SAL8326, Act: V°122.2-V°123.1 (68 of 204)
Search Act
previous | next
Act V°122.2-V°123.1  
Act
Date: 1728-11-08
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-06 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt van jon(ke)[r] albert/
francois van winghe locum tenens prætoris
//
ende vande heeren heeren schepenen van/
loven naerbeschreven gestaen den officiael l'archier/
uijt crachte e(nde) naer vermoghen vande/
onwederroepelijcke procuratie hem/
gegheven als thoonder van sekere publique/
conditien van vercoopinghe gehouden/
binnen loven door den notaris m(eeste)r p(etrus) j(osephus)/
van vossum ter instantie van guilliam/
servrancx soo in sijnen eijghen naeme/
als in qualiteijt van geeeden momboir/
van francis servrancx sone jans, mar-/
cus van doren, anthoen van doren, glau-/
dius van doren, peeter van doren ende/
jan van doren als geeden momboir van/
jan van doren, alle kinderen e(nde) kintskindt/
respective van pauwel servrancx ende/
glaudius van doren verweckt met/
maria vande balck in hun leven gehuijsschen,/
mitsgaeders oock uuijt crachte van de/
quittantie van voldoeninghe bij den voors(chreven)/
not(ari)s van vossum op macht sijnder procuratie/
verleijt e(nde) onderteeckent opden vijffden (novem)bris/
1728 staende in pede der voors(chreven) conditien alhier/
gesien e(nde) gebleken, Welcken volghens heeft/
den voors(chreven) geconstitueerden in handen des voors(chreven)/
heere president schepene opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse seker/
een derdendeel van een boiender lants/
geleghen onder bierbeeck opt cappellevelt,/
reg(enot)hen de representanten wijlen hieroen vlock-/
mans ter i[re], d'erffghen(aemen) brissaerts ter ii[re],/
de capelle van s(in)[t] merten tot bierbeeck/
ter iii[e] e(nde) iiii[re] sijden, soo e(nde) gelijck het/
selve derdendeel lants opden elffsten octobris/
xvii[c] achtentwintigh ten uuijtgaen der/
brandende kersse in coop is verbleven/
aen niclaes menoeij voor e(nde) ten behoeve/
van maria hermans t'saemen mette
//
hooghen e(nde) ander ongelt omme e(nde) voor de/
somme van hondert drijenseventigh guldens/
e(nde) twee stuijvers wisselgelt den schellinck/
a ses stuijvers e(nde) alle meerdere e(nde) mindere/
munte naer advenant gerekent, achter-/
volghens de voors(chreven) conditien van/
vercoopinghe bij den geseijden not(ari)s van/
vossum onderteeckent; ende mits/
d'ordonnantie van rechte die voors(chreven)/
transportanten e(nde) hunne weesen/
daer uuijt respectivelijck ontgoeijt/
ende onterft wesende, soo is ter/
manisse des voors(chreven) jo(nke)[r] albert/
francois van winghe - loco prætoris -/
ende wijsdomme der naergenoempde/
heeren schepenen int geseijt derdendeel/
lants behoorelijck gegoeijt ende/
geerft de voorschreve maria hermans/
bejaerde dochter present alhier/
den officiael lanckmans voor de/
selve haere erffven ende naercome-/
linghen ofte haers actie hebbende/
t'selven accepterende, den voors(chreven)/
opdraegere per monitionem/
iure, satis, et waras als inde/
voors(chreven) conditien van vercoopinghe,/
die alhier worden gehouden voor/
geinsereert ende gerepeteert obligando,/
submittendo ac renuntiando in forma/
coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost e(tceter)[a] ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
scab(inis) hac viii[a] (novem)bris 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer