, alsnu aen(de)/
voors(chreven) joseph neutol cum sua cedeert/
e(nde) transporteert eerst een half boen-/
der lants gelegen onder oudtheverle/
reg(eno)ten het collegie baij ter i[e]/
de pastorije van oudtheverle ter ii[e]/
d'erffge(naemen) van wijlen m(eeste)[r] jaecques de/
vleeschouwer ter iii[e] e(nde) de straete aldaer/
loopende van oudtheverle naer t'senne-/
ken ter iiii[e] seijden getauxeert bij/
schepenen van oudtheverle voors(chreven)/
op hondert gul(den)s courant gelt boven/
den last van een halster coren
//
jaerelijcx waer van de verloopen/
moeten worden bij den cedent geeffent/
tot den lest verschenen jaere inclues/
Item een half boender lants gelegen/
onder hoog blanden reg(eno)ten de baene/
van loven naer mil ter i[e] d'erffgen(aemen) van/
wijlen den adv(ocae)[t] christians ter ii[e] ende/
den h(eiligen) geest van bierbeeck ter iii e(nde) iiii/
sijden bij schepenen van blanden ge-/
tauxeert op hondert en viertigh guldens/
courant gelt, e(nde) finalijck noch twee/
plecxkens lants gelegen onder s(in)t[e] peeters/
rode het een groot een half boender, e(nde) het/
tweede groot drij vierendeelen reg(eno)ten van/
het eerste de kercke van s(in)t[e] peeters rode/
ter i[e vacat]/
ende van het tweede [vacat]/
vercregen voor die heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven op den 27 aprilis 1658 in/
media, getauxeert op hondert twintigh gul(den)s/
courant gelt, gelijck den selven cedent/
alhier present op vermogen vande voors(chreven)/
authorisatie verclaert te doen bij desen, e(nde)/
dit te saemen om e(nde) voor de somme van/
drij hondert gul(den)s permissen wisselgelt/
wesende het emport van(de) resterende/
capitale rente, met consent inde ont-/
goedenisse ende goedenisse, daer over ten/
behoeve van hen eerste comp(aran)ten te/
geschieden voor alle heeren e(nde) hoven/
daer het hen gelieven sal, met war-/
randeringe dat de selve goederen nijet/
voorders oft anderssints belast en sijn/
dan voors(chreven) is iImmers met geenen/
voorderen last als met de gene inde/
jaerelijckxe betaelinge nijet en soude/
excederen de drij stuijvers, waer van
//
ingevalle dat soude bevonden worden/
de verloopen sullen worden geeffent tot/
date deser verschenen, soo ist dat sij eerste/
comp(aran)ten bij desen de voors(chreven) cessie accepteren/
op den voet dat de selve sal sijn goet, vast/
ende van waerde, e(nde) dijenvolgens beken-/
ne over het resterende capitael van drij/
hondert gul(den)s mits dese cessie, vernoeght e(nde)/
voldaen te sijn, salvo de verloopen waer/
over tusschen partijen sal worden gere-/
kent ende geliquideert, op welcken voet/
sij eerste comp(aran)ten consenteren inde cassatie/
vande voors(chreven) rente van drij hondert gul(den)s/
capitaels wisselgelt onder respective ver-/
clarens van totte selve goederen ofte/
rente geen voorder recht ofte actie te/
pretenderen nochte te reserveren, maer/
te consenteren inde ontgoedenisse e(nde) goe-/
denisse mitsgaders inde cassatie der rente/
voors(chreven) soo ten protocholle als registre op den/
voet als boven, gelovende respective het/
gene voors(chreven) te houden goet, vast e(nde) van/
waerde t'selve t'achtervolgen e(nde) te/
volbrengen onder obligatie van henne/
respective persoonen e(nde) goederen, meu-/
belen e(nde) immeubelen, present e(nde) toe-/
comende, met submissie e(nde) renuntiatie in/
fo(rm)a, constitue(rende) onwederoepelijck allen/
thoonders deser, ofte copije authentiecq/
e(nde) elck int besonder om te compareren/
voor sijne maj(estij)ts souverijen raede van/
brabant, voor d'heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven e(nde) alomme elders, daer des/
van noode wesen sal, e(nde) aldaer bij ver-/
nieuwinge e(nde) sententieringe deser te/
consenteren inde gewillige condem-/
natie e(nde) parate ex(ecuti)[e] sonder daghement
//
nijettegenstaende die surranneringe/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van antonius franciscus/
vander smissen e(nde) rombout neefs als getuijgen/
tot dese geroepen, welcken volgens is/
aen dese gevoeght [den segel] van sesse stuijvers, e(nde)/
ondert(eecken)t als volght, met een cruijs waer bij/
dat stont dit is het merck van joseph/
neutal, item met een cruijs als voor, waer/
dat stont dit is het merck van maria/
jeuret e(nde) jan francois peijssens beneffens/
mij not(ari)s onderstont quod attestor signatum c(arolus)/
vander smissen not(ariu)s/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uuijt crachte e(nde) naer ver-/
mogen als voor heeft den bovenstaende contracte/
notariael in alle sijne poincten alhier vernieuwt/
herkent, e(nde) gerealiseert, eentsaementlijck met be-/
hoorel(ijcke) vertheijdenisse opgedraegen die goederen/
inde bovenstaende acte naerder met henne reg(eno)ten/
e(nde) situatien naerder uuijtgedruckt, e(nde) den trans-/
portant daer uu op macht als boven daer uuijt/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde, soo is ter maenisse/
des h(e)[re] meijers e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven)/
h(e)[ren] schepenen daerinne behoorel(ijck) gegoijt e(nde)/
geerft den pro(cureu)[r] e(nde) not(ari)s vandersmissen alhier/
present e(nde) ten behoeve van m(eeste)[r] joseph/
neutal wed(uw)[naer] wijlen maria jeuret ofte/
sijns actie hebbende accepterende, et satis/
et waras prout latius in contractu, den/
transportant obligando, submittendo ac renuntiando/
prout in forma coram jo(nke)[r] albert francois/
van winge e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh hac/
7 augusti 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer